Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Trøndelag fylke

Flatanger (7)
Fosnes (8)
Frosta (2)
Grong (8)
Inderøy (13)
Leka (2)
Leksvik (9)
Levanger (25)
Lierne (3)
Meråker (22)
Nærøy (19)
Namsos (23)
Overhalla (12)
Røyrvik (4)
Snåsa (3)
Steinkjer (68)
Stjørdal (34)
Verdal (35)
Verran (6)
Vikna (11)
Fv 17 og Fv 720 Dyrstad-Sprova-Malm, parsell E-3 Strømnes-Sprova (entreprise 2 av 5)
5,4 km ny fylkesveg 17. Strømnestunnelen (1 km Holmviktunnelen (0,6 km) inngår i strekningen. Det gjør også to korte bruer og to T-kryss.
Nybygg av leiligheter, butikker og parkering mm i Stjørdal sentrum, trinn 1-3
Første byggetrinn bygges 65 leiligheter. Totalt 3 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Levanger, del 1
Trinnvis utbygging. 3-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus, kjedede eneboliger og tomannsboliger i Stjørdal
Rekkehus, kjedede eneboliger og tomannsboliger.
Utvidelse av settefiskanlegg i Vikna
Godkjent detaljregulering. Grunnarbeider vil pågå mai-oktober 2017.
Nybygg av boligområde i Levanger
Megler: DND Eiendom
Nybygg av barneskole og idrettshall i Steinkjer
Skolen skal ha totalt 400 elever på 1-7 trinn. Opsjon på riving av eksisterende skolebygg.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus mm i Namsos, trinn 2 mfl.
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Nybygg av flerbolighus i Steinkjer, trinn 2-3
VA og elektrisk ledning eksisterer. Trinn 2- 12 leiligheter i 1 hus på 2 etasjer med carport. Trinn 3- 36 leiligheter fordelt på 2 hus i 3 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Leksvik
Tomten ligger nær Testmann Minne skole.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Stjørdal, Nord-Trøndelag
Kontrakt med egenskapskrav omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal. I denne kontrakten stilles det krav til deformasjonsegenskaper, bestandighet og slitasjemotstand på det ferdige asfaltdekket. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK.
Nytt næringsområde i Stjørdal
Regulering er vedtatt. 92,2 daa.
Nybygg av barneskole og bibliotek i Kolvereid
Kolvereid barneskole planlegges som en 1-7 skole, som skal integreres med den nye ungdomsskolen. Disse enhetene skal slås sammen. Det dimensjoneres i utgangspunktet for 315 elever og ca 40 ansatte. Barneskolen skal planlegges slik at en kan få til god sambruk av arealer i den nye ungdomsskolen. Mulig tilbygg for ekstra gymsal, mulig tilbygg nytt basseng, riving eller annen bruk av den gamle ungdomsskolen.
Nybygg av eneboliger i Skåråen, etappe 2
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.
Etablering av nytt boligfelt i Verdal
30 – 35 nye boligtomter
Etablering av infrastruktur Levanger havn, trinn 2 m.fl.
Totalkostnad for hele infrastr. er ca 100-200 mill. kr.
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Trøberg i Sørli, trinn 2
Årlig produksjon er planlagt til cirka 1.200 tonn matfisk av røyre etter første byggetrinn. Dette skal økes til 3.000-4.000 tonn etter andre byggetrinn.
Nybygg av helsebygg i Rørvik, fase 2
Fase 2 består av et nytt bygg (fløy D og E) som skal inneholde legetjenesten, laboratoriet, dialyse, resepsjon, rus og psykiatrilokaler i plan 0. Plan 1 inneholder helsestasjon, fysioterapi, kantine og møterom. Plan 2 og 3 inneholder 17 2 omsorgsboliger. I tillegg ombygging i eksisterende bygg fløy A og C og utomhus arealer. Bygget er prosjektert med krav utover passivhus og bygget utføres som passivhus.
Nybygg av leiligheter i Levanger
Byggeklare tomter for ca. 25-30 enheter. 2,5-3 mål.
Nybygg av hytter i Vikan
Småbåthavn, ca 30 båtplasser.
Nybygg av boliger og næring i Stjørdal
Næringsarealer i første etasje.
Nybygg av boligområde i Namsos trinn 2
Ca 25 boenheter fordelt på rekkehus, 2-mannsboliger og eneboliger.
Nybygg av næringsareal i Lurøy
Kommunedelplan vedtatt. Uklar fremdrift. Private grunneier.
Opprustning av kommunal veg i Overhalla
Overhalla kommune ønsker og oppgradere eksisterende kommunal grusveg mellom Himo og Ombekken.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Oppføring av småbåthavn, naust, næringsbygg mm etter flodbølge i Namdalseid
Reguleringsendringen gjelder Sjøtrøa til Langvika.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Sør-trøndelag
Kontrakt Namdal omfatter 59 000 tonn asfalt og 3 100 m2 fresing, og utføres i kommunene Steinkjer, Høylandet og Grong.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Nord-Trøndelag
Kontrakt Lauvsnes omfatter 40 000 tonn asfalt og 1 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Namdalseid og Flatanger.
Nybygg av kraftverk i Leksvik kommune
Kostnad ukjent. 7 GWh.
Nybygg av leiligheter i Vanvikan sentrum
To bygg som sitter sammen.
Nybygg av eneboliger i Verdal, etappe 1
14-15 byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde på Nærøy
Grunneier er Sigfred Ditlev
Nytt hyttefelt og nybygg av flytebrygge i Snertvika
Grunneiere er Andre Nikolai Skjelstad og Eli Birgitte Skjelstad.
Utvidelse av barnehage i Overhalla
Utvidelse fra 80 til 130 plasser.
Nybygg av hytter i Stjørdal
Byggeklare tomter.
Infrastruktur for boligområde på Skåråen
Området består av 45 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: