Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Trøndelag fylke

Flatanger (7)
Fosnes (8)
Frosta (5)
Grong (8)
Inderøy (16)
Leka (3)
Leksvik (7)
Levanger (36)
Lierne (6)
Meråker (16)
Nærøy (22)
Namsos (14)
Overhalla (11)
Røyrvik (3)
Snåsa (3)
Steinkjer (55)
Stjørdal (31)
Verdal (29)
Verran (9)
Vikna (15)
Fv 17 og Fv 720 Dyrstad-Sprova-Malm, parsell E-3 Strømnes-Sprova (entreprise 2 av 5)
5,4 km ny fylkesveg 17. Strømnestunnelen (1 km Holmviktunnelen (0,6 km) inngår i strekningen. Det gjør også to korte bruer og to T-kryss.
Nybygg av leiligheter, butikker og parkering mm i Stjørdal sentrum, trinn 1-3
Første byggetrinn bygges 65 leiligheter. Totalt 3 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Levanger, del 1
Trinnvis utbygging. 3-5 etasjer.
Utvidelse av settefiskanlegg i Vikna
Godkjent detaljregulering. Grunnarbeider vil pågå mai-oktober 2017.
Utbedring av ferjekai ved Fv 715 Flakk-Rørvik
Ny Rørvik fergekai inkl ombygging av landanlegg, noe ombygging av Flakk fergekai. Ladestasjon for lading av ferger. Mulig nybygging av Valset fergekai over eksisterende kai. Totalentreprisekostnad 118 mill.kr. Leveranse av ladetårn og forankringsanlegg: Siemens.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Leksvik
Tomten ligger nær Testmann Minne skole.
Nybygg av barneskole og bibliotek i Kolvereid
Kolvereid barneskole planlegges som en 1-7 skole, som skal integreres med den nye ungdomsskolen. Disse enhetene skal slås sammen. Det dimensjoneres i utgangspunktet for 315 elever og ca 40 ansatte. Barneskolen skal planlegges slik at en kan få til god sambruk av arealer i den nye ungdomsskolen. Mulig tilbygg for ekstra gymsal, mulig tilbygg nytt basseng, riving eller annen bruk av den gamle ungdomsskolen.
Om- og nybygg av sykehus i Levanger
Somatikk og psykatri. Prosjektbeskrivelsen for Psykiatriløftet del I viser et nybygg med ca 2.680 m² bruttoareal. Bygget skal bygges som både passivhus og ha energiklasse A. I tillegg til nybygget, skal det gjøres arbeidet i et eksisterende bygg; «Arken». De største arbeidene er å etablere oppgradert inngang med ny heis.
Nybygg av eneboliger i Skåråen, etappe 2
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av industriområde i Overhalla, trinn 1
Tomten er på ca. 40-50 mål.
Nybygg av industriområde i Overhalla, trinn 2
Tomten er på ca. 40-50 mål.
Nybygg av leiligheter og parkeringsdekke i Verdal
Ca 1500 kvm næring. Nabotomten til utvidelse av Amfi Verdal.
Nybygg av hytter i Vikan
Småbåthavn, ca 30 båtplasser.
Nybygg av næringsareal i Lurøy
Kommunedelplan vedtatt. Uklar fremdrift. Private grunneier.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus mm i Namsos, trinn 1
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Opprustning av kommunal veg i Overhalla
Overhalla kommune ønsker og oppgradere eksisterende kommunal grusveg mellom Himo og Ombekken.
Oppføring av småbåthavn, naust, næringsbygg mm etter flodbølge i Namdalseid
Reguleringsendringen gjelder Sjøtrøa til Langvika.
Nybygg av eneboliger i Vikna
Planområdets omfang er på ca 70 daa.
Nybygg av leiligheter i Vanvikan sentrum
To bygg som sitter sammen.
Nybygg av kraftverk i Leksvik kommune
Kostnad ukjent. 7 GWh.
Nytt hyttefelt og nybygg av flytebrygge i Snertvika
Grunneiere er Andre Nikolai Skjelstad og Eli Birgitte Skjelstad.
Nybygg av boligområde på Nærøy
Grunneier er Sigfred Ditlev
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Infrastruktur for boligområde på Skåråen
Området består av 45 tomter.
Asfaltarbeider Reigon midt 2017-3 i Nord-Trøndelag
Levanger, Stjørdal, Meråker og Frosta kommuner. 14154 tonn asfalt. 9000 m2 fresing.
Asfaltarbeider Reigon midt 2017-3 i Nord-Trøndelag
44362 tonn asfalt. 3000 m2 fresing.
Til-og ombygg av barneskole i Stjørdal
ca 2700-3000 m2 utbyggningsareal.
Nybygg av hytter i Stjørdal
Byggeklare tomter.
Nybygg av leiligheter i Steinkjer, trinn 1
VA og elektrisk ledning eksisterer.
Nybygg av infrastruktur for næringspark på Røra
Utvikling av et 300 mål stort areal på Lensmya.
Nybygg av leiligheter i Verran, trinn 1
Godkjent detaljregulering. 1-2 etasjer.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Valstadmoen-Lysthaugen i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 3400m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: