Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Totalt ca. 9000 kvm. Gnr/bnr: 1/96, 1/128 og 1/129. 6-8 etasjer.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Gnr/bnr:10/110, 13/73.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av boliger i Hamar
12 eneboliger i kjede(140-190 m2 BRA). Furubergvegen 197 og 199.
Gjenoppbygging av gamle husmannsstua Nyborg og nybygg av eneboligerboliger i Hamar
Flytting av gamle husmannsstua Nyborg til Stenerstua. Sette opp Nyborg med et mellombygg inntil Stenerstua, og oppgradere begge husene til moderne standard. Og nybygg av tre eneboliger.
Flytting av husmannsstua Nyborg og nybygg av leiligheter i Hamar
16-18 boliger. To og tre etasjer. Mellom Rollsløkken skole og friområdet Tigern på Børstad. Flytting av gamle husmannsstua Nyborg til Stenerstua.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen.
Nybygg av boliger i Hamar
Brattbakken gamle barnehage. 6200 m2.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 52 eiendommer ved området Børstad, vest for E6, nord for Åkersvika og Sør for Vienvegen. Tiltakene som ønskes utført knytter seg hovedsakelig til støyreduserende tiltak på fasade og uteplasser, videre vil det være behov for noe ventilasjon og elektroarbeider.
Innvendig oppgradering og utvidelse av kino i Hamar
Hamar kino planlegger å kjøpe inn nye stoler i sal én og utvide vestibylen.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 66 eiendommer ved området Flagstad, dvs. øst for E6 og Flagstadelva og nord for RV25.
Senking av sigevannstand på avfallsdeponi i Hamar
Boring av boretrasèer, etablering av oppstikk med tette endeplugger, tetting av borehull, reetablering av overflater samt etablering av en midlertidig løsning for oppsamling av sigevann.
Etablering av bredbånd i Hamar
Områden: Immerlundmarka, Hamar midt, Hamar øst, Hamar øst sør, Rogstadgutua.
Rehabilitering av fem bruer på Nordlandbanen
Prosjektet gjelder gjennomføring av rehabiliteringsarbeider ved fem stålbruer på Nordlandsbanen: Km 168,790 Svartelva. Km 179,325 Grana elv. Km 192,930 Buråselva. Km 465,900 Røssåga. Km 670,870 Finneidstrømmen.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Hedmark
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: