Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ørskog

Nybygg av flerbolighus i Sjøholt sentrum
Området i sør er regulert til kombinert formål bustader/tjenesteyting. Planen åpner for lavblokk i 3 etasjer på flata nede ved Sjøholtvegen. Det skal kunne etableres kafé eller liknende tjenesteyting i deler av 1. etasje. Området i nord er regulert til boliger konsentrert. Planen åpner for bygg i 2 etasjer i form av flermannsboliger, eller småhus sammenbygd i kjeder eller rekker.
Nybygg av aktivitetspark i Ørskog
Aktivitetsparken skal vere av god kvalitet med lang levetid og lave driftskostnader. Det skal i størst mogleg grad nyttast material som er enkle og rimelige å vedlikehalde og som er lette å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. Materialar, konstruksjonar og møblering skal tåle miljøet og påkjenningane dei vert utsatt for på Måsøyra. Det lyt påreknast store naturkrefter og flaum.
Rammeavtale for kontormøbler i Ørskog
Mulig opsjon 2 x 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: