Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hedmark fylke

Alvdal (8)
Eidskog (10)
Elverum (22)
Engerdal (8)
Folldal (16)
Grue (15)
Hamar (68)
Løten (33)
Nord-Odal (9)
Os (4)
Rendalen (18)
Ringsaker (73)
Stange (38)
Sør-Odal (15)
Tolga (11)
Trysil (33)
Tynset (24)
Våler (5)
Åmot (6)
Åsnes (42)
Rv 3/25 Løten Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Nybygg av industri, handel, kontor og logistikk i Elverum
Tidlig prosjekt under regulering. Ca 150 mål under utvikling. Byggestart tidligst 2018. Mer informasjon blir ikke offentliggjort.
Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Arnkvern-Moelv
24 km. Kolmoen-Moelv. Del av strekningen Kolomoen-Biri. Reguleringsplan for parsell E6 Tjernli-Botsenden.
Utvidelse fra 2 til 4-felts veg Kolomoen-Moelv, parsell Kolomoen-Arnkvern
18 km. Også 6,5 kilometer lokalveg og 3 kilometer gang- og sykkelveg. Strekningen vil bestå av 30 konstruksjoner og 5 toplanskryss. Skal gå gjennom Åkersvika naturreservat
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 1
Ca.50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av konferansehotell, leiligheter mm på Mjøstårn-tomta i Ringsaker
Hotell (72 stk), restaurant, kontor (5 etasjer) og boliger (32 stk). Bygget er 81 meter høyt. Tilhørende svømmeanlegg på BTA ca. 4760 m2. Solskermning. Hunter Douglas Norge AS Basseng: Processing Norge AS Oppmåling: Maskinstyring AS
Nybygg av hytter i Åsnes
250-300 hytter.
Nybygg av boligområde i Hjellum
42 daa. 120-150 boender.
Nybygg av boliger og næringsareal i Hamar
Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal. Utredningen skal foregå i tre faser. Kommunestyret skal fatte en beslutning i hver fase som neste fase i prosjektet skal bygge videre på.
Nytt næringsbygg i Kongsvinger, Kongssenter Øst, trinn 1
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad. 2 etasjer med parkering.
Nybygg av arkiv i Tynset
Digitaliseringsbygg med tilhørende funksjoner. 2700-3100 m2
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Åsnes kommune
60 daa regulert område, 31,7 daa ikke regulert. Ca 36 eneboliger og 61 leiligheter.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av eneboligområde på Ljøstad
80 eneboligtomter. Deler av området er byggeklart.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 1
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa. Totalentreprisekostnad: 121 mnok eks. mva.
Nybygg av skole og barnehage på Ydalir, ved ny bydel i Elverum
Ydralir skole vil ligge nord for Damtjernvegen mot Olav sæters veg. 2- parallell barneskole med bygningsareal 4.500 m , hvor det er kapasitet til inntil 350 elever.
Nybygg av bank, bibliotek og leiligheter i Nord-Odal
Totalareal 3200-3800 kvadrat varav 2000-2500 kvadrat boliger.
Rehabilitering av kraftverk dam i Folldal
57,50 GWh. Fjellanlegg. Prosj maskin: Eidsiva Energi.
Nybygg av småhusboliger i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av omsorgsboliger i Kjølen
Dagsenter i 1 etasjer.
Nybygg av museum på Grue
Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet.
Nybygg av nærings og flerbolighus i Flisa
18 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av kontor og boliger i Kongsvinger, Øst trinn 2
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Elverum, trinn 1
7 stk rekkehus og 9 stk kjedet eneboliger i byggetrinn 1. Totalt 17 stk rekkehus og 30 stk kjedet eneboliger i 2 etasjer på Bakketunet Hageby. Garasje er integrert i boligene.
Oppgradering av skole i Åsnes
Taktekking, nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende arbeider, utbedring av energiforsyning, nye lærerarbeidsplasser, erstatning av undervisningslokaler som har tilhold i brakkerigg og utbedring av el-anlegg.
Oppgradering av skole i Stange
Nytt ventilasjonsanlegg, utskifting av elektrisk anlegg, og nye lærerarbeidsplasser, eventuelt tilbygg m.m.
Nybygg av næringsareal i nord for rådhuset langs Fv. 206 i Åsnes kommune
20,6 daa. Det er lagt inn en utvidelse for offentlig service nord for rådhuset langs Fv. 206 på 20,6 daa. Det er foreløpig ikke definert hva området skal brukes til, men det anses som hensiktsmessig å ha en buffer for evt. behov som måtte komme i planperioden.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Rehabilitering av skole i Skarnes
Ny ventilasjon, nye vinduer, dører og porter, solavskjerming der det er nødvendig, utskifting av deler av fasadeplater, belysningsanlegg og ledelysanlegg, oppgradering av el-anlegg og ny taktekking.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Moelv
370 dekar. Infrastruktur for ca. 200 hytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: