Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Molde

Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse.
Nybygg av forretningsbygg i Molde
Området er på ca. 6200m2 utleieareal.
Om- og tilbygg av idrettshus i Molde
18-20 måneders byggetid.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Rehabilitering/ombygging av leiligheter i Molde
Ca. 10-12 måneders byggetid.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Utvidelse av administrasjonsbygg i Molde
Eksisterende inngangsparti skal bygges om. Etablering av ny uteplass og eksisterende brakker fjernes.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Romsdal omfatter 33 000 tonn asfalt og 51 000 m2 fresing, utføres i kommunene Molde, Rauma, Vestnes og Fræna. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Asfaltarbeider Region midt 2018-4 (1)
Kontrakt PMB Nordmøre og Romsdal omfatter ca. 20 000 tonn asfalt der slitelag er med PMB og 31 000 m2 fresing. Dette utføres i kommunene Molde, Gjemnes, Kristiansund, Fræna og Nesset.
Nybygg av flerbolighus i Molde, trinn 2
Parkeringskjeller med 7 plasser.
Oppgradering av Fv 64 Tussetunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2840m.
Oppgradering av Fv 662 Nakke-/Haukabøtunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 290m og 870m.
Ombygging av kontor i Molde
Verneverdig bygg. Pleie- og Omsorgsavdelingens sine kontorer.
Ny gang- og sykkelveg på E39 Hjelset vest i Molde
Det skal bygges en gang- og sykkelveg på nordsiden av E39 med tilhørende drenssystem og vegbelysning. Planområdet dekker en ca. 300 meter lang strekning. Det skal også bygges en gang- og sykkelvei bru parallelt med eksisterende kjørebru. Ca. 150m med natursteinsmur skal settes opp langs nordsiden av gang- og sykkelvegen.
Etablering av infrastruktur for boliger i Molde
Infrastruktur for 9 eneboligtomter.
Oppgradering av sykehus i Molde
Helse Møre og Romsdal HF skal oppgradere 4. etasje vestfløy på Molde sjukehus mht. brannsikkerhet. Arbeidene vil i all hovedsak omfatte sprinkling på avdelingen. Avdelingen skal fullsprinkles for å bedre brann- og personsikkerheten ved sjukehuset. I tidligere byggetrinn er det fremlagt forsyning til avdelingen med sprinklertilførsel. Anskaffelsen omfatter også bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget, noe ventilasjonsarbeider og noe elektrotekniske arbeider.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Konseptvalgutredning for Vestlandet, Møre og Romsdal
Konseptvalgutredningen skal inkluderen en analyse og vurdering av fremtidig behov. Konseptvalgutredningen skal inneholde målstruktur og strategi. Det skal også utarbeides overordnede føringer og krav til konseptene, herunder overordnede krav til spesialisering av funksjoner. Videre skal konspetvalgutredningen inneholde en analyse av mulighetsrommet og en alternativanalyse. Som et ledd i behovsanalysen skal også tilstanden til formålsbygg vurderes.
Oppgradering av tekniske anl og bygging på kulturhus i Molde
Varme- og ventilasjonsanleggene i kulturhuset er nedslitt og må oppgraderes. Likeså må noen oppgraderinger skje med bygningskroppen.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Møre og Romsdal
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: