Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringsaker

Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av småhusboliger i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av småhusbebyggelse i Jessnes
44,7 daa. 35-40 boenheter. Konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Brumunddal
2 boligbygg, ett i 2 etasjer og ett i 4 etasjer.
Påbygg av flerbolighus i Brumunddal
Reguleringsplan er vedtatt.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest, derunder 5 næringsområder. Områdereguleringen omfatter 700 daa.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områdereguleringen omfatter 700 daa.
Nybygg av leiligheter i Moelv, trinn 1
Ca 0,5 km fra Moelv sentrum. Boligene blir en del av det nye grua område.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og leiligheter i Ringsaker
Byggtrinn 3 består av 5 st tomannsboliger.
Nytt boligområde i Ringsaker
Planområdet er ca. 17 daa, og består av 9 eksisterende bygg (ett næringsbygg og 8 fritidsboliger) Det bygges 2-3 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av boligblokk og kontorlokaler i Brumunddal
Totalentreprisekostnad 47,5 mill.kr. Riving av 2 små trehus.
Nybygg av eneboliger i Stavsjø
19 tomter. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av vannverk i Hagavika
R1 (Røranlegg for VVS): Rørleggerservice AS.
Ombygg av barnehage til utleieboliger i Kårtorp
Godkjent detaljregulering. 15-20 boenheter.
Rehabilitering av idrettshall i Brumunddal
Tekking av yttertak, fasadeutbedringer inklusive dører og vinduer, ventilasjon og varmeanlegg, samt utbedring av el-anlegg og garderobeanlegg.
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse på Minka
Godkjent detaljregulering. 46 daa. 15-16 boligtomter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kroksjølia, Sjusjøen
Fortetting av hytteområde. Kroksjølia rett innenfor Storåsen på Sjusjøen.
Nybygg av brygge til Mjøsparken i Ringsaker
Grunnarbeider på separat prosjekt.
Til- eller ombygg av kulturhus og museum på Rudshøgda
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Ny gang- og sykkelveg mm, Fv. 212 og Fv. 84 i Ringsaker
Etablering av fortau/gang- og sykkelveg langs Ringsakervegen, ca. 630 meter. Oppstramming av kryss Ringsakervegen x Fremstadvegen. 2 stk. nye bussholdeplasser i Ringsakervegen. Nytt 400V veglysanlegg i Ringsakervegen inkl. intensivbelysning av gangfelt, totalt 21 master. Etablering av overvannsløsning med hjelpesluk, sandfangssluk, overvannskummer, overvannsledninger, forlengelse av eksisterende stikkrenner og bevaring av jordbruksdrenering. Etablering av ny felles adkomstveg, ca. 100 meter. Arbeider på bru over jernbane grunnet utvidelse av fortau på bro. Ny kulvert for Skanselva. Rekkverksarbeider for sikring i nærhet av jernbanebro og kulvert.
Nybygg av hytter i Moelv
Opsjon på ca 5-10 tomter.
Nybygg av flerbrukshall i Sjusjøen
Messanin på del av bygg. Grunnarbeider er utført.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger i Ringsaker
70 daa. Infrastruktur for 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av eneboliger på Kylstad
10 daa. 3-4 byggeklare eneboligtomter. Godkjent detaljregulering.
Utvikling av friluftsområde i Brumunddal
Anlegget er plassert i friluftsområdet rett utenfor Brumunddal sentrum ved Mjøsa. Entreprisen omfatter etablering av bystrand med noe senkning av Mjøsbunn, etablering av stupebrygge, badebinge tilpasset UU, diverse tørrmurer, veger, sandstrand og diverse anleggsgartnerarbeider. Entreprisen omfatter også komplettering av øy i Mjøsa, som er etablert i tidligere entreprise, samt to nye bruer av betong.
Utbedring av sykehjem i Ringsaker
Fra forlasg til budsjett 2018-2021.
Etablering av skianlegg i Ringsaker kommune
Nytt flerbruks skianlegg. Anlegget tenkes å bestå av hoppanlegg med tilhørende heis, lysløype, stadionanlegg, skileikanlegg og et klubbhus med varmestue, serveringsmulighet er, toalett-og dusjanlegg. Planområdet dekker et areal på ca. 155 daa.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ringsaker
Infrastruktur for 16 hytter i kolonihage.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker nord
Godkjent detaljregulering.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Midt 1
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark. Område Midt 1 omfatter kommunene Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot.
Asfaltering av kommunale veier i Ringsaker kommune
Totale mengder asfalt er ca. 3-4000 tonn som fordeler seg på ca 2/3 i Brumunddalsområdet og ca. 1/3 i Moelvområdet.
Utbedring av lekeplass i Ringsaker
Fra forslag til budsjett 2018-2021. 0,2 milj år 2018-2021.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hedmark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: