Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Opprustning av VA-anlegg i Ørsta kommune
Prosjektet omfatter ca. 1200 meter med VA-grøft som inneholder både vannledning, spillvannsledning og pumpeledning for spillvann. I tillegg skal det graves grop for to små pumpestasjoner for spillvann og to septiktanker i forbindelse med disse. Ytre-Hovdevegen skal rustes opp ca. 1150 meter med ny overbygning og fast dekke. Overskuddsmasser legges og tilordnes langs vegen på angitte steder. Det skal legges elektrokabler langs Ytre-Hovdevegen hvor det stedvis skal settes opp nye lysmaster, og det skal føres strøm til pumpestasjoner. I tillegg skal det settes opp 1 ny nettstasjon.
Omlegging av veg i Hovdebygda
Ørsta kommune skal byggje ny veg, omlegging av Indrehovdevegen med tilkomstvegar. Arbeidet omfattar 183,5 m køyreveg med fortau (samleveg, 5.5m breidd, 3m fortau), 2 nye tilkomstvegar på omlag 45 m lengd kvar. Samlevegen skal ha nytt veglysanlegg, totalt 7 nye veglys. Støyskjermar langs deler av samlevegen. Det er også lagt inn 2 opsjonar som gjeld sanering av eksisterande vassleidning i deler av Indrehovdevegen og i deler av gang- sykkelveg langs Ytrehovdevegen. Opsjon 1 ohandlar sanering av omlag 370m vassleidning, opsjon sanering av omlag 55 m vassleidning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: