Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringsaker

Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Arnkvern-Moelv
24 km. Kolmoen-Moelv. Del av strekningen Kolomoen-Biri. Reguleringsplan for parsell E6 Tjernli-Botsenden.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Om- eller nybygg av sykehjem i Moelv
Lokalisering er ikke fastsatt. 56 nye sykehjemsplasser.
Etablering av fritidsbebyggelse langs Sjusjøvegens vestside opp til Storkvanndalsvegen.
Noe over hundre hytter. Området ligger sør for krysset mellom Storkvanndalsvegen og Sjusjøvegen.
Nybygg av hytter i Kroksjølia, Sjusjøen
Fortetting av hytteområde. Kroksjølia rett innenfor Storåsen på Sjusjøen.
Nybygg av småhusbebyggelse i Jessnes
44,7 daa. 35-40 boenheter. Konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Moelv
370 dekar. Infrastruktur for ca. 200 hytter.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og leiligheter i Ringsaker
Byggtrinn 3 består av 5 st tomannsboliger.
Nybygg av boligblokk og kontorlokaler i Brumunddal
Totalentreprisekostnad 47,5 mill.kr. Riving av 2 små trehus.
Nybygg av eneboliger i Stavsjø
19 tomter. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av leiligheter i Fjellheimen, trinn 1
1-2 rekkehus og 6-7 hytter.
Rehabilitering av idrettshall i Brumunddal
Tekking av yttertak, fasadeutbedringer inklusive dører og vinduer, ventilasjon og varmeanlegg, samt utbedring av el-anlegg og garderobeanlegg.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og leiligheter i Ringsaker
Byggtrinn 2 består av 2 st 5 mannsboliger.
Til- eller ombygg av kulturhus og museum på Rudshøgda
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
Eneboligtomter for privatpersoner. Infrastrukturen gjenomføres som eget prosjekt. Antatt byggestart.
Nytt kuldeanlegg til Mjøsparken i Brumunddal
Prosjektering og levering av komplett kuldeanlegg med bygningstekniske detaljer til Mjøsparken i Brumunddal.
Utvikling av friluftsområde i Brumunddal
Anlegget er plassert i friluftsområdet rett utenfor Brumunddal sentrum ved Mjøsa. Entreprisen omfatter etablering av bystrand med noe senkning av Mjøsbunn, etablering av stupebrygge, badebinge tilpasset UU, diverse tørrmurer, veger, sandstrand og diverse anleggsgartnerarbeider. Entreprisen omfatter også komplettering av øy i Mjøsa, som er etablert i tidligere entreprise, samt to nye bruer av betong.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger i Ringsaker
70 daa. Infrastruktur for 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av fotballhall på Gaalaasbana i Hamar
Hallen vil være 60 x 40 meter stor.
Nybygg av eneboliger på Kylstad
10 daa. 3-4 byggeklare eneboligtomter. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av vannledning og pumpestasjon i Ringsaker
Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Infrastruktur for eneboliger i Ringsaker
Avventer reguleringsendring. Antatt byggestart.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker nord
Godkjent detaljregulering.
Områdeplan for Tingnes
Planen kan omfatta parkeringsarealer, fortetning av boligbebyggelse, fartsdempende tiltak, friområde.
Utbedring av lekeplass i Ringsaker
Fra forslag til budsjett 2018-2021. 0,2 milj år 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: