Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bergen

Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Jernbaneteknikk for Arna-Fløen UUT31
Arna stasjon og den opprinnelige Ulriken tunnel. Spor, telekomunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg.
Grunn- og tunnelarbeider, tunnelentreprise D15 på Bybanen i Bergen trinn 4
Løvstakktunnelen (D15): Dette er en tunnelentreprise på strekningen fra Kristianborg til Fyllingsdalen, totalt 3,1km. Det skal etableres en 3 km lang tunnel for Bybanen, og tilsvarende en 3km lang gang og sykkel tunnel. Entreprisen består i driving av 2 tunneler gjennom Løvstakken som er 3000m lang samt sikring, etablering av portal i Fyllingsdalen, tverslag mellom tunnelene og mekanisk utrusting av tunnelene. Dekke i gang sykkel tunnelen er en del av entreprise, sporanlegget er ikke en del av arbeidene. Entreprisen har større element: Løvstakken banetunnel - 3000m. Løvstakken gang og sykkel tunnel - 3000m. Portal Nordre Lyshovden – 85m. Støttemurer ved portal Nordre Lyshovden – 2x75m.
Nybygg av produksjonslokale, lager, kontor mm i Bergen
Sweco Norge AS er totalrådgiver i prosjektet; SØK, BIM, Infrastruktur, IKT, Logistikk, Prosessfag og automasjon og byggfag. Solkjerming: T. Aasen Solskjerming, Håvard Fosså, Stavanger. Leverandør av gummigulv: Polyflor Nordic, Per Dagfinn Kristiansen.
Rehabilitering av høyskole i Bergen
Rehabilitering av hovedbygget.
Nybygg av kontor i Solheimsviken, Bergen
Bærende konstruksjoner er av massivtre og limtre. BREEAM Excellent. Lading av elbil.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS.
Nybygg av kontor i Kronstadparken, Bergen
BREAAM Excellent-klassifisering. Totalentreprisekostnad 300 mill. kr. Gnr/bnr: 159/2, 983 og 29. Bygget består av tre underetasjer med parkering, lager, garderober og tekniske rom.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 2
Reguleringsplan godkjent. Total utbygging 119 leiligheter.
Grunnarbeider for bybanen og oppgradering av vegsystem i Bergen
D16 består av grunnarbeidene for bybanen og oppgradering av vegsystemet langs Hjalmar Brantings vei, og rundkjøringen mot Folke Bernadottes veg. Den strekker seg fra Oasens østligste hjørne til innkjørsel til Hjalmar Brantings vei 10, 12 og 14 ved det gamle Foto Knudsen-bygget. Entreprisen omfatter i hovedsak banens betongkonstruksjon som bærer banen fra bakkenivå til ca 1 m over Oasens hovedinngang, nytt veganlegg, omlegging av VA, omlegging av kabler, inkludert 132 kV-kabel, opparbeidelse av landskapstilpasninger og ny holdeplass. Mange av tiltakene er tilstøtende til den eksisterende bygningsmassen til Oasen. Entreprisen omfatter også tre inn/utkjøringskulverter til Oasens parkeringshus, hvor den ene vil gå under og opp i eksisterende parkeringskjeller.
Rehabilitering av museum i Bergen
Bygget er fredet og ligger på «the World Herritage list».
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av terrassehus i bydel Indre Arna, Bergen
Vestre Revahjellane. Gnr/bnr: 301/4, 13 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Fana i Bergen
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/670 mfl. SHA: OTC AS ved Ove Takvam. Gass: Gasservice AS ved Sevre Hopp.
Ombygging av Sandslikrysset, Rv 580 Flyplassvegen og Fv 171 Sandslivegen i Bergen
Eksisterende rundkjøring på Rv. 580 Flyplassvegen, ved kryss Sandslivegen, skal erstattes med toplanskryss, med gjennomgående firefelts veg i tunnel (betongkulvert) under ny rundkjøring. Den nye rundkjøringen blir hevet ca. 3 m i forhold til dagens situasjon og den gjennomgående vegen legges ca. 3 m lavere. Rundkjøring mellom Sandslivegen og Sandslimarka bygges om for å tilpasses det nye krysset i Rv. 580. Eksisterende gang- og sykkelveg erstattes med sykkelveg med fortau på strekningen. I tillegg omfatter jobben mye teknisk infrastruktur (fjernvarme, VA, el og tele).
Nybygg av leiligheter på Straumsfjellet i Fjell
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/578, 579.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje. Gnr/bnr 40/187, 189, 190, 259 m.fl.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og tomannsboliger i Fana bydel, Bergen
Nord: 32 stk leiligheter fordelt på 2 bygg, 2 rekkehus med i alt 10 stk boenheter og 3 tomannsboliger. Sør: 2 rekkehus med i alt 10 stk boenheter og 6 tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk mm på Fyllingsdalen i Bergen, trinn 1
Gnr/bnr 22/579, 593 mfl. Trinn 1: 64 leiligheter og en Rema1000 butikk på 1350 kvm samt en næringsseksjon på 450 kvm.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Felles parkeringskjeller for alle trinn. Boliger: 3551 m2. Parkeringskjeller: 5847 m2. Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. Leverandør av baderomskabiner: Parmarine OY.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bergen
4-7 etasjer. 220 boliger totalt.
Nybygg av kontor og parkeringshus i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 2
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Om- og nybygg av kontor og leiligheter i Breidviken, Bergen
Gnr/bnr: 168/1121, 1125, 1126, 1127, 1128.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Ombygg av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av blokkleiligheter på Årstad, Bergen
Ladestasjoner for el-bil. Gnr/bnr 160/674 m.fl
Tilbygg av studenthybler i Bergen
Prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Antatt kostnad og fremdrift. 200 hybler.
Nybygg av boliger på Øvre Tellevik i Åsane bydel, Bergen
Tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus og lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr: 176/6, 176/29, 176/306, 175/270, 175/297, 176/38, 176/96, 176/6, 176/35, 176/40 m.fl.
Nybyggg av brannstasjon i Fana
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av terminal/lager for industri i Indre Arna, Bergen
Ca 7,5 mål. Gnr/bnr 299/25. 300/23, 301/200
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Påbygg av leiligheter og utvidelse av treningssenter i Bergen
Påbygg av 4 etasjer med leiligheter på eksisterende treningssenter.
Nybygg av kontor i Bergen
Gnr/bnr 209/5, 211/1 mfl.
Nybygg av bofelleskap i Bergen, Fana bydel
10 boenheter for utviklingshemmede.
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm, Arna i Bergen
15-25 leiligheter. Parkeringskjeller.
Fornying av VA-ledninger i Bergen
Fra Danmarksplass til Edvard Griegs vei.
Nybygg av flerbolighus i Bergenhus
Gnr/bnr 166/188 mfl. 2-6 etasjer.
Grunn- og tunnelarbeider, tunnelentreprise D12 på Bybanen i Bergen trinn 4
Fløen - Kronstad (D12): Dette er en grunn-/tunnelentreprise på strekningen fra AdO arena til Kanaleveien via Haukeland og Kronstad. Driving av 1400m tunnel fra Fløen til Kronstad samt utsprengning av underjordisk holdeplass (bergrom) og tilkomstsjakt/-tunnel til denne. Støping av kulvert og portal i hver ende av tunnelen, samt etablering av holdeplasser og sportrau. Videre utfylling i Store Lungegårdsvann og reetablering av området. Mottak av masser fra andre entrepriser til utfylling i Store Lungegårdsvann. Entreprisen har følgende større element: Haukeland tunnelen – 1400m. Sportrau og omliggende områder – 3000m. Holdeplass Fløen og holdeplass Kronstad. Utsprenging av underjordisk holdeplass og sjakt ned til holdeplass Haukeland. Gang tilkomsttunnel fra Haraldsplass til holdeplass – 150m. Portal til gangtunnel Haraldsplass. GS‐bro (betong) over Bybanen på Fløen – 70m. GS‐bro (betong) over Møllendalsveien på Fløen – 60m. GS‐bro (betong) over JBV‐uttrekksspor på Fløen – 70m. Portal i Møllendal «Cut and cover» – 190m. Portal på Kronstad – 15m. Portal for GS‐veg på Kronstad – 15m. Løvstakktunnelen (D15): Dette er en tunnelentreprise på strekningen fra Kristianborg til Fyllingsdalen, totalt 3,1km. Det skal etableres en 3 km lang tunnel for Bybanen, og tilsvarende en 3km lang gang og sykkel tunnel. Entreprisen består i driving av 2 tunneler gjennom Løvstakken som er 3000m lang samt sikring, etablering av portal i Fyllingsdalen, tverslag mellom tunnelene og mekanisk utrusting av tunnelene. Dekke i gang sykkel tunnelen er en del av entreprise, sporanlegget er ikke en del av arbeidene. Entreprisen har større element: Løvstakken banetunnel - 3000m. Løvstakken gang og sykkel tunnel - 3000m. Portal Nordre Lyshovden – 85m. Støttemurer ved portal Nordre Lyshovden – 2x75m.
Oppgradering av E16/E39 Munkebotntunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 592m
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: