Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hedmark fylke

Alvdal (6)
Eidskog (5)
Elverum (34)
Engerdal (9)
Folldal (10)
Grue (5)
Hamar (68)
Løten (24)
Nord-Odal (4)
Os (2)
Rendalen (13)
Ringsaker (78)
Stange (36)
Sør-Odal (15)
Tolga (9)
Trysil (25)
Tynset (17)
Våler (7)
Åmot (8)
Åsnes (22)
Rv 3/25 Løten Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av boliger og dagligvareforretning på Korsmoenga vest for Glomma og Skarnes sentrum
Trinnvis utbygging, uklart angående oppdeling. Planområdet er totalt ca 60 daa. Bygningsmasse: Bolig ca 20654 m2 og næring 2000 m2 BRA.
Nybygg av kontor, forretning, hotell/boliger ved Anne Diesens torg i Hamar
Total bygningsmasse 28.000 m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk med parkeringsanlegg under terreng. To alternativer vurderes.
Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser.
Nybygg/samlokalisering av arkiv på Tynset
Ytterliggere informasjon vil dessverre ikke bli offentliggjort. Forprosjekt er sendt in til Kulturdepartementet. Sentralmagasin for Arkivverket samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. 14200m2, avhengig av løsning. Konstad ukjent. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Slåttmyrbakken
12,7 dekar. 6 st 4 man boliger. 3 st med 4 leiligheter i rekke. 2 st parhus.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boliger, næring og grøntområde på Tjuvholmen i Hamar
Hamar kommune skal i samarbeid med Dark Arkitekter og COurban utvikle en ny visjon for offentlige rom på Tjuvholmen.
Nybygg av eneboligområde på Ljøstad
80 eneboligtomter. Deler av området er byggeklart.
Utvikling av område tilknyttet Høgskolen i Innlandet i Rena sentrum
Åmot kommune planlegger å anskaffe en samarbeidspartner som sammen med kommunen skal søke å forestå utvikling, utbygging, utleie/salg og drift av nye utvidede lokaler til høgskolen, mulige nye studentboliger og overnattingsfasiliteter samt næringsarealer.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 1
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa. Totalentreprisekostnad: 121 mnok eks. mva.
Nybygg av skole og barnehage på Ydalir, ved ny bydel i Elverum
Ydralir skole vil ligge nord for Damtjernvegen mot Olav sæters veg. 2- parallell barneskole med bygningsareal 4.500 m , hvor det er kapasitet til inntil 350 elever.
Nybygg av appartmentsleiligheter og hytter i Trysil
Godkjent detaljregulering. Ca. 120 enheter.
Nybygg av småhusboliger i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 1
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Nybygg av småhusbebyggelse i Jessnes
44,7 daa. 35-40 boenheter. Konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.
Rehabilitering av kraftverk i Folldal
57,50 GWh. Fjellanlegg. Prosj maskin: Eidsiva Energi.
Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av boliger i Løten
Ca. 20-30 tomter. Byggeklara tomter.
Nybygg av leiligheter i Brumunddal
2 boligbygg, ett i 2 etasjer og ett i 4 etasjer.
Påbygg av flerbolighus i Brumunddal
Reguleringsplan er vedtatt.
Oppgradering av skole i Åsnes
Taktekking, nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende arbeider, utbedring av energiforsyning, nye lærerarbeidsplasser, erstatning av undervisningslokaler som har tilhold i brakkerigg og utbedring av el-anlegg.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet.
Oppgradering av skole i Stange
Nytt ventilasjonsanlegg, utskifting av elektrisk anlegg, og nye lærerarbeidsplasser, eventuelt tilbygg m.m.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest, derunder 5 næringsområder. Områdereguleringen omfatter 700 daa.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områdereguleringen omfatter 700 daa.
Rehabilitering av skole i Skarnes
Ny ventilasjon, nye vinduer, dører og porter, solavskjerming der det er nødvendig, utskifting av deler av fasadeplater, belysningsanlegg og ledelysanlegg, oppgradering av el-anlegg og ny taktekking.
Nybygg av parhytter og hytter i Budor
14 parhytter og 3 enkel hytter.
Nybygg av leiligheter i Moelv, trinn 1
Ca 0,5 km fra Moelv sentrum. Boligene blir en del av det nye grua område.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nytt boligområde i Ringsaker
Planområdet er ca. 17 daa, og består av 9 eksisterende bygg (ett næringsbygg og 8 fritidsboliger) Det bygges 2-3 etasjer med parkeringskjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: