Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Seminargata 31 og Østregate 1 - 3
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Gnr/bnr:10/110, 13/73.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av boliger i Hamar
12 eneboliger i kjede(140-190 m2 BRA). Furubergvegen 197 og 199.
Om- og nybygg av barneboliger på Skjønsberg i Hamar
4 stk permanente boliger og 4 stk avlastningsboliger. Ombygging av eksisterende areal: 339,7 Nybygg: 392,3 m2 + bod 22,2 m2.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 2
Kjedet eneboliger, ca. 140 kvadratmeter. Totalt 9,7 daa.
Gjenoppbygging av gamle husmannsstua Nyborg og nybygg av eneboligerboliger i Hamar
Flytting av gamle husmannsstua Nyborg til Stenerstua. Sette opp Nyborg med et mellombygg inntil Stenerstua, og oppgradere begge husene til moderne standard. Og nybygg av tre eneboliger.
Flytting av husmannsstua Nyborg og nybygg av leiligheter i Hamar
16-18 boliger. To og tre etasjer. Mellom Rollsløkken skole og friområdet Tigern på Børstad. Flytting av gamle husmannsstua Nyborg til Stenerstua.
Nybygg av boliger i Hamar
Brattbakken gamle barnehage. 6200 m2.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 52 eiendommer ved området Børstad, vest for E6, nord for Åkersvika og Sør for Vienvegen. Tiltakene som ønskes utført knytter seg hovedsakelig til støyreduserende tiltak på fasade og uteplasser, videre vil det være behov for noe ventilasjon og elektroarbeider.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 66 eiendommer ved området Flagstad, dvs. øst for E6 og Flagstadelva og nord for RV25.
Sanering av VA-ledning på Ajer, Hamar
Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.
Nybygg av gang og sykkelveger på Martodden i Hamar
Gang- og sykkelveg langs Birkebeinervegen fra Strandvegen 393/131 til Birkebeinervegen 23, ca. 600 meter. Gang- og sykkelveg fra Kvitbekkgata ved nr 29, langs Raubekkgata og bort til Birkebeinervegen 23, ca. 330 meter. Gang- og sykkelveg langs Nordvikvegen fra Nordvikvegen 351 til Vognvegen, ca. 250 meter. Etablering av busslomme ved Birkebeinervegen 14. Belysningsanlegg, rabatter og beplantning. Fjernvarmegrøft for Eidsiva bioenergi.
Etablering av bredbånd i Hamar
Områden: Immerlundmarka, Hamar midt, Hamar øst, Hamar øst sør, Rogstadgutua.
Rehabilitering av fem bruer på Nordlandbanen
Prosjektet gjelder gjennomføring av rehabiliteringsarbeider ved fem stålbruer på Nordlandsbanen: Km 168,790 Svartelva. Km 179,325 Grana elv. Km 192,930 Buråselva. Km 465,900 Røssåga. Km 670,870 Finneidstrømmen.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: