Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Trøndelag fylke

Flatanger (11)
Fosnes (2)
Frosta (5)
Grong (11)
Inderøy (12)
Leka (1)
Leksvik (2)
Levanger (66)
Lierne (3)
Meråker (14)
Nærøy (12)
Namsos (33)
Overhalla (7)
Røyrvik (4)
Snåsa (21)
Steinkjer (73)
Stjørdal (52)
Verdal (35)
Verran (12)
Vikna (18)
Nybygg av kraftledning, Namsos-roan-Storheia
Ca 120 km ledning. Transformatorstasjoner i Roan og Storheia. Antatt start.
Nybygg av vindkraftverk i Vikna kommune trinn 2 m.fl.
40 turbiner planlegges på trinn 2. Siemens leverer vindturbiner.
Nybygg av terrassehus og rekkehus på Gevingåsen i Stjørdal
Totalt ca. 400 leiligheter på området.
Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Om- og nybygg av høyskole i Steinkjer
Lås- og beslag; Beslag Consult AS.
Nybygg av boligområde i Verdal, trinn 2 m.fl
Planlagt prosjekt. Kan bli delt opp i flere trinn.
Nybygg av kino, bibliotek, kulturbasert næring mm i Steinkjer
Planen er at Atleten skal rives og at det bygges et stort kulturkvartal på hele tomten. Den gamle kinosalen skal bygges om til teater-konsertsal. Kulturskolen flyttes og renoveres.
Nybygg av forretningsbygg, kontor og leiligheter i Stjørdal
Signalbygg. "Johnsen-hjørnet". Området ligger mellom Kjøpmannsgata i sør, Stokmovegen og torget i øst, Krogstads veg mot sør og Søndre gate mot nord.
Nybygg av leiligheter, butikker og parkering mm i Stjørdal sentrum, trinn 2-3
I første byggetrinn bygges 65 leiligheter. Totalt 3 byggetrinn med totalt 13.000 BTA.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Steinkjer
Skolen skal ha totalt 400 elever på 1-7 trinn. Opsjon på riving av eksisterende skolebygg.
Utvidelse av kalkkaianlegg i Verdal
Bygging av en ny kai med mudring av felt utenfor kaien, forkorting eventuelt endring av molo vest for kaien, oppbygging av sjete rundt fylling sør for anlegget, og oppbygging av havneområdet innenfor kai, med nødvendig teknisk infrastruktur og vei.
Utvidelse av kulturhus i Namsos
En samlokalisering av kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten.
Ombygg av barneskole i Verdal
Ferdigstilles i løpet av våren 2020.
Etablering av næringsbygg i Gjeving
Tomt 1 : 3,5 mål, tomt 2: 3,0 mål, tomt 3: 3,3 mål.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Nybygg av kraftverk i Namsskogan, Grong
Årlig middelproduksjon på 32,1 GWh. 1,1 km ny veg.
Nybygg av barneskole og bibliotek i Kolvereid
Kolvereid barneskole planlegges som en 1-7 skole, som skal integreres med den nye ungdomsskolen. Disse enhetene skal slås sammen. Det dimensjoneres i utgangspunktet for 315 elever og ca 40 ansatte. Barneskolen skal planlegges slik at en kan få til god sambruk av arealer i den nye ungdomsskolen. Mulig tilbygg for ekstra gymsal, mulig tilbygg nytt basseng, riving eller annen bruk av den gamle ungdomsskolen.
Nybygg av leiligheter og parkeringsdekke i Verdal
Ca. 1500 kvm næring. Nabotomten til utvidelse av Amfi Verdal.
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Trøberg i Sørli, trinn 2
Årlig produksjon er planlagt til cirka 1.200 tonn matfisk av røyre etter første byggetrinn. Dette skal økes til 3.000-4.000 tonn etter andre byggetrinn.
Nytt hyttefelt i Skorovas, etappe 1
36 byggeklare tomter.
Nybygg av omsorgsboliger ved Fosslia Bosenter i Stjørdal, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt planlegges 72 stk boenheter på Fosslia.
Nybygg av eneboliger i Flatanger
20-30 enheter. Tomtene selges til private.
Nybygg hyttefelt på Nærøy, trinn 2 mfl.
Byggeklare tomter selges til private. Totalt 31 tomter på feltet.
Nybygg av boliger og næring i Stjørdal
Næringsarealer i første etasje.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Sør-trøndelag
Kontrakt Namdal omfatter 59 000 tonn asfalt og 3 100 m2 fresing, og utføres i kommunene Steinkjer, Høylandet og Grong.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Etablering av reservekraftaggregat og oppgradering av sykehjem i Levanger
Ved pleieinstitusjonen Breidablikktunet skal følgende arbeider utføres: -Det skal leveres og monteres nytt reservekraftaggregat i nytt teknisk rom i eksisterende kjeller. -Hovedtavle oppgraderes med ny hovedbryter og bryter for reservekraftaggregat. -Utgraving og bygging av area utenfor nytt aggregatrom. -Teletekniske anlegg skal oppgraderes for hele bygningsmassen. -Arealer ombygges til nye funksjoner. -Oppgradering av alle bad på boenheter. -På hovedinntak for vann skal det etableres system for forebygging av legionella. Systemet skal godkjennes av byggherre. -Nye kjøleanlegg for avfallsrom og telematikkrom. -Oppgradering av skyllerom. Aggregatet skal plasseres i eget rom i kjeller på Breidablikktunet. Det forutsettes at eksisterende hovedtavle kan ombygges for å tilkoble brytere for aggregatstyringa. Driftstid aggregat min. 9 timer.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Verdal
5 stk eneboliger og 3 stk tomannsboliger.
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Nord-Trøndelag
Kontrakt Lauvsnes omfatter 40 000 tonn asfalt og 1 000 m2 fresing, og utføres i kommunene Namdalseid og Flatanger.
Nybygg av eneboliger i Vikna
Planområdets omfang er på ca 70 daa.
Nybygg av båtverksted sør for Lauvsnes Sentrum i Flatanger
HD Plan & Arkitektur-Teknisk prosjektleder
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Rekkverk Trøndelag Sør 2018 og Trøndelag 2019
Kontrakten omfatter rehabilitering-, skadeutbedring- og nysetting av veg- og brurekkverk på riks- og fylkesveger i Trøndelag sør 2018 og hele Trøndelag 2019. Med Trøndelag sør menes gamle Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Levering av nødvendig materiell inngår i oppdraget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: