Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Molde

Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Nybygg av boligområde i Baret, Molde
79 dekar (området er delvid utbygd).
Om- og tilbygg av idrettshus i Molde
18-20 måneders byggetid.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Rehabilitering/ombygging av leiligheter i Molde
Ca. 10-12 måneders byggetid.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Utvidelse av administrasjonsbygg i Molde
Eksisterende inngangsparti skal bygges om. Etablering av ny uteplass og eksisterende brakker fjernes.
Ombygg til sjøfront, fra storkaia til torget i Molde, trinn 1
Opsjon 1 - Anleggsgartnerarbeider/steinlegging på torget. Opsjon 2 - Fortsettelse av kai mot sør-vest Opsjon 3 - Anleggsgartnerarbeider/steinlegging mellom opsjon 2 og bygninger
Nybygg av flerbolighus i Molde
Parkeringskjeller. Rammetillatelse gitt.
Oppgradering av renseanlegg i Molde
Dagens anlegg fra 1998 er tenkt oppgradert til primærrenseanlegg med finsiling, og all bygningsmasse med unntak av dagens "silkjeller" er tenkt revet og erstattet med nytt bygg, totalt areal ca. 400-600 m².
Nybygg av flerbolighus i Molde
Parkeringskjeller.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Ombygging av kontor i Molde
Verneverdig bygg. Pleie- og Omsorgsavdelingens sine kontorer.
Ombygging av kontor i Molde
Verneverdig bygg.
Nybygg av flerbolighus i Molde, trinn 2
Parkeringskjeller med 7 plasser.
Nybygg av kommunale boliger i Molde
Mulighet for opsjon på tilsvarende utbygging på 2 andre tomter (2x8 leiligheter) i 2016-2017.
Ny gang- og sykkelveg på E39 Hjelset vest i Molde
Inngår i sekkepostbevilgning. 500 meter.
Utvidelse av rulleskiløype på Skaret i Molde
1,7 km asfaltert rulleskibane.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
Utskifting av veibelysning i Molde
Erstatte dagens HQL gatelys med LED gatelys. Antall armaturer er ca.1500 armaturer fordelt på stålmast og trestolper på to ulike type veger. Utførelse over en periode på 2 til 3 år.
Oppgradering av sykehus i Molde
Helse Møre og Romsdal HF skal oppgradere 4. etasje vestfløy på Molde sjukehus mht. brannsikkerhet. Arbeidene vil i all hovedsak omfatte sprinkling på avdelingen. Avdelingen skal fullsprinkles for å bedre brann- og personsikkerheten ved sjukehuset. I tidligere byggetrinn er det fremlagt forsyning til avdelingen med sprinklertilførsel. Anskaffelsen omfatter også bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget, noe ventilasjonsarbeider og noe elektrotekniske arbeider.
Utvendig vedlikehold av barneskole i Molde
Ny taktekking og fasadearbeider.
Rammeavtale for fasttelefonitjenester i Møre og Romsdal
Totalt 20 mill. kr over hele Norge. Opsjon 2 år.
Oppgradering av tekniske anl og bygging på kulturhus i Molde
Varme- og ventilasjonsanleggene i kulturhuset er nedslitt og må oppgraderes. Likeså må noen oppgraderinger skje med bygningskroppen.
Rammeavtale for kontormøbler i Møre og Romsdal
Landsdekkende oppgave, totalt ca 12 mill. kr fordelt på 3 år. Opsjon 1 år.
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: