Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kvinnherad

Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av boliger i Husnes
Oppstart for infrastruktur på eget prosjekt.
Utvidelse av kirkegård i Husnes
Utvidelse med ca 760 gravplasser. Det skal etableres veier, natursteinsmurer, vannposter, beplantning samt ny tilførselvei.
Nybygg av kraftverk i Kvinnherad
Eikekraft (SUS). 150 m jordkabel.
Nybygg og ombygg av servicekai på Halsnøy
Det er idag etablert en molo og sjarkkai i Kobbebukta, Halsnøy, Kvinnherad kommune. Det skal nå etableres en servicekai for større fiskebåter på utsiden av moloen, og ekisterende sjarkkai skal opprustes. Kaiene skal bygges på stålrørspeler fylt med betong.
Nybygg av parkeringsplass, ombygging av kai mm i Rosendal, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Kvinnherad Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.
Rehabilitering av aktivitets- og dagsenter i Kvinnherad
Ved Herøysund Kompetansesenter skal Aktivitetssenter og Dagsenter rehabiliterast. Ved Dagsenteret skal eksisterande kjøkken byggjast om til sløyd/forming/maskinrom. Vidare nye golvbelegg / dører, måling av vegger, oppgradering av ljos, el, vvs, mm. Ved Aktivitetssenter vert nytt teknisk rom ventilasjon, mindre ombygging av tolett/dusj, nytt vaskeri, samt nye belegg/dører, malingsarbeid, el. vvs. mm.
Nybygg av høydebasseng og nytt teknisk bygg for vannverk i Kvinnherad
Omfatter forespørsel om etablering av 1 stk. høydebasseng og nytt teknisk bygg for vassverk, med tilhørende grøfte- og ledningsarbeider. Disse er på 2 forskjellige lokasjoner. Høydebasseng skal etableres og idriftsettes før vassverk settes i drift.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Husnes
Infrastruktur for 17 boenheter.
Etablering av rundkjøring mm ved Hellandskrysset langs fv. 48 og fv. 44 på Husnes
HP 08-km 2,843. HP 09- km 0,110. Sprengt stein og pukk : 1700m3. Asfalt 2600 m2 (pr lag). Natursteins mur 210 m2. Kantstein trafikkøy 130 m. Belegning stein ca. 240 m2. Elektro, veglys17 stk. Overvann, sandfang 6 stk. Grøfter, ca.600 meter lukket grøft. Fv.48 – Bygging av rundkjøring og bygging av ny veg ca. 110 meter i hver retning Fv.44 – Bygging av ca. 15 meter ny veg fra rundkjøring mot eksisterende bru. Ny traktor veg /turveg ca. 40 meter lengde skal etableres for å lede turgåere vekk fra anleggsområde. Dagens T-kryss skal fungere inntil ny rundkjøring er etablert. Dette inkluderer vedlikehold av vegdekke inntil permanent dekke er etablert.
Ny slamavskiller på Langgåt i Husnes
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Tiltak på avløpsledning i Ænes
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Etablering av nytt kaldtlager ved idrettspark i Husnes
Vedlikeholdsfrie materialer. Lagerbygg for utstyr og materiell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: