Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Trøndelag fylke

Flatanger (8)
Fosnes (2)
Frosta (2)
Grong (10)
Inderøy (10)
Leka (0)
Leksvik (4)
Levanger (62)
Lierne (1)
Meråker (15)
Nærøy (11)
Namsos (27)
Overhalla (7)
Røyrvik (4)
Snåsa (1)
Steinkjer (68)
Stjørdal (42)
Verdal (32)
Verran (3)
Vikna (16)
Nybygg av leiligheter, butikker og parkering mm i Stjørdal sentrum, trinn 1-3
Første byggetrinn bygges 65 leiligheter. Totalt 3 byggetrinn.
Nybygg av næringsbygg i Stjørdal
Totalt areal ca. 20 mål.
Utvidelse av settefiskanlegg i Vikna
Godkjent detaljregulering. Grunnarbeider vil pågå mai-oktober 2017.
Nybygg av boligområde i Levanger
Megler: DND Eiendom
Nybygg av barneskole og idrettshall i Steinkjer
Skolen skal ha totalt 400 elever på 1-7 trinn. Opsjon på riving av eksisterende skolebygg.
Nybygg av boliger og næring på Volla-området i Vanvikan
To bygg som sitter sammen. Omregulering fra jordbruk til boliger og næring.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 3-4
VA og elektrisk ledning eksisterer. Trinn 2- 12 leiligheter i 1 hus på 2 etasjer med carport. Trinn 3- 36 leiligheter fordelt på 2 hus i 3 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av næring i Gjeving
Tomt 1 : 3,5 mål, tomt 2: 3,0 mål, tomt 3: 3,3 mål.
Om- og tilbygg av omsorgsbolig i Flatanger
Byggeprosjektet er delt i fire faser. Den første fasen: ny anleggsvei, flytting av kjøkken og ny trafo. Fase to består av riving av trebygget, bygging av tilbygg og mellombygg og rehabilitering av 85-fløya. Siste fase vil bestå av tilpasninger i 99-fløya, murbygningen med Nordgaardstua.
Nybygg av barneskole og bibliotek i Kolvereid
Kolvereid barneskole planlegges som en 1-7 skole, som skal integreres med den nye ungdomsskolen. Disse enhetene skal slås sammen. Det dimensjoneres i utgangspunktet for 315 elever og ca 40 ansatte. Barneskolen skal planlegges slik at en kan få til god sambruk av arealer i den nye ungdomsskolen. Mulig tilbygg for ekstra gymsal, mulig tilbygg nytt basseng, riving eller annen bruk av den gamle ungdomsskolen.
Nybygg av industriområde i Levanger
130 daa. 87 daa er regulert til industri.
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Trøberg i Sørli, trinn 2
Årlig produksjon er planlagt til cirka 1.200 tonn matfisk av røyre etter første byggetrinn. Dette skal økes til 3.000-4.000 tonn etter andre byggetrinn.
Nybygg av helsebygg i Rørvik, fase 2
Fase 2 består av et nytt bygg (fløy D og E) som skal inneholde legetjenesten, laboratoriet, dialyse, resepsjon, rus og psykiatrilokaler i plan 0. Plan 1 inneholder helsestasjon, fysioterapi, kantine og møterom. Plan 2 og 3 inneholder 17 2 omsorgsboliger. I tillegg ombygging i eksisterende bygg fløy A og C og utomhus arealer. Bygget er prosjektert med krav utover passivhus og bygget utføres som passivhus.
Nybygg av eneboliger i Flatanger
20-30 enheter. Tomtene selges til private.
Nybygg av boliger og næring i Stjørdal
Næringsarealer i første etasje.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Sør-trøndelag
Kontrakt Namdal omfatter 59 000 tonn asfalt og 3 100 m2 fresing, og utføres i kommunene Steinkjer, Høylandet og Grong.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Etablering av reservekraftaggregat og oppgradering av sykehjem i Levanger
Ved pleieinstitusjonen Breidablikktunet skal følgende arbeider utføres: -Det skal leveres og monteres nytt reservekraftaggregat i nytt teknisk rom i eksisterende kjeller. -Hovedtavle oppgraderes med ny hovedbryter og bryter for reservekraftaggregat. -Utgraving og bygging av area utenfor nytt aggregatrom. -Teletekniske anlegg skal oppgraderes for hele bygningsmassen. -Arealer ombygges til nye funksjoner. -Oppgradering av alle bad på boenheter. -På hovedinntak for vann skal det etableres system for forebygging av legionella. Systemet skal godkjennes av byggherre. -Nye kjøleanlegg for avfallsrom og telematikkrom. -Oppgradering av skyllerom. Aggregatet skal plasseres i eget rom i kjeller på Breidablikktunet. Det forutsettes at eksisterende hovedtavle kan ombygges for å tilkoble brytere for aggregatstyringa. Driftstid aggregat min. 9 timer.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Nord-Trøndelag
Kontrakt Lauvsnes omfatter 40 000 tonn asfalt og 1 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Namdalseid og Flatanger.
Nybygg av eneboliger i Vikna
Planområdets omfang er på ca 70 daa.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Verdal
5 stk eneboliger og 3 stk tomannsboliger.
Nybygg av plasthall over eksisterende kunstgressbane mm.
Seminar/treningsrom bygges som ett mellombygg til eks.garderober. Mellombygget=reisverk tre.
Nybygg av leiligheter i Vanvikan sentrum
To bygg som sitter sammen.
Nybygg av boligområde på Nærøy
Grunneier er Sigfred Ditlev
Nybygg av båtverksted sør for Lauvsnes Sentrum i Flatanger
HD Plan & Arkitektur-Teknisk prosjektleder
Nybygg av eneboliger i Verdal, etappe 1
14-15 byggeklare tomter.
Rekkverk Trøndelag Sør 2018 og Trøndelag 2019
Kontrakten omfatter rehabilitering-, skadeutbedring- og nysetting av veg- og brurekkverk på riks- og fylkesveger i Trøndelag sør 2018 og hele Trøndelag 2019. Med Trøndelag sør menes gamle Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Levering av nødvendig materiell inngår i oppdraget.
Nybygg av boligfelt i Skatval
Private grunneiere.
Infrastruktur for boligområde på Skåråen
Området består av 45 tomter.
Nybygg av barnehage i Frosta kommune
Barnehagen skal oppføres i en etasje med loft for lager og tekniske rom. Grunnflate på barnehagen er ca 600 m2 BTA. I tillegg kommer barnevognbod og uteanlegg. Barnehagen er oppdelt i 3.stk avdelinger, administrasjonsfløy, kjøkken og fellesrom. Bygget er tenkt som en trekonstruksjon, men totalentreprenør har mulighet til også å velge annen bærekonstruksjon
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 1
VA og elektrisk ledning eksisterer.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 2
VA og elektrisk ledning eksisterer. Trinn 2- 12 leiligheter i 1 hus på 2 etasjer med carport. Trinn 3- 36 leiligheter fordelt på 2 hus i 3 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av infrastruktur for næringspark på Røra
Utvikling av et 300 mål stort areal på Lensmya.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: