Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Molde

Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde, trinn 2
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger.
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Møre og Romsdal
Kontrakt Romsdal omfatter 33 000 tonn asfalt og 51 000 m2 fresing, utføres i kommunene Molde, Rauma, Vestnes og Fræna. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK. Antatt kostnad av redaksjonen.
Utvidelse av hotell i Molde
En utvidelse med opp til 30 rom.
Asfaltarbeider Region midt 2018-4 (1)
Kontrakt PMB Nordmøre og Romsdal omfatter ca. 20 000 tonn asfalt der slitelag er med PMB og 31 000 m2 fresing. Dette utføres i kommunene Molde, Gjemnes, Kristiansund, Fræna og Nesset.
Nybygg av flerbolighus i Molde, trinn 2
Parkeringskjeller med 7 plasser.
Oppgradering av Fv 64 Tussetunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2840m.
Oppgradering av Fv 662 Nakke-/Haukabøtunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 290m og 870m.
Nybygg av brannøvningsområde, lager og asfaltsdeponi i Molde
Øvingsområde for Molde brann- og redningstjeneste, lager for kommunen og deponi for brukt asfalt og overskuddsmasser fra egne anlegg.
Ombygging av kontor i Molde
Verneverdig bygg. Pleie- og Omsorgsavdelingens sine kontorer.
Ny gang- og sykkelveg på E39 Hjelset vest i Molde
Det skal bygges en gang- og sykkelveg på nordsiden av E39 med tilhørende drenssystem og vegbelysning. Planområdet dekker en ca. 300 meter lang strekning. Det skal også bygges en gang- og sykkelvei bru parallelt med eksisterende kjørebru. Ca. 150m med natursteinsmur skal settes opp langs nordsiden av gang- og sykkelvegen.
Ombygging til menighetshus på Kviltorp i Molde
Etablering av menighetshus i dagens bygningsmasse hvor Siatlem driver bilforretning.
Etablering av infrastruktur for boliger i Molde
Infrastruktur for 9 eneboligtomter.
Oppgradering av sykehus i Molde
Helse Møre og Romsdal HF skal oppgradere 4. etasje vestfløy på Molde sjukehus mht. brannsikkerhet. Arbeidene vil i all hovedsak omfatte sprinkling på avdelingen. Avdelingen skal fullsprinkles for å bedre brann- og personsikkerheten ved sjukehuset. I tidligere byggetrinn er det fremlagt forsyning til avdelingen med sprinklertilførsel. Anskaffelsen omfatter også bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget, noe ventilasjonsarbeider og noe elektrotekniske arbeider.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Molde
Opparbeidelse med leveranse av apparater og anlegg for utomhusområdet på Sellanrå skole.
Konseptvalgutredning for Vestlandet, Møre og Romsdal
Konseptvalgutredningen skal inkluderen en analyse og vurdering av fremtidig behov. Konseptvalgutredningen skal inneholde målstruktur og strategi. Det skal også utarbeides overordnede føringer og krav til konseptene, herunder overordnede krav til spesialisering av funksjoner. Videre skal konspetvalgutredningen inneholde en analyse av mulighetsrommet og en alternativanalyse. Som et ledd i behovsanalysen skal også tilstanden til formålsbygg vurderes.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Møre og Romsdal
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: