Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Steinkjer

Nybygg av kino, bibliotek, kulturbasert næring mm i Steinkjer
Planen er at Atleten skal rives og at det bygges et stort kulturkvartal på hele tomten. Den gamle kinosalen skal bygges om til teater-konsertsal. Kulturskolen flyttes og renoveres.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Steinkjer
Skolen skal ha totalt 400 elever på 1-7 trinn. Opsjon på riving av eksisterende skolebygg.
Nybygg av flerbolighus i Steinkjer, trinn 2-3
VA og elektrisk ledning eksisterer. Trinn 2- 12 leiligheter i 1 hus på 2 etasjer med carport. Trinn 3- 36 leiligheter fordelt på 2 hus i 3 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av næringsareal i Lurøy
Kommunedelplan vedtatt. Uklar fremdrift. Private grunneier.
Rekkverk Trøndelag Sør 2018 og Trøndelag 2019
Kontrakten omfatter rehabilitering-, skadeutbedring- og nysetting av veg- og brurekkverk på riks- og fylkesveger i Trøndelag sør 2018 og hele Trøndelag 2019. Med Trøndelag sør menes gamle Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Levering av nødvendig materiell inngår i oppdraget.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 1
VA og elektrisk ledning eksisterer.
Ny VA-ledning fra Stigem-Figgadalen
Vannforsyningsledning fra Rannem/Henningvegen til Stigem/Kringlavegen. Entreprisen omfatter: - Ledningsgrøfter for kommunale ledninger: 1250 m - Vannledninger 180/160mm: 1290 m - Drensledninger 110-200mm: 1090 m - Vannkummer: 4 stk - Avløpskummer: 3 stk - Styrt boring for VL180 under Figgaelva: 40-50 m
Opprusting av VA-anlegg og vei i Steinkjer
Opprusting av eksisterende VA anlegg i Skjeftevegen og Infanterivegen. Det skal også legges til rette for separering av avløp fra tilliggende eiendommer. Pga stedlige forhold skal ledningene følge eksisterende trasé. Vegene skal opprustes med nytt asfaltdekke, nye gatelys og ny kantstein.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Sør-Trøndelag
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. Fylkeskommunen ønsker rammeavtale med minst to leverandører som skal konkurrere om leveranse fra gang til gang. Dette vil blir gjort ved bruk av en minikonkurranse.
Utvidelse av barnehage i Steinkjer
Areal er antydet. Utvidelse ½ avdeling.
Nybygga av kloakkpumpestasjon i Stjørdal
Dette er en stasjon som vil betjene 5 husstander.
Nytt avløp til pumpestasjon på Kvam i Steinkjer kommune
Anlegget omfatter også bygging av en kloakkpumpestasjon på Veines og en pumpeledning langs E6 til Kvam sentrum. I alt blir det 1750 m med ledninger hvor mesteparten blir pumpeledninger. Med dette anlegget kan det gis pålegg om tilknytning til ca 15 husstander på strekningen fra Kvam sentrum til Flekstad/Veines, 13 husstander på Guin og 7 husstander på Gjerstad.
Ti- og ombygg av vei i Steinkjer
Planen tilrettelegger for ny kryssløsning mot Ogndalsvegen (fv. 762), forsterkning og breddeutvidelse av Fergelandsvegen samt etablering av løsning for myke trafikanter fra Ogndalsvegen og opp til Elverum. Forsterkning og breddeutvidelse av vegen til 7 m.
Ombygg av sti til rulleskibane i Steinkjer
Prosjektering og utførelse av eksisterende sti langs elva fra Håkkadalsbrua til veg ved undergang Byaenget i Steinkjer. Lengde på traséen er ca 1 km. Vurdering av eksisterende avløpsnett har kapasitet ved en separering av anlegget som munner ut langs traséen. Gatelys langs strekningen. Noe vegetasjonsrydding.
Utvidelse av barnehage i Steinkjer
Utvidelse med 1 avdeling.
Utvendig vedlikehold av videregående skole i Steinkjer
Utvendig isolering av betongfasader på eksisterende undervisningsbygg. Fasadekledning med sementbaserte fasadeplater.
Etablering av skytevegg, standplasser, og tilkomstvei ved skytefelt i Steinkjer
Utsprengning av loddrett, jevn skytevegg (15 m. x 15 m.) og ca. 350 meter lang anleggsvei fram til skytevegg. Etablering av standplasser samt 150 meter lang skytefeltsvei fram til standplass.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Asfaltering av håndballbane ved skole på Byafossen
Byggetips. Planlagt prosjekt fra tiltaksplan. Eventuelt start 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: