Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Aure

Tilpasning av ferjekaier på E39 Romsdal og Nordmøre, Tømmervåg ferjekai i Aure
Samme kontrakt for Seivika, Tømmervåg og Edøya ferjekaier.
Etablering av veganlegg og VA-anlegg på Fætten i Aure
Adkomstveg og gang- og sykkelveg. Forsterkning og omlegging av kjøreveg SKV1, ca. 950 m. Avkjørsler, stikkveger 100 m. Gang- og sykkelveg (fortau) inntil kjøreveg, ca 900 m. Ny kjørebro. Utbedring busslomme fv 680. Rensk fjellskjæring - fjellbolter. Vann- og avløpsanlegg. Fellesgrøft overvann- og vannledning i veggrunn. Drensledning. Kryssende spillvannsledninger i veggrunn. VAO-kummer. EL-anlegg - fiber. Veilysanlegg, jordkabel og master. NEAS trekkerør for fiber i ledningsgrøft. Omlegging av fiberkabler.
Ombygging av verkstedbygg i Aure
Aure kommune skal bygge om garderoberom i verkstedbygget ved Aurdalsveien. Arbeidene omfatter rivingsarbeider, bygningsmessige arbeider, innvendige VVS-arbeider og elektrotekniske arbeider. Utskifting av vinduer og innkledning av vindusåpninger i fasade. Det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg og elektrisk anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: