Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvinnherad

Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av boliger i Husnes
Oppstart for infrastruktur på eget prosjekt.
Nybygg av kollektivterminal i Rosendal, trinn 3
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Nybygg og ombygg av servicekai på Halsnøy
Det er idag etablert en molo og sjarkkai i Kobbebukta, Halsnøy, Kvinnherad kommune. Det skal nå etableres en servicekai for større fiskebåter på utsiden av moloen, og ekisterende sjarkkai skal opprustes. Kaiene skal bygges på stålrørspeler fylt med betong.
Nybygg av fritidsbustader, Hidlesvik i Kvinnherad
Planen ligger ute til offentlig ettersyn. Antatt byggestart. Mer informasjon foreligger ikke.
Nybygg av hytter på Presthus
Under regulering. Antatt byggestart. Kostnad er ukjent.
Nybygg av fritidsbustader i Presthus
Planen ligger ute til offentlig ettersyn. Uklart omfang. mer informasjon foreligger ikke.
Nybygg av parkeringsplass, ombygging av kai mm i Rosendal, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Rehabilitering av aktivitets- og dagsenter i Kvinnherad
Ved Herøysund Kompetansesenter skal Aktivitetssenter og Dagsenter rehabiliterast. Ved Dagsenteret skal eksisterande kjøkken byggjast om til sløyd/forming/maskinrom. Vidare nye golvbelegg / dører, måling av vegger, oppgradering av ljos, el, vvs, mm. Ved Aktivitetssenter vert nytt teknisk rom ventilasjon, mindre ombygging av tolett/dusj, nytt vaskeri, samt nye belegg/dører, malingsarbeid, el. vvs. mm.
Nybygg av naust og hytter i Uskedal
Under regulering. Uklart omfang og fremdrift. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av høydebasseng og nytt teknisk bygg for vannverk i Kvinnherad
Omfatter forespørsel om etablering av 1 stk. høydebasseng og nytt teknisk bygg for vassverk, med tilhørende grøfte- og ledningsarbeider. Disse er på 2 forskjellige lokasjoner. Høydebasseng skal etableres og idriftsettes før vassverk settes i drift.
Infrastruktur for nytt boligområde i Rosendal, Kvinnherad
Ca 300 meter veg, gang- og sykkelveg langs fylkesvegen og 500 meter VA-anlegg for nytt boligområde i Øvre Neslia.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Husnes
Infrastruktur for 17 boenheter.
Nybygg av kolonihage med felles bygg i Boland
Godkjent reguleringsplan. 6 stk kolonihagar med felles bygg. Antatt byggestart. Kostnad er ukjent.
Nybygg av hytter ved Kvinnherad
Under regulering. Uklart omfang. Antatt byggestart.
Etablering av rundkjøring mm ved Hellandskrysset langs fv. 48 og fv. 44 på Husnes
HP 08-km 2,843. HP 09- km 0,110. Sprengt stein og pukk : 1700m3. Asfalt 2600 m2 (pr lag). Natursteins mur 210 m2. Kantstein trafikkøy 130 m. Belegning stein ca. 240 m2. Elektro, veglys17 stk. Overvann, sandfang 6 stk. Grøfter, ca.600 meter lukket grøft. Fv.48 – Bygging av rundkjøring og bygging av ny veg ca. 110 meter i hver retning Fv.44 – Bygging av ca. 15 meter ny veg fra rundkjøring mot eksisterende bru. Ny traktor veg /turveg ca. 40 meter lengde skal etableres for å lede turgåere vekk fra anleggsområde. Dagens T-kryss skal fungere inntil ny rundkjøring er etablert. Dette inkluderer vedlikehold av vegdekke inntil permanent dekke er etablert.
Nybygg av overvannsledning i Uskedal
Byggetips. Konkurranse med forhandling mot generalentreprenør. Prosjektet omfatter etablering av om lag 350 meter grøft for 600 og 800 mm overvannsledning i delvis eksisterende trase.
Ny slamavskiller på Langgåt i Husnes
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Tiltak på avløpsledning i Ænes
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Etablering av nytt kaldtlager ved idrettspark i Husnes
Vedlikeholdsfrie materialer. Lagerbygg for utstyr og materiell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: