Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av kjøpesenter, boliger og kontor i Kongsvinger
Parkeringskjeller. Ca 400m2 tilpassing i eksisterende bygg.
Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl. Grunnsikring: Entreprenørservice AS, Dag Haug.
Nybygg av plasskrevende handel, næringsbygg mm i Kongsvinger
Ca. 20 dekar gjenstår. Byggeklare tomter.
Nybygg av nærings- og industriområde i Kongsvinger
Ca. 30 dekar. Infrastruktur ferdig.
Støytiltak langs europa-, riks-, og fylkesveger i Hedmark
Kontraktarbeidet omfatter støyvurderinger av boliger langs europa-, riks- og fylkesveger i Hedmark og Oppland. Dette for å avdekke om tiltaksgrensen i forurensningsforskriften på 42 dB inne er overskredet. Videre skal det utredes støytiltak for de som har støy over tiltaksgrensen samt oppgi kostnaden for tiltakene. Det er ca. 100 bygninger/boliger, noen med flere boenheter, som skal vurderes i Hedmark og Oppland, om lag halvparten av disse ligger i Hedmark. Noen få av bygningene/boligene har støy fra både veg og jernbane.
Rehabilitering av garasjebygg ved politihøgskolen i Kongsvinger
I underetasje skal det fjernes systemhimlinger og betongtak males. Lysarmaturer må demonteres og remonteres. Avfuktingsaggregat skal monteres. I 1 etasje skal yttervegger isoleres. Eksisterende bindingsverk påfores innvendig med 100 mm som isoleres og kles med gipsplater som deretter males. Vannbåren varmevifter, avtrekksanlegg og avfukting skal monteres.
Styrt boring for vann- og avløpsledninger i Kongsvinger
Omfanget er styrt boring av 330 meter vannledning 560 mm PE100SDR11, hvorav siste 16 meter 355 mm PE100SDR11. 330 meter spillvannsledning 315 mm PE100SDR11 og 75 meter overvannsledning 315 mm PE100SDR17. Boring av varerør under veg.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark 2018 - Område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Asfaltering av kommunale veier i Kongsvinger 2019
Asfaltering av en strekning på totalt 4110 meter veg (inkludert her en større parsell på ca. 2100 meter opp til Bæreia).
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Utskifting av veglysarmaturer i Kongsvinger
Utskifting av ca. 155 stk veglysarmaturer, utskifting av ca. 835 uisolerte kabler til EX-kabler, utskifting av 12 stk trestolper og montering av inntil 8 strømskap m/måler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: