Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Steinkjer

Nybygg av barneskole og idrettshall i Steinkjer
Skolen skal ha totalt 400 elever på 1-7 trinn. Opsjon på riving av eksisterende skolebygg.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 3-4
VA og elektrisk ledning eksisterer. Trinn 2- 12 leiligheter i 1 hus på 2 etasjer med carport. Trinn 3- 36 leiligheter fordelt på 2 hus i 3 etasjer med parkeringskjeller.
Rekkverk Trøndelag Sør 2018 og Trøndelag 2019
Kontrakten omfatter rehabilitering-, skadeutbedring- og nysetting av veg- og brurekkverk på riks- og fylkesveger i Trøndelag sør 2018 og hele Trøndelag 2019. Med Trøndelag sør menes gamle Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Levering av nødvendig materiell inngår i oppdraget.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 1
VA og elektrisk ledning eksisterer.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 2
VA og elektrisk ledning eksisterer. Trinn 2- 12 leiligheter i 1 hus på 2 etasjer med carport. Trinn 3- 36 leiligheter fordelt på 2 hus i 3 etasjer med parkeringskjeller.
Asfaltarbeider på riks- og fylkesveier, Region midt 2018-5
Kontrakt Innherred omfatter 16 500 tonn asfalt og 17 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Steinkjer, Verdal og Inderøy.
Ny VA-ledning fra Stigem-Figgadalen
Vannforsyningsledning fra Rannem/Henningvegen til Stigem/Kringlavegen. Entreprisen omfatter: - Ledningsgrøfter for kommunale ledninger: 1250 m - Vannledninger 180/160mm: 1290 m - Drensledninger 110-200mm: 1090 m - Vannkummer: 4 stk - Avløpskummer: 3 stk - Styrt boring for VL180 under Figgaelva: 40-50 m
Opprusting av VA-anlegg og vei i Steinkjer
Opprusting av eksisterende VA anlegg i Skjeftevegen og Infanterivegen. Det skal også legges til rette for separering av avløp fra tilliggende eiendommer. Pga stedlige forhold skal ledningene følge eksisterende trasé. Vegene skal opprustes med nytt asfaltdekke, nye gatelys og ny kantstein.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Sør-Trøndelag
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. Fylkeskommunen ønsker rammeavtale med minst to leverandører som skal konkurrere om leveranse fra gang til gang. Dette vil blir gjort ved bruk av en minikonkurranse.
Utvidelse av barnehage i Steinkjer
Areal er antydet. Utvidelse ½ avdeling.
Nytt avløp til pumpestasjon på Kvam i Steinkjer kommune
Anlegget omfatter også bygging av en kloakkpumpestasjon på Veines og en pumpeledning langs E6 til Kvam sentrum. I alt blir det 1750 m med ledninger hvor mesteparten blir pumpeledninger. Med dette anlegget kan det gis pålegg om tilknytning til ca 15 husstander på strekningen fra Kvam sentrum til Flekstad/Veines, 13 husstander på Guin og 7 husstander på Gjerstad.
Ti- og ombygg av vei i Steinkjer
Planen tilrettelegger for ny kryssløsning mot Ogndalsvegen (fv. 762), forsterkning og breddeutvidelse av Fergelandsvegen samt etablering av løsning for myke trafikanter fra Ogndalsvegen og opp til Elverum. Forsterkning og breddeutvidelse av vegen til 7 m.
Nybygga av kloakkpumpestasjon i Stjørdal
Dette er en stasjon som vil betjene 5 husstander.
Utvidelse av barnehage i Steinkjer
Utvidelse med 1 avdeling.
Utvendig vedlikehold av videregående skole i Steinkjer
Utvendig isolering av betongfasader på eksisterende undervisningsbygg. Fasadekledning med sementbaserte fasadeplater.
Fasadearbeider på fylkes hus i Steinkjer
Det skal skiftes vindu, demontere fasadeplater, etterisolere og remontere fasadeplater.
Etablering av skytevegg, standplasser, og tilkomstvei ved skytefelt i Steinkjer
Utsprengning av loddrett, jevn skytevegg (15 m. x 15 m.) og ca. 350 meter lang anleggsvei fram til skytevegg. Etablering av standplasser samt 150 meter lang skytefeltsvei fram til standplass.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: