Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Nybygg av firemannsboliger i Ørsta
Gnr/bnr: 169/176, 177.
Opprustning av VA-anlegg i Ørsta kommune
Prosjektet omfatter ca. 1200 meter med VA-grøft som inneholder både vannledning, spillvannsledning og pumpeledning for spillvann. I tillegg skal det graves grop for to små pumpestasjoner for spillvann og to septiktanker i forbindelse med disse. Ytre-Hovdevegen skal rustes opp ca. 1150 meter med ny overbygning og fast dekke. Overskuddsmasser legges og tilordnes langs vegen på angitte steder. Det skal legges elektrokabler langs Ytre-Hovdevegen hvor det stedvis skal settes opp nye lysmaster, og det skal føres strøm til pumpestasjoner. I tillegg skal det settes opp 1 ny nettstasjon.
Etablering av ny gang- og sykkelvei langs Fv. 655 i Ørsta
Gang- sykkelveg: Om lag 160 m lengd, 3.0 m breidde. VA: Om lag 100 meter med OV-leidningar, om lag 300m drensleidning, 3 stk SF- kummar. Elektro: Om lag 180 m kabelgrøft for veglys, 180m lågspentkabel, 180m trekkerøyr for veglyskabel, 7 fundament med mast og armatur for veglys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: