Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Trøndelag fylke

Flatanger (9)
Fosnes (1)
Frosta (5)
Grong (8)
Inderøy (11)
Leka (1)
Leksvik (3)
Levanger (63)
Lierne (1)
Meråker (6)
Nærøy (12)
Namsos (19)
Overhalla (8)
Røyrvik (4)
Snåsa (8)
Steinkjer (55)
Stjørdal (37)
Verdal (24)
Verran (2)
Vikna (12)
Nordlandsbanen, ombygging jernbane Kvithammar-Åsen
Elektrifisering og noe utbedring av eksisterende jernbanebane. Stjørdal og Levanger kommuner.
Nybygg av kraftledning, Namsos-roan-Storheia
Ca 120 km ledning. Transformatorstasjoner i Roan og Storheia. Antatt start.
Nybygg av terrassehus og rekkehus på Gevingåsen i Stjørdal
Totalt ca. 400 leiligheter på området.
Nybygg av kraftverk i Namsen
Konsesjon er gitt.
Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Nybygg av boligområde i Verdal, trinn 2 m.fl
Planlagt prosjekt. Kan bli delt opp i flere trinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Levanger, del 1
Trinnvis utbygging. 3-5 etasjer.
Utvidelse av kalkkaianlegg i Verdal
Bygging av en ny kai med mudring av felt utenfor kaien, forkorting eventuelt endring av molo vest for kaien, oppbygging av sjete rundt fylling sør for anlegget, og oppbygging av havneområdet innenfor kai, med nødvendig teknisk infrastruktur og vei.
Etablering av næringsbygg i Gjeving
Tomt 1 : 3,5 mål, tomt 2: 3,0 mål, tomt 3: 3,3 mål.
Nybygg av barneskole og bibliotek i Kolvereid
Kolvereid barneskole planlegges som en 1-7 skole, som skal integreres med den nye ungdomsskolen. Disse enhetene skal slås sammen. Det dimensjoneres i utgangspunktet for 315 elever og ca 40 ansatte. Barneskolen skal planlegges slik at en kan få til god sambruk av arealer i den nye ungdomsskolen. Mulig tilbygg for ekstra gymsal, mulig tilbygg nytt basseng, riving eller annen bruk av den gamle ungdomsskolen.
Nybygg av omsorgsboliger ved Fosslia Bosenter i Stjørdal, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt planlegges 72 stk boenheter på Fosslia.
Nybygg av eneboliger i Flatanger
20-30 enheter. Tomtene selges til private.
Nybygg hyttefelt på Nærøy, trinn 2 mfl.
Byggeklare tomter selges til private. Totalt 31 tomter på feltet.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Sør-trøndelag
Kontrakt Namdal omfatter 59 000 tonn asfalt og 3 100 m2 fresing, og utføres i kommunene Steinkjer, Høylandet og Grong.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Nord-Trøndelag
Kontrakt Lauvsnes omfatter 40 000 tonn asfalt og 1 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Namdalseid og Flatanger.
Nybygg av eneboliger i Vikna
Planområdets omfang er på ca 70 daa.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Verdal
5 stk eneboliger og 3 stk tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Verdal, etappe 1
14-15 byggeklare tomter.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Snåsa fase 3
Riving av fløy og utbygging av en ny med 20 institusjonsrom, 5 omsorgsboliger, heis m.m.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Nybygg av båtverksted sør for Lauvsnes Sentrum i Flatanger
HD Plan & Arkitektur-Teknisk prosjektleder
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 1
VA og elektrisk ledning eksisterer.
Nybygg av boligfelt i Skatval
Private grunneiere.
Nybygg av barnehage i Frosta kommune
Barnehagen skal oppføres i en etasje med loft for lager og tekniske rom. Grunnflate på barnehagen er ca 600 m2 BTA. I tillegg kommer barnevognbod og uteanlegg. Barnehagen er oppdelt i 3.stk avdelinger, administrasjonsfløy, kjøkken og fellesrom. Bygget er tenkt som en trekonstruksjon, men totalentreprenør har mulighet til også å velge annen bærekonstruksjon
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
10 tomter i trinn 1. Totalt 53 tomter. Både en- og tomannsboliger på flere av tomtene og nabotomter kan eventuelt slås sammen. Området er flatt og lett utbyggbart.
Nybygg av kraftverk i Meråker
15,10 GWh. 100m 22 kV-kabel. 2050 m rørgate. Dam 10m.
Asfaltarbeider Region midt 2018-3, Trøndelag
Omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal.
Nybygg av infrastruktur for næringspark på Røra
Utvikling av et 300 mål stort areal på Lensmya.
Infrastruktur for boligområde i Skårrån i Hegra
Infrastruktur for ca. 50 tomter.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Stjørdal, Nord-Trøndelag
Kontrakt med egenskapskrav omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal. I denne kontrakten stilles det krav til deformasjonsegenskaper, bestandighet og slitasjemotstand på det ferdige asfaltdekket. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK.
Nybygg av hytter i Flatanger
12 byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: