Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (9)
Andøy (13)
Ballangen (3)
Beiarn (5)
Bindal (49)
Bodø (82)
Brønnøy (13)
(8)
Dønna (2)
Evenes (21)
Fauske (22)
Flakstad (1)
Grane (7)
Hadsel (28)
Hamarøy (12)
Hemnes (11)
Herøy (3)
Leirfjord (28)
Lurøy (8)
Lødingen (4)
Meløy (10)
Moskenes (2)
Narvik (40)
Nesna (2)
Rana (42)
Rødøy (1)
Røst (1)
Saltdal (6)
Sortland (32)
Steigen (4)
Sømna (2)
Sørfold (19)
Tjeldsund (5)
Træna (2)
Tysfjord (4)
Værøy (1)
Vefsn (37)
Vega (0)
Vevelstad (18)
Vågan (26)
Øksnes (16)
Ny tunnel på E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 11 000 m.
Ny E6 fra Svenningelv til Lien i Grane
10,1 km med tunnel på 2 km og 2 bruer på 150 og 400 meter. 2 jernbanekryssinger.
Nybygg og oppgradering av brannstasjon ved brannskolen i Tjeldsund
2-3 etasjer. 5-6 huskroppar. 3-4000 kvm BTA.
Nybygg av kontor i Brønnøysund
BREEAM-NOR «Very Good». Takterrasse. I samarbeid med Block Berge.
Nytt signalsystem på Ofotbanen, Narvik-bjørnfjell
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020. 600 elever.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39. Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås AS.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Riving av kjølelager og nybygg av hotell i Svolvær
250 hotellrom. 6-7 etasjer. 14-16 byggemåneder.
Etablering og drift av energisentral i Evenes
Avinor er med i avtalen for kjøp av energi til Harstad/Narvik lufthavn.
Utbygging av infrastruktur på Evenes flyplass
Fornyelse av eksisterende infrastruktur og etablering av infrastruktur for ny EBA (Eiendom, bygg og anlegg). -Etablering av ca 4 km hovedledninger for fjernvarme -Etablering av ca 3 km hovedledninger for fjernkjøling -Etablering av ca 4 km VA anlegg -Etablering og sanering av ca 1 km overvannsanlegg -Etablering av ca 5,5 km hovedføringsveger for kabler -Etablering av samlet ca 0,5 km stikk til enkeltbygg -Etablering av ca 2,5 km ny veg -Reetablering av ca 2,2 km veg etter grøftegraving.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbedring av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning C
Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde. Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av helsetun i Grane kommune
24 pasientrom og 8 bemannede boliger. Uteområde ca 9100 m2.
Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Passivhus. 210 elever.
Nybygg av hotell ved kulturfabrikken på Sortland
Holmøy Holding sammen med selskapet Nordic Eiendom har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom. 80 parkeringsplasser.
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Nybygg av raudåtefabrikk på Holmen industriområde i Sortland
Fabrikken vil ha en kapasitet på 7000 tonn råstoff. Fabrikken skal produserer Omega-3-olje av raudåte.
Ny kai i Narvik
150m lengde.
Nybygg av forretningsbygg og kontor mm i Fauske
Deler av infrastrukturen vil opparbeides av kommunen.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning B Holmen-Maurnes
Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold. Utvendige arealer bestående av asfalt er på ca. 9855 kvm, grøntarealer 3027 kvm.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning F
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 66 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Nybygg av boliger ved Leirfjord
Reguleringsplan er vedtatt. 82,9 daa. Etablering av frittliggende eneboliger og to- og firemannsboliger. 4 eneboliger og 24 enheter i rekke.
Fornyelse av bygg på Evenes flyplass, trinn 1
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av omsorgsbolig i Fauske
Boliger med støtte fra hjemmetjenesten.
Utbedring av Fv 821 Frøskleandskrysset-Elvenes (Lifjordkrysset) i Sortland
Fra Nordland fylkeskommunes investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av leiligheter og næring i Vågan
Parkeringskjeller. Næring i 1. etasje.
Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Riving og nybygg av gjerder, veier og porter ved Evenes flystasjon
Ca. 9 km riving og deponering av eksisterende gjerde, h= 2,5 m + 1 m. Ca. 7,5 km ny kjørevei, enkel standard. Ca. 10 km gjerde, h= 4 m. Ca. 140 stk. master, h= 4-6 m. Ca. 11 km kabelgrøft m trekkerør. Ca. 14 km rydding skog/kratt i 5 m bredde på utside av nytt og eksisterende perimeter. Ca. 30 stk. porter av forskjellig type. Opsjon på nytt indre perimeter; ca. 3 km gjerde, h= 2,5 m.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av småkraftverk i Terråk
28,80 GWh. Sweco Norge AS og Rein Energi er engasjert som rådgivende ingeniører.
Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 1
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger på Kjerringnes
10 eneboligtomter og 4 blokker à 4 leiligheter.
Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Opparbeidelse av grunn, etablering av byggegjerder m.m på Evenes flystasjon
Etablering av byggegjerder, ca. 1000 meter. Rensk av vegetasjon og toppdekke, ca. 70 mål. Flytting av løsmasser ca 150.000 m³. Etablering av deponi for løsmasser. Fordrøyningsbasseng. Uttak av fjell ca 170.000 m³, fast fjell. Arrondering og komprimering av sprengsteinsfylling opp til ferdig traubunn. Diverse grøfter etc. Etablering av taxevei inn til rullebane, inkludert bindelag med asfalt.
Oppgradering av E6 Kobbhammartunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Oppgradering av E6 Kobbskartunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Oppgradering av E6 Middagsfjelltunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Oppgradering av E6 Rauhammartunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 1
Landsbasert anlegg for lakselus. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Industriområde for fiskeri og næring i Brønnøysund
Totalt 6 fiskeritomter og 8 dekar industriområde. Fiskeritomtene kan kjøpes eller leies på 5-25 år.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boliger ved Alstahaug
Byggeklare tomter. Gnr/bnr 38/797, 784 og 39/33,34 og 92/1
Til- og ombygging av omsorgsbolig i Nesna
Utvidelse av Nesna Havnetun. Deler av eksist. bygg skal bygges om til nytt kjøkken og legevakt. I det nye tilbygget kommet nytt sykehjem. Ute er det planlagt sansehage, ny garasje, nye parkeringsplasser og adkomstvei tilpasses.
Nybygg av boligområde i Bodø, trinn 1
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av transformatorstasjon på Langmyra i Gildeskål
400 m2 bygg. Gnr/bnr: 48/5 og 48/6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: