Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Steinkjer

Om- og nybygg av høyskole i Steinkjer
Lås- og beslag; Beslag Consult AS.
Nybygg av kino, bibliotek, kulturbasert næring mm i Steinkjer
Planen er at Atleten skal rives og at det bygges et stort kulturkvartal på hele tomten. Den gamle kinosalen skal bygges om til teater-konsertsal. Kulturskolen flyttes og renoveres.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Steinkjer
Skolen skal ha totalt 400 elever på 1-7 trinn. Opsjon på riving av eksisterende skolebygg.
Rekkverk Trøndelag Sør 2018 og Trøndelag 2019
Kontrakten omfatter rehabilitering-, skadeutbedring- og nysetting av veg- og brurekkverk på riks- og fylkesveger i Trøndelag sør 2018 og hele Trøndelag 2019. Med Trøndelag sør menes gamle Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Levering av nødvendig materiell inngår i oppdraget.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 1
VA og elektrisk ledning eksisterer.
Asfaltarbeider på riks- og fylkesveier, Region midt 2018-5
Kontrakt Innherred omfatter 16 500 tonn asfalt og 17 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Steinkjer, Verdal og Inderøy.
Nyb av økologiske hotellrom,resepsjon,gårdsbutikk mm,Steinkjer
10-15 økologiske hotellrom/hytter med enkle toalett/dusj/wc, i tillegg til resepsjon, gårdsbutikk, sovesal og en mulig utstillingsdel.
Rehabilitering av vei og avløpsanlegg i Steinkjer
Ca. 1200 m VA-grøft. Ca. 550 m drensgrøft. 5 stk. vannkummer, 24 stk. avløpskummer, 14 stk. sandfang og 1 stk. hjelpesluk. Rehabilitering av ca. 560 m veg inkl. ny overbygning, asfalt og gatelys.
Ny adkomstveg med busslomme, samt parkeringsplass ved Henning sklole i Steinkjer
Ca. 450 m grøft med nødvendige kummer og ledninger. Ca. 400 lm veg og 1700 m2 med ny parkeringsplass. Gatelys for veg og parkeringsplass.
Opprusting av VA-anlegg og vei i Steinkjer
Opprusting av eksisterende VA anlegg i Skjeftevegen og Infanterivegen. Det skal også legges til rette for separering av avløp fra tilliggende eiendommer. Pga stedlige forhold skal ledningene følge eksisterende trasé. Vegene skal opprustes med nytt asfaltdekke, nye gatelys og ny kantstein.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Sør-Trøndelag
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. Fylkeskommunen ønsker rammeavtale med minst to leverandører som skal konkurrere om leveranse fra gang til gang. Dette vil blir gjort ved bruk av en minikonkurranse.
Nytt avløpsanlegg og pumpestasjon på Kvam i Steinkjer kommune
Anlegget omfatter også bygging av en kloakkpumpestasjon på Veines og en pumpeledning langs E6 til Kvam sentrum. I alt blir det 1750 m med ledninger hvor mesteparten blir pumpeledninger. Med dette anlegget kan det gis pålegg om tilknytning til ca 15 husstander på strekningen fra Kvam sentrum til Flekstad/Veines, 13 husstander på Guin og 7 husstander på Gjerstad. Anbudet omfatter etablering av selvfallsledninger ved Flekstad og etablering av pumpeledning fram til Kvam sentrum. Anbudet omfatter ikke levering av pumpestasjon men utvendige terrengarbeider, bistand til nedsetting og utvendig tilkobling av pumpestasjon. Den kommunale delen av anbudet omfatter i grove trekk: - 2100 meter kommunal ledningsgrøft (pumpeledning PE 75mm og selvfallsledning PVC 110mm) - Retningsstyrt boring gjennom E6 - Trekkerør for fiber - 15 stk spillvannskummer - Tilkobling avløpspumpestasjon
Ny va-ledning fram til kommunegrensa mot Snåsa i Kvam i Steinkjer kommune
Det planlegges å videreføre kommunal vannledning helt fram til kommunegrensa mot Snåsa (på Kvamsiden). Prosjektering i første halvdel 2018.
Nybygga av kloakkpumpestasjon i Stjørdal
Dette er en stasjon som vil betjene 5 husstander.
Ti- og ombygg av vei i Steinkjer
Planen tilrettelegger for ny kryssløsning mot Ogndalsvegen (fv. 762), forsterkning og breddeutvidelse av Fergelandsvegen samt etablering av løsning for myke trafikanter fra Ogndalsvegen og opp til Elverum. Forsterkning og breddeutvidelse av vegen til 7 m.
Utvidelse av barnehage i Steinkjer
Utvidelse med 1 avdeling.
Utvendig vedlikehold av videregående skole i Steinkjer
Utvendig isolering av betongfasader på eksisterende undervisningsbygg. Fasadekledning med sementbaserte fasadeplater.
Fasadearbeider på fylkes hus i Steinkjer
Det skal skiftes vindu, demontere fasadeplater, etterisolere og remontere fasadeplater.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: