Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av datasenter/serverpark i Hamar
Området er 360.000 m2.
Nybygg av boliger og næringsareal i Hamar
Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av leiligheter i Hamar
Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Aluvegen 91 og 93.
Etablering av boliger i Øvre Vang i Hamar
Grunneier: Lars Erik Smistad, Jon Opsahl og Anne Rustad
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Gnr/bnr:10/110, 13/73.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig.
Om- og nybygg av barneboliger på Skjønsberg i Hamar
4 stk permanente boliger og 4 stk avlastningsboliger. Ombygging av eksisterende areal: 339,7 Nybygg: 392,3 m2 + bod 22,2 m2.
Tillbygg av omsorgsboliger i Hamar
Fra forlag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 2
Kjedet eneboliger, ca. 140 kvadratmeter. Totalt 9,7 daa.
Gjenoppbygging av gamle husmannsstua Nyborg og nybygg av eneboligerboliger i Hamar
Flytting av gamle husmannsstua Nyborg til Stenerstua. Sette opp Nyborg med et mellombygg inntil Stenerstua, og oppgradere begge husene til moderne standard. Og nybygg av tre eneboliger.
Flytting av husmannsstua Nyborg og nybygg av leiligheter i Hamar
16-18 boliger. To og tre etasjer. Mellom Rollsløkken skole og friområdet Tigern på Børstad. Flytting av gamle husmannsstua Nyborg til Stenerstua.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen.
Innvendig oppgradering og utvidelse av kino i Hamar
Hamar kino planlegger å kjøpe inn nye stoler i sal én og utvide vestibylen.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 66 eiendommer ved området Flagstad, dvs. øst for E6 og Flagstadelva og nord for RV25.
Drift og vedlikehold av lyseanlegg i Hamar
Hamar og Elverum kommune har henholdsvis ca 5500 og 3700 lyspunkt langs veg, G/S veg og i parker. Det er behov for drift og vedlikehold av disse lyspunktene samt utbedring etter el- kontroll. Totalkostnad for Hamar og Elverum kommer er ca. 22 mill.kr
Nybygg av pumpestasjon i Hamar
Omfatter tre bygg med tilhørende anlegg; råvannpumpestasjon med grunnflate på cirka 145 m2, vannbehandlingsanlegg med grunnflate på cirka 2.300 m2 og pumpestasjon med grunnflate på ca. 90 m2.
Nybygg av gang og sykkelveger på Martodden i Hamar
Gang- og sykkelveg langs Birkebeinervegen fra Strandvegen 393/131 til Birkebeinervegen 23, ca. 600 meter. Gang- og sykkelveg fra Kvitbekkgata ved nr 29, langs Raubekkgata og bort til Birkebeinervegen 23, ca. 330 meter. Gang- og sykkelveg langs Nordvikvegen fra Nordvikvegen 351 til Vognvegen, ca. 250 meter. Etablering av busslomme ved Birkebeinervegen 14. Belysningsanlegg, rabatter og beplantning. Fjernvarmegrøft for Eidsiva bioenergi.
Rehabilitering av fem bruer på Nordlandbanen
Prosjektet gjelder gjennomføring av rehabiliteringsarbeider ved fem stålbruer på Nordlandsbanen: Km 168,790 Svartelva. Km 179,325 Grana elv. Km 192,930 Buråselva. Km 465,900 Røssåga. Km 670,870 Finneidstrømmen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: