Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Kongsvinger

Nybygg av skytebane i Kongsvinger
3 stk skytebaner samt større øvelseområder.
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Hedmark
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Hedmark
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. Fylkeskommunen ønsker rammeavtale med minst to leverandører som skal konkurrere om leveranse fra gang til gang. Dette vil blir gjort ved bruk av en minikonkurranse.
Etablering av aktivitetspark i Kongsvinger
Aktivitetsarenaen inneholder enkle trimapparater, trampoline, parkour, klatre/buldrevegg og grill avslappingsområder.
Fresing for vegoppmerking på fylkesveger i Hedmark
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten inntil 2 år (2019 – 2020) med 1 år av gangen.
Utskifting av veglys i Brødbøl
Utskifting av armaturer og kabler og strømskap. 150 stk.
Nybygg av skyteanlegg ved politihøgskolen, Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Asfaltering av kommunale veier i Kongsvinger 2018
Nyasfaltering samt reasfaltering av totalt veistrekning på 2840 meter med totalt areal på 13845 m2 inkludert en større parkeringsplass i tillegg til veiarealet.
Trafikksikkerhetstiltak ved Langeland skole i Kongsvinger
Belysning og fysiske tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende til Langeland skole ved snuplassen samt fartsreduserende tiltak.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Hedmark
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Energisparende tiltak ved skole Kongsvinger
Energieffektiviserende tiltak som isolering, skifte av ventilasjonsanlegg, etablering av sentralt driftsovervåkingsanlegg m.m
Etablering av rensesystem for varmeanlegg i videregående skole i Kongsvinger
Renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter. Hvis pilotprosjektet er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: