Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Molde

Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Romsdal omfatter 33 000 tonn asfalt og 51 000 m2 fresing, utføres i kommunene Molde, Rauma, Vestnes og Fræna. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Asfaltarbeider Region midt 2018-4 (1)
Kontrakt PMB Nordmøre og Romsdal omfatter ca. 20 000 tonn asfalt der slitelag er med PMB og 31 000 m2 fresing. Dette utføres i kommunene Molde, Gjemnes, Kristiansund, Fræna og Nesset.
Nybygg av flerbolighus i Molde, trinn 2
Parkeringskjeller med 7 plasser.
Ombygging av kontor i Molde
Verneverdig bygg. Pleie- og Omsorgsavdelingens sine kontorer.
Nybygg av infrastruktur for industriområde på Skålahalvøya
Under regulering. 83 dekar. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av infrastruktur for industriområde på Hjellset
Under regulering. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Ny gang- og sykkelveg på E39 Hjelset vest i Molde
Det skal bygges en gang- og sykkelveg på nordsiden av E39 med tilhørende drenssystem og vegbelysning. Planområdet dekker en ca. 300 meter lang strekning. Det skal også bygges en gang- og sykkelvei bru parallelt med eksisterende kjørebru. Ca. 150m med natursteinsmur skal settes opp langs nordsiden av gang- og sykkelvegen.
Etablering av infrastruktur for boliger i Molde
Infrastruktur for 9 eneboligtomter.
Flytting av brakkerigg fra Sellanrå barneskole til Kviltorp barneskole i Molde
Flytting av brakkerigg (37 moduler) Brakkerigg/modulbygg står i dag ved Sellanrå barneskole i Molde kommune og skal flyttes til Kviltorp barneskole i Molde, ca. 4 km øst for Sellanrå skole.
Konsulentoppdrag; utredning/dialog om nye bro- og fjordkrysningsløsninger i Møre Romsdal fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt utviklingsmidler fra Innovasjon Norge som skal brukes i et innovasjonspartnerskap for nye broløsninger. I den forbindelse inviteres det til dialog med potensielle leverandører, fagmiljø og andre offentlige vegeiere om hvordan vi kan løse behovet for bro-løsninger som er rimelige og effektive å bygge og drifte, og samtidig har høy kvalitet. Tidspunkt: 15. august 2018 kl 10 – 16, sted: Hotel Alexandra, Molde.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Molde
Opparbeidelse med leveranse av apparater og anlegg for utomhusområdet på Sellanrå skole.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: