Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Båtsfjord

Driftskontrakt 2005 Varangerhalvøya 2018-2023 i Finnmark
Drift og vedlikehold av riksveger, riks gang- og sykkelveger, fylkesveger og fylkes gang- og sykkelveger med tilstøtende sideareal, utstyr og installasjoner.
Sanering av vann- og avløpsledninger og gjenoppbygging av vei i Båtsfjord
Sanering av vann- og avløpsledninger og gjenoppbygging av vei i Havnegata, total lengde ca. 500 meter. Det skal etableres nye hovedledninger for vann, spillvann og overvann med tilhørende kummer. Det skal etableres sandfang og brannhydranter langs traseen. Berørte stikkledninger skal tilknyttes. Berørt vei gjenoppbygges og det skal etableres fortau langs deler av strekket. Nytt gatelys skal etableres.
Ventilasjonsarbeider i rådhuset i Båtsfjord
Byggetips. Fra ikke valgte investeringstiltak 2015-2018. Rådhuset mangler ventilasjon i administrasjonsbygget. Antatt byggestart.
Rehabilitering av biblioteksbygget i Båtsfjord
Byggetips. Fra ikke valgte investeringstiltak 2015-2018.
Rehabilitering av internveger på Båtsfjord kirkegård
Byggetips. Fra ikke valgte investeringstiltak 2015-2018.
Utskifting av gjerde på gamle kirkegården i Båtsfjord
Byggetips. Fra ikke valgte investeringstiltak 2015-2018.
Ombygging av festsal i Båtsfjord
Byggetips. Fra ikke valgte investeringstiltak 2015-2018. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: