Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Nybygg av eneboliger i Ørsta
10-20 enheter, konsentrerte småhus med garasje i underetasje. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av flerbolighus og grøntområden i Ørsta
Kommunen ønsker forslag til en strategi som transormerer tettstedets relasjon til sentrum og tydleliggjør stedets ressurser og kvaliteter.
Omlegging av veg i Hovdebygda
Ørsta kommune skal byggje ny veg, omlegging av Indrehovdevegen med tilkomstvegar. Arbeidet omfattar 183,5 m køyreveg med fortau (samleveg, 5.5m breidd, 3m fortau), 2 nye tilkomstvegar på omlag 45 m lengd kvar. Samlevegen skal ha nytt veglysanlegg, totalt 7 nye veglys. Støyskjermar langs deler av samlevegen. Det er også lagt inn 2 opsjonar som gjeld sanering av eksisterande vassleidning i deler av Indrehovdevegen og i deler av gang- sykkelveg langs Ytrehovdevegen. Opsjon 1 ohandlar sanering av omlag 370m vassleidning, opsjon sanering av omlag 55 m vassleidning.
Etablering av ny gang- og sykkelvei langs Fv. 655 i Ørsta
Gang- sykkelveg: Om lag 160 m lengd, 3.0 m breidde. VA: Om lag 100 meter med OV-leidningar, om lag 300m drensleidning, 3 stk SF- kummar. Elektro: Om lag 180 m kabelgrøft for veglys, 180m lågspentkabel, 180m trekkerøyr for veglyskabel, 7 fundament med mast og armatur for veglys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: