Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Elverum

Etablering av industriområde i Elverum
Totalt område er 700 daa.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Hedmark
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av boliger i bydel Ydalir i Elverum
52 daa. Gnr/bnr: 95/14, 39, 65.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for Damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter. 44-50 boliger.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Hedmarken/Sør-Østerdal
Elverum, Ringsaker, Hamar, Våler, Åsnes, Stange, Åmot. 66 954 tonn asfalt, 160 000 m2 fresing.
Nybygg av eneboliger i Elverum
Gnr/bnr: 14/404, 405.
Nybygg av omsorgsboliger for funksjonshemmede barn i Elverum
1 270 m2 bruttoareal fordelt på 675 m2 boareal, 135 m2 personalbase og 460 m2 fellesarealer.
Nybygg av ene- tomanns- og flermannsboliger i Elverum
Ferdigregulert. 15 tomter, fordelt på ene-, tomanns-, og firemannsboliger. Planområdet er på ca. 28 daa. Private grunneiere.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Elverum kommune, etappe 1
Utbyggingen er delt i 2 etapper. Etappe 2 er en opsjon som kan utløses, dersom oppdragsgiver skal realisere hele boligfeltet, etter salgsstart av tomter.
Nybygg av seksmannsboliger i Elverum
2,5 etasje. Gnr/bnr: 30/102, 1289.
Vedlikehold av Rv 2 Roverud-Jønna, parsell Våler grense-Jømna i Elverum
Aktuelle tiltak kan være kantforsterkning, utslaking av skråninger, fjerning eller sikring av farlige sidehindre i sikkerhetssoner og utbedring av grøfter og stikkrenner.
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for min 40 enheter og max 65 enheter. Gnr/bnr 31/1313, 1383
Ny gang- og sykkelvei i Elverum
Langs Johan Falkbergets veg og sørlige del av Henrik Wergelands veg. gnr/bnr: 28/480 og del av 28/624, 28/651, 28/1015, 28/269, 28/582, 28/1093, 28/109
Ny overføringsledning for å styrke forsyningssikkerheten i Sørskogbygda
Ny overføringsledning fra Uthuslia til Kirkekretsen vannverk inkludert trykkøkningsstasjon og kloakkpumpeledning.
Asfaltarbeider i Elverum kommune
Total mengde asfalt er estimert til å være 3625,35 tonn, Det er ca. 24490 m^2 det skal asfalteres på, med asfalttypen AGB 11.
Utvidelse av vann forsyningsområde i Elverum
Handles opp sammen med: Søstugrenda, Sundsvoll, Voldmogrenda og Strandbygda, og bygges ut løpende, ferdigstilt i 2024.
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg i Elverum, etappe 1
Fra Handlingsplan for vann og avløp 2018-2021. Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hovedledningen til Elverum Renseanlegg. Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er ca. 10 mill.kr.
Utvidelse av massetak i Elverum
Sammenslåing av Hagen grustak og Vesterhaug massetak.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Nytt ventilasjons- og kjøleanlegg i museum i Elverum
I administrasjonsfløyen med auditorium skal det installeres ett nytt ventilasjonsanlegg med kjøling. Eksisterende ventilasjonsanlegg med takmontert kjølemaskin skal demonteres og rives. Det nye ventilasjonsanlegget skal ha ettervarming med vannbåren varme.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: