Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bergen

Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av videregående skole med kulturhus og bibliotek i Bergen
Norconsult utfører programmering av prosjektet.
Nybygg av leiligheter, kontor og barnehage i Sandsli
Lokalisering nær det nye bybanestoppet i Sandslivegen. 128 dekar, totalt cirka 389 nye boenheter i form av boligblokker på fra 5-8 etasjer, og noe næringsareal inkludert barnehage. Antall nytt næringsareal (BRA): 5 500 m2 kontor.
Nybygg av hotell i Bergen
Flytende hotell. Hotellet blir på cirka 30.000 kvm, cirka 200 hotellrom. Flytedelen utførs i betong, og vil ha en diameter på cirka 100 meter.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk i Bergen
5-8 etasjer. Rema 1000 butikk vil etableres i første etasjen på hus E. Størrelese på leiligheterna er mellom 35-108 kvm.
Nybygg av boliger og hotellrom på Breivik
5 stk frittliggende eneboliger, 26 stk eneboliger i kjede, 23 stk eneboliger i tun, 27 stk leiligheter, 50 stk hotellrom (25 stk i hotellbygg, 15 stk separate til utleie og 10 stk separate sovebokser.), 200 stk båtplasser og en barnehage.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør).
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Riving og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av eneboliger, flerbolighus og rekkehus i Arna
Uregulert. 56 daa. 120-150 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. Leverandør av baderomskabiner: Parmarine OY
Nybygg av leiligheter, kontor og butikk i Nyhavn, trinn 5
Utbygger er Barlindhaug Eiendom AS (70 prosent) og Brynjulfsen Eiendom AS (30 prosent) gjennom utbyggingselskapet Nyhavn Bergen AS.
Nybygg av flerbolighus i Bergen, trinn 1
35 daa. Rammetillatelse er gitt.
Nybygg av boliger på Sandsli, trinn 1
Sandlihøyden vil bli delt opp i 4 byggetrinn og består av sammenlagt 116 leiligheter. Rammeavtale med HTH. Lås og beslag: Lockit AS, Nesttun Terrasserekkverk og trapperekkverk: Montal Systems AS, Nesttun
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Nybygg av idrettshall ved skole på Tunesflaten i Bergen
Dale Entreprenør er engasjert for grunnentreprisen ved Tunesflaten skole. I kontraktet inngår masseutskifting for dette prosjektet. Passivhus. Aktivitetsflate på 25 x 45 meter.
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Nybygg av flerbolighus på Bønesberget i Bergen
19 leiligheter fordelt på 4-5 hus med parkeringskjeller.
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Ombygg til helsemottak i Eidsvåg
MO-sentrene inneholder kommunale helse- og sosialtjenester som råd og veiledning, miljøterapeutiske tilbud, helserom og arbeids- og aktivitetstilbud.
Nybygg av flerbolighus og parkeringskjeller i Arna bydel, Bergen
Planforslaget er bygging op til maksimalt 16 boenheter fordelt på tre etasjer over parkeringskjeller.
Ombygging av Sandslikrysset, Rv 580 Flyplassvegen og Fv 171 Sandslivegen i Bergen
Eksisterende rundkjøring på Rv. 580 Flyplassvegen, ved kryss Sandslivegen, skal erstattes med toplanskryss, med gjennomgående firefelts veg i tunnel (betongkulvert) under ny rundkjøring. Den nye rundkjøringen blir hevet ca. 3 m i forhold til dagens situasjon og den gjennomgående vegen legges ca. 3 m lavere. Rundkjøring mellom Sandslivegen og Sandslimarka bygges om for å tilpasses det nye krysset i Rv. 580. Eksisterende gang- og sykkelveg erstattes med sykkelveg med fortau på strekningen. I tillegg omfatter jobben mye teknisk infrastruktur (fjernvarme, VA, el og tele).
Asfaltarbeider Region midt 2018-2 i Nord-trøndelag
Kontrakt Stjørdal omfatter 19 000 tonn asfalt og 13 000m2 fresing, utføres i kommunene Levanger, Meråker, og Stjørdal.
Nybygg av bossnett i Bergen
Prosjektet omfatter arbeid ved: Strømgaten Vestre Strømkaien Bjørns gate Fjøsangerveien St.Jakobsplass Lars Hilles gate Agnes Mowinckels gate.
Oppgradering av E39 Hopstunnelen, Hop-Nesttun i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 758m. Denne omklassifiseres når ny E39 Svegatjørn-Rådal er åpnet for trafikk.
Nybygg av barnehage i Årstad
Midlertidig paviljong barnehage rives/flyttes.
Rehabilitering av park, vei, vann og belysning på Minde i Årstad
I første omgang innebærer opprustning av Leaparken følgende: Rehabilitering av parkveier og trapper. Etablering av ny overvannshåndtering. Ny parkbelysning og fjerning av eksisterende. Sanering og rivning av ett bygg med toalett. Reetablering av lekeplass.
Driftskontrakt 1201 ASOLA 2018-2023
Riks- og fylkesveier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: