Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vikna

Utvidelse av settefiskanlegg i Vikna
Godkjent detaljregulering. Grunnarbeider vil pågå mai-oktober 2017.
Nybygg av helsebygg i Rørvik, fase 2
Fase 2 består av et nytt bygg (fløy D og E) som skal inneholde legetjenesten, laboratoriet, dialyse, resepsjon, rus og psykiatrilokaler i plan 0. Plan 1 inneholder helsestasjon, fysioterapi, kantine og møterom. Plan 2 og 3 inneholder 17 2 omsorgsboliger. I tillegg ombygging i eksisterende bygg fløy A og C og utomhus arealer. Bygget er prosjektert med krav utover passivhus og bygget utføres som passivhus.
Nybygg av eneboliger i Vikna
Planområdets omfang er på ca 70 daa.
Nybygg av rorbuanlegg i Vikna
Private grunneiere.
Bygging av ny kai med bakareal i Stakkskardet og sluttføring av molo/veg til Kråkøya i Rørvik
Bygging av ny kai med utkraget kaiplate fundamentert på fjell med lengde i kaifront 12,0 m. I tilknytning til kai skal Lamholmen sprenges ned til samme nivå som kai i nivå kote 3,5, og utsprengte steinmasser skal legges i sjøen for oppfylling som bakareal til ny kai. Plastring skal utføres der fylling er eksponert mot sjø. Bygging av betongbinge som fundament o lekkasjevern for lagertanker fo fiskeolje. Sluttføring molo/vegfylling til Kråkøya.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: