Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Steinkjer

Fv 17 og Fv 720 Dyrstad-Sprova-Malm, parsell E-3 Strømnes-Sprova (entreprise 2 av 5)
5,4 km ny fylkesveg 17. Strømnestunnelen (1 km Holmviktunnelen (0,6 km) inngår i strekningen. Det gjør også to korte bruer og to T-kryss.
Nybygg av næringsareal i Lurøy
Kommunedelplan vedtatt. Uklar fremdrift. Private grunneier.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 1
VA og elektrisk ledning eksisterer.
Ombygg til industri og lager mm i Steinkjer
Nybygg av en etasje i eksisterende bygg.
Rehabilitering av vannledning i Steinkjer
Grensevegen- Bergvegen- Movegen- Reinavegen.
Restaurering og endring av kommunehuset på Jøa
Kommunehuset skal restaureres og endes til boliger for vanskeligstilte personer.
Opprusting av VA-anlegg og vei i Steinkjer
Opprusting av eksisterende VA anlegg i Skjeftevegen og Infanterivegen. Det skal også legges til rette for separering av avløp fra tilliggende eiendommer. Pga stedlige forhold skal ledningene følge eksisterende trasé. Vegene skal opprustes med nytt asfaltdekke, nye gatelys og ny kantstein.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
Utvidelse av barnehage i Steinkjer
Areal er antydet. Utvidelse ½ avdeling.
Ti- og ombygg av vei i Steinkjer
Byggetips. Forsterkning og breddeutvidelse av vegen til 7 m.
Nybygga av kloakkpumpestasjon i Stjørdal
Dette er en stasjon som vil betjene 5 husstander.
Ombygg av sti til rulleskibane i Steinkjer
Prosjektering og utførelse av eksisterende sti langs elva fra Håkkadalsbrua til veg ved undergang Byaenget i Steinkjer. Lengde på traséen er ca 1 km. Vurdering av eksisterende avløpsnett har kapasitet ved en separering av anlegget som munner ut langs traséen. Gatelys langs strekningen. Noe vegetasjonsrydding.
Utvidelse av barnehage i Steinkjer
Utvidelse med 1 avdeling.
Etablering av skytevegg, standplasser, og tilkomstvei ved skytefelt i Steinkjer
Utsprengning av loddrett, jevn skytevegg (15 m. x 15 m.) og ca. 350 meter lang anleggsvei fram til skytevegg. Etablering av standplasser samt 150 meter lang skytefeltsvei fram til standplass.
Rammeavtale for fasttelefonitjenester i Nord-Trøndelag
Totalt 20 mill. kr over hele Norge. Opsjon 2 år.
Rammeavtale for kontormøbler i Nord-Trøndelag
Landsdekkende oppgave, totalt ca 12 mill. kr fordelt på 3 år. Opsjon 1 år.
Utskifting av vinduer på ungdomsskole på Egge
Utskifting av 83 vinduer med følgearbeider. Utskifting av isolasjon og gips under vindu på innsiden. Montere feste for panelovner i skjult i vegg.
Asfaltering av håndballbane ved skole på Byafossen
Byggetips. Planlagt prosjekt fra tiltaksplan. Eventuelt start 2018.
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: