Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl
Nybygg av psykiatriboliger og aktivitetssenter på Lierrasta i Kongsvinger
Planområdet er 14 daa. Gnr/bnr 24/199, 24/57. Byggautomasjon: RSO AS.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Oppstart fundamentering desember 2017. Ikke behov for maler.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Roverud-Føttaskjæra i Kongsvinger
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Etablering av aktivitetspark i Kongsvinger
Aktivitetsparken blir bygd opp parkmessig og skal inneholde skateanlegg, parkouranlegg, klatreapparat, buldrestener, trampoliner, lekeapparater, balansestener, parkmøbler, trær og busker og parkliv for rekreasjon.
Styrt boring for vann- og avløpsledninger i Kongsvinger
Omfanget er styrt boring av 330 meter vannledning 560 mm PE100SDR11, hvorav siste 16 meter 355 mm PE100SDR11. 330 meter spillvannsledning 315 mm PE100SDR11 og 75 meter overvannsledning 315 mm PE100SDR17. Boring av varerør under veg.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Asfaltering av kommunale veier i Kongsvinger 2019
Asfaltering av en strekning på totalt 4110 meter veg (inkludert her en større parsell på ca. 2100 meter opp til Bæreia).
Utskifting av veglysarmaturer i Kongsvinger
Utskifting av ca. 155 stk veglysarmaturer, utskifting av ca. 835 uisolerte kabler til EX-kabler, utskifting av 12 stk trestolper og montering av inntil 8 strømskap m/måler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: