Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hedmark fylke

Alvdal (4)
Eidskog (9)
Elverum (38)
Engerdal (13)
Folldal (11)
Grue (6)
Hamar (56)
Løten (11)
Nord-Odal (14)
Os (8)
Rendalen (12)
Ringsaker (48)
Stange (41)
Sør-Odal (15)
Tolga (7)
Trysil (11)
Tynset (12)
Våler (8)
Åmot (11)
Åsnes (21)
Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Hedmark
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av datasenter/serverpark i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter/serverpark i Hamar
Området er 360.000 m2.
Nybygg av boliger og næringsareal i Hamar
Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Fortetting av boliger i Tynset
Område Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata. Planområdet er på ca. 41,3 daa.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Smedstadtoppen i Elverum
39 stk eneboligtomter og 12 stk tomannsboligtomter.
Nybygg av leiligheter og nærbutikksenter i Moelv, trinn 2 mfl
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn.
Utbygging av E6 Moelvkrysset, E6 Botsenden-Moelv
Prosjektering, bygging og 20 års vedlikehold.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av leiligheter på Vika i Stange
Kjonerud. Blokkbebyggelse. Ca 65-85 stk boenheter.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av bank, bibliotek og leiligheter i Nord-Odal
Totalareal 3200-3800 kvadrat varav 2000-2500 kvadrat boliger.
Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for Damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter. 44-50 boliger.
Nybygg av småhusboliger på Kvalfeltet i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av barneskole i Våler
Bygges på tomten til Våler Ungdomsskole.
Nybygg av aktivitetshus i Våler sentrum
Prosjekteres sammen med Våler barneskole.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
Totalt ca. 30-40 tomter på feltet.
Oppgradering av skole i Åsnes
Prosjektet inkluderer nybygg som settes inn til eksisterende skolebygg samt rehabilitering av eksisterende skolebygg. Lås og beslag: Lås og Sikring AS.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Oppgradering av skole i Stange
Nytt ventilasjonsanlegg, utskifting av elektrisk anlegg, og nye lærerarbeidsplasser, eventuelt tilbygg m.m.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Etablering av boliger i Øvre Vang i Hamar
Grunneier: Lars Erik Smistad, Jon Opsahl og Anne Rustad
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest og omfatter 700 daa.
Nybygg av leiligheter i Hamar
Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Aluvegen 91 og 93.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Prosjektet ligger på vent. Fremdrift ikke avklart. Antatt byggestart. Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Rehabilitering av skole i Skarnes
Ny ventilasjon, nye vinduer, dører og porter, solavskjerming der det er nødvendig, utskifting av deler av fasadeplater, belysningsanlegg og ledelysanlegg, oppgradering av el-anlegg og ny taktekking.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Hedmarken/Sør-Østerdal
Elverum, Ringsaker, Hamar, Våler, Åsnes, Stange, Åmot. 66 954 tonn asfalt, 160 000 m2 fresing.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Alle leilighetene får store syd / vest vendte verandaer på 20 m2. Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av bibliotek, kunsthall og hotellrom på Koppang
14 leiligheter og ca. 640 m2 næringasreal.
Nybygg av eneboliger i Elverum
Gnr/bnr: 14/404, 405.
Nybygg av leiligheter på Rena i Åmot
Gnr/bnr: 8/90, 91 m.fl.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Glåmdalen
Eidskog, Åsnes, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue. 64 124 tonn asfalt, 45 000 m2 fresing.
Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 2
Totalt 42 byggeklare tomter i trinn 2.
Nybygg av rekkehus i Skarnes
Totalt bygges 29 leiligheter. I trinn 1 bygges 10 leiligheter. Uklart hvor mange i trinn 2.
Nybygg av psykiatriboliger og aktivitetssenter på Lierrasta i Kongsvinger
Planområdet er 14 daa. Gnr/bnr 24/199, 24/57. Byggautomasjon: RSO AS.
Nytt boligområde i Ringsaker
Planområdet er ca. 17 daa, og består av 9 eksisterende bygg (ett næringsbygg og 8 fritidsboliger) Det bygges 2-3 etasjer med parkeringskjeller. Gnr/bnr: 527/1/1863, 527/1/2902, 527/1/1591, 527/1/297, 527/1/2854 m.fl.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.
Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak i Hedmark
Arbeidene vil primært forgå i kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten. Det må påregnes/kan bli aktuelt med arbeid i andre kommuner innenfor Hedmark fylkeskommune. Opsjon 1+1 år.
Nybygg av forretning på Åker E6 i Ringsaker
1 etasje + 700 kvm mesanin. 4.500 kvm + ca. 300 kvm "tak-over-bygg".
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Gnr/bnr:10/110, 13/73.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Nord-Østerdal
Tolga, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Alvdal, Os. 51 951 tonn asfalt, 14 000 m2 fresing.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: