Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (11)
Andøy (10)
Ballangen (3)
Beiarn (11)
Bindal (8)
Bodø (107)
Brønnøy (15)
(3)
Dønna (4)
Evenes (12)
Fauske (23)
Flakstad (5)
Grane (11)
Hadsel (20)
Hamarøy (4)
Hemnes (13)
Herøy (2)
Leirfjord (25)
Lurøy (12)
Lødingen (3)
Meløy (15)
Moskenes (3)
Narvik (43)
Nesna (2)
Rana (60)
Rødøy (2)
Røst (3)
Saltdal (7)
Sortland (28)
Steigen (3)
Sømna (2)
Sørfold (19)
Tjeldsund (1)
Træna (1)
Tysfjord (6)
Værøy (1)
Vefsn (32)
Vega (0)
Vevelstad (18)
Vågan (23)
Øksnes (9)
Nybygg av datalagringssenter i Ballangen kommune
Kapasitet opp mot 1000 megawatt strøm. Kolos Data Center vil bli verdens største datalagringssenter.
Nybygg av vindkraftverk i Vefsn
Samlet installert effekt på inntil 330 MW. Totalkostnad er ca. 4 mrd nok. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy
Landsbasert anlegg for lakselus. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020. 600 elever.
Nybygg av sykehjem Rishatten/Karlsenmarka i Sandnessjøen
Nytt sykehjem med 50 plasser bygges på den nye tomten. Nytt produksjonskjøkken for kommunens samlende varmmatproduksjon bygges på den nye tomten. Ny kommunal hjelpemiddelsentral bygges på den nye tomten.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39. Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås AS.
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023. Tre alternativer fra 165 til 495 mnok.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Etablering av ny fløy ved fylkeshuset i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Rassikring/ny tunnel på Fv 976 Røyken i Andøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor høy. 1190m.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 2
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Nybygg av hotell i Svolvær
200 hotellrom. 6-7 etasjer. 14-16 byggemåneder.
Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt. Gnr/bnr 36/244, 38/191, 38/338, 38/93 mfl. Totalentreprisekostnad 171 mnok.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 1
Totalentreprisekostnad 150 mill.kr Godkjent detaljregulering. 2 boligblokker og 2 rekkehus. Blokker 4-5 etasjer og rekkehus 3 etasjer. Tidligere prosjektnavn Purkholmen, Sørbyen
Nybygg av grunn- og ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse fra 7-10 skole til 5-10 skole.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Nybygg av helsetun i Grane kommune
24 pasientrom og 8 bemannede boliger.
Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Passivhus. 210 elever.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Nybygg av fritidsboliger i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av kontorbygg og garasje i Fauske
Det er vedtatt å bygge et nytt teknisk driftsbygg for å samle alle tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder vei, vann og avløp og Park/Idrett for å nevne noen. I tillegg skal det bygges et nytt Blålysbygg, der alle beredskapsinstanser skal være samlet, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste.
Nybygg av boliger på Meløy
Godkjent detaljregulering. 50-60 boenheter.
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av boliger ved Leirfjord
Reguleringsplan er vedtatt. 82,9 daa. Etablering av frittliggende eneboliger og to- og firemannsboliger. 4 eneboliger og 24 enheter i rekke.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Rehabilitering og ombygg til ungdomsskole i Mo i Rana
Bygningsmassen på Moheia deles i tre, A-, B- og C-blokka. C-blokka skal rives og deponeres. B- og A- blokka skal bygges om og forbindes med et nytt tilbygg H som skal supplere eksisterende bygg med en heis som gjør alle plan blir tilgjengelige. Tilbygget vil supplere korresponderende etasjer med nye toalettrom. Tekniske anlegg i A- og B- oppgraderes, helt eller delvis og spesielt i de områdene det gjøres bygningstekniske arbeider. Resterende uisolerte fasade og tak på B-blokka skal tilleggsisoleres. Utomhusarbeider vil være reetablering av drenering på deler av A-blokka, nye stikkledninger for VA, fordrøyningsanlegg overvann samt delvis opparbeidelse av skolegård for ungdomstrinnet.
Nybygg av leiligheter og næring i Vågan
Parkeringskjeller. Næring i 1. etasje.
Nybygg av hytter i Narvik
50 hyttetomter.
Rassikringstiltak/ny tunnel og fangvoll, Napp-Storsandnes
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 728m.
Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Utdyping av fiskerihavn, Røst
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Ny ferjekai på Fv. 439 Tonnes i Lurøy
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av helsehus i Narvik
Helsehuset skal bygges vegg i vegg med nytt UNN Narvik.
Nybygg av helsehus på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter.
Nybygg av demensboliger i Sortland kommune, trinn 1
Sortland kommune har planlagt å bygge totalt 54 institusjonsplasser til demente, 30 av disse i første byggetrinn. Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter. Bygger en del i egen regi. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Rehabilitering av operasjonsstuene i 2 etasje og tilbygg av sterilsentral på sykehus i Mo i Rana
Rehabilitering av operasjonssentral i 2 etasje vestfløy og ny sterilsentral i U1, 1 og 2 etasje.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 2
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 3
Området bygges over flere byggetrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: