Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nordland fylke

Alstahaug (11)
Andøy (6)
Ballangen (9)
Beiarn (8)
Bindal (41)
Bodø (110)
Brønnøy (14)
(3)
Dønna (4)
Evenes (17)
Fauske (26)
Flakstad (6)
Grane (12)
Hadsel (30)
Hamarøy (2)
Hemnes (11)
Herøy (3)
Leirfjord (8)
Lurøy (10)
Lødingen (5)
Meløy (6)
Moskenes (4)
Narvik (22)
Nesna (3)
Rana (41)
Rødøy (7)
Røst (0)
Saltdal (9)
Sortland (32)
Steigen (4)
Sømna (3)
Sørfold (10)
Tjeldsund (3)
Træna (1)
Tysfjord (10)
Værøy (0)
Vefsn (35)
Vega (1)
Vevelstad (2)
Vågan (24)
Øksnes (13)
Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Utbedring/ombygging E6 fra Svenningelv til Lien i Grue kommune
Ca. 17 km. Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Dels utbedring og dels ombygging av eksisterende E6.
Nybygg av hotell i Fauske
Etasjeskiller i massivtre. Eventuelt et tekniskt rom i underetasjen.
Utbedring/ombygging E6 Kapskarmo-Svenningelv bru, Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Svenningelv bru, Valryggen bru og Trofors G/S-bru.
Riving- ombygg- nybygg av boliger og næring i Bodø
Næring/forretning i første etasje. Kodumaja/KM Element OÜ er totalentreprenør for boligene. Hent AS er totalentreprenør for riving/grunn/spunt/betong/teknisk infrastruktur og første etasje.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av vindkraftverk og internvei i Tysfjord
Konsesjon er gitt. 90,00 MW. Totalkostnad inklusive turbiner er 1 Mrd nok.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Planområdet er på Ca. 84 daa.
Nybygg av forretningsbygg i Bodø
10.000-15.000 m2. Eventuelt trinnvis utbygging.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 1
Totalentreprisekostnad 150 mill.kr Godkjent detaljregulering. 2 boligblokker og 2 rekkehus. Blokker 4-5 etasjer og rekkehus 3 etasjer.
Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Prosjektet består av ny bygg på litt over 4000 kvm, rehabilitering av eksisterende bygninger på ca 3600 kvm og utomhusanlegg.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 66 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Nybygg av forretningsbygg og kontor mm i Fauske
Deler av infrastrukturen vil opparbeides av kommunen.
Rehabilitering av bruer, fordelt på fire delstrekninger, på Nordlandbanen i Nordland
Delstrekning 1: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Steinkjer B ved km 126,380 til Majavatn B ved km 322,912. Delstrekning 2: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Majavatn B ved km 322,912 til Bjerka A ved km 468,170. Delstrekning 3: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 18 bruer på Nordlandsbanen, fra Bjerka A ved km 468,170 til Lønsdal A ved km 601,759. Delstrekning 4: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 13 bruer på Nordlandsbanen, fra Lønsdal A ved km 601,759 til Bodø ved km 728,750.
Nybygg av kombinert bolig- og forretningsbygg i Mo i Rana
Godkjent detaljregulering. 1.200-1.500 kvm.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og lavblokk i Vestvågøy
Videreføring av gang- og sykkelvei langs Storeidmyra.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 1
3 mål per hytte. Totalt 115 enheter. Prosjektet er oppdelt i to trinn.
Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Utvikling av Narvikfjellet
Campingplass, parkeringsareal og heiser/gondol.
Oppgradering av Rv 827 Efjordtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1620m.
Oppgradering av Rv 827 Stetindtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2759m.
Utbedrings av rv 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Oppgradering av Rv 827 Tømmeråstunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 563m.
Utbedrings av rv 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Oppgradering av Rv 827 Nipviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 980m.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter. Bygger en del i egen regi. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av kraftverk ved Tysfjord
15,00 GWh. 22 kV; 1,8 km jord el linje, 5,5 km sjøkabel.
Nybygg av småkraftverk i Terråk
28,80 GWh. Sweco Norge AS og Rein Energi er engasjert som rådgivende ingeniører.
Rehabilitering av operasjonsstuene i 2 etasje og tilbygg av sterilsentral på sykehus i Mo i Rana
Rehabilitering av operasjonssentral i 2 etasje vestfløy og ny sterilsentral i U1, 1 og 2 etasje.
Utvidelse av lokalmedisinsk senter i Vågan
Inntil 16 nye sykehjemsplasser, utvidelse av administrasjonsfløy samt ny avdeling for rehabilitering.
Utvidelse av settefiskanlegg på land og i sjø på Hustadstranda i Lødingen Vestbygd
42 daa nye landarealer, derav ca.15 daa arealer for fylling i sjø med formål næringsarealer og ca.153 daa nye arealer i sjø med formål akvakultur.
Utbygging av infrastruktur på Evenes flyplass
Fornyelse av eksisterende infrastruktur og etablering av infrastruktur for ny EBA (Eiendom, bygg og anlegg).
Fornyelse av bygg på Evenes flyplass trinn 1
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Nybygg av leiligheter på Stokmarknes, trinn 2 mfl.
Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger. Total utbygging er 50 boenheter.
Nybygg av transformatorstasjon i Rana
Trafostasjon 65-70 m2. Kontrollbygg 65 m2. Trafostasjon for flere kraftverk i Langvatnområdet.
Nybygg av boliger i Mosjøen
Detaljregulering er vedtatt. 30 eneboligtomter.
Nybygg av brannstasjon i Sortland
Nortura-tomta. Riving og forberederne arbeider på separate prosjekt.
Ny- og ombygg av barne- og ungdomsskole og administrasjonslokale i Liland, trinn 1
Følgende trinnvis utbygging skal legges som føring: Trinn 1. Eksisterende bygg på 1 etasje som inneholder skolens hjemmeområder rives og erstattes av ny bebyggelse tilpasset eksisterende 2 etasjers bygg med administrasjons og spesialrom. For trinn 1 forutsettes noe ombygging og tilpasning i eksisterende bygg med administrasjon og spesialrom, for best mulig sammenheng i anlegget som helhet uten evt. videre utbygging. Trinn 2. Bygging av ny flerbrukshall og svømmehall (riving av eksisterende når ny står ferdig). Trinn 3. Bygging av nytt administrasjonsbygg og spesialrom med (riving av eksisterende når ny står ferdig).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: