Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Porsanger

Utvidelse av fjernvarmenett, ombygging av fyrrom og sanering av oljekjeler og oljetanker i Porsanger
Entreprise B-E2; I entreprisen inngår graving av ca. 1350 meter medgrøft for fjernvarmerør og legging av ca. 2600 meter med fjernvarmerør (tur og retur), samt etablering av VA-ledninger for ny energisentral. Entreprisen skal også grave opp og sanere 6 oljetanker i tilknytning til inventarene. Eventuelle forurensede masser skal deponeres og erstattes. Entreprise B-E3; sanering av oljekjeler og ombygging av fyrrom til kundesentraler for fjernvarme på Banak flystasjon.
Energisparekontrakt for kommunale bygninger i Porsanger kommune
Opsjon på følgende faser: a) kjøp av tjenester i fase 1 - Analysefasen, b) kjøp av tjenester i fase 2 - Gjennomføringsfasen, c) kjøp av tjenester i fase 3 - Sparegarantifasen, d) kjøp av opplæring driftspersonell.
Utvidelse av fjernvarmenett, ombygging av fyrrom og sanering av oljekjeler i Porsanger
I entreprisen inngår graving av ca. 500 meter med grøft for fjernvarme og legging av ca. 1100 meter med fjernvarmerør (tur og retur), samt etablering av VA-ledninger for ny energisentral. Entreprisen skal også sanere 5 nedgravde oljetanker og 4 tørroppstilte oljetanker. Eventuelle forurensede masser skal deponeres og erstattes.
Ny fangvoll på E69 Indre Molvik i Porsanger
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. Skredtype snøskred.
Utskifting av VA-anlegg og reetablering av gang- og sykkelveg i Lakselv
Ca. 50 m reetablering av gang- og sykkelveg. Samt andre berørte vegarealer. Ca. 208 m VA-anlegg med vann- og spillvannsledning (VL 110 PVC og SP 160 PVC. Grøftedybde inntil 4,5 m). 2 stk. vannkummer og 4 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kummer for vann og spillvann.
Branntiltak i helsetun i Lakselv
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: