Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Molde

Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny E39 Ålesund-Molde, del Julbøen-Molde sentrum øst
Ikke med i NTP-forslaget for neste periode, derfor er start ikke avklart. Kostnad er antatt, siden hverken trasévalg eller tunnellengder er bestemt.
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Opparbeidelse av infrastruktur på Hasleliåsen i Molde
Infrastruktur for ca. 300 boliger. Arbeidene omfatter ca: - 2 000 m med vei. - 3 700 m med grøft for VA-anlegg. - 2 500 m med kabelgrøft. - 1 000 m med tursti. - 900 m2 opparbeidet lekeplasser med tilbehør. - Legging av ca. 2 100 m med vannledning (PVC 225 og 160mm). - Levering og legging av ca. 3 000 m spillvannsledning (PVC 110 og 160mm) - Levering og legging av ca. 2 250 m overvannsledning (PVC 200 til 500mm) - Levering og montering av 14 stk. vannkummer D=1600mm. - Levering og montering av 61 stk. spill- og avløpskummer D=1000mm. - Levering og montering av 49 stk. gate- og grøftesluk. - Montering av 2 stk. pumpestasjoner. - Asfalt ca. 13 000 m2
Ombygg av sjøfronten i Molde, trinn 2
Entreprenør fra trinn 1 har opsjon. Omleging av Moldeelva og flytting av molo og diverse arbeider i området ned mot sjøfronten frem mot Torget.
Nybygg av rekkehus i Molde
Parkeringskjeller. Rammetillatelse gitt.
Ombygging til menighetshus på Kviltorp i Molde
Etablering av menighetshus i dagens bygningsmasse hvor Siatlem driver bilforretning. Gnr/bnr: 29/725, 29/858 og 29/610.
Nybygg av infrastruktur for industriområde på Skålahalvøya
Under regulering. 83 dekar. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
TS-tiltak riksveg 2019 Møre og Romsdal, delprosjekt D
Rekkverksarbeid og utbedring av sideterreng.
Trafikksikkerhetstiltak langs riksveger i Molde, Møre og Romsdal
Fellesutlysning for: Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Sandøy, Rauma, Vestnes (Romsdal) og Ålesund.
Konsulentoppdrag; utredning/dialog om nye bro- og fjordkrysningsløsninger i Møre Romsdal fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt utviklingsmidler fra Innovasjon Norge som skal brukes i et innovasjonspartnerskap for nye broløsninger. I den forbindelse inviteres det til dialog med potensielle leverandører, fagmiljø og andre offentlige vegeiere om hvordan vi kan løse behovet for bro-løsninger som er rimelige og effektive å bygge og drifte, og samtidig har høy kvalitet. Tidspunkt: 15. august 2018 kl 10 – 16, sted: Hotel Alexandra, Molde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: