Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringerike

E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygd
Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca 10-15 stk boenheter.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen
Planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.
Vedlikehold av bru på Fv. 35 i Hønefoss
Fresing av asfalt og membran. Det skal monteres nytt midtrekkverk mellom gangbane og kjørefelt begge sider, dette skal forlenges ut på ny mur, syd siden av brua. Nye fuger av type Tensagrip. Det skal legges safegrip på fortauet.
TS-tiltak langs Fv 280 Sysle, Vikersund
Prosjektet gjelder: • Bygging av ca 250 m gs-veg langs Fv 280 Krøderveien • Bygging av 2 busslommer. • Tilrettelegge 2 stk kryssingspunkter for fotgjengere • Belysning av gangveg/kryssingspunkter og busslommer i hht. lysberegning utført av entreprenør. • Drenering.
Ombygging av bolighus og uthus i Hønefoss
Ringerike Boligstiftelse skal bygge nye boliger i Lagesengt. 10 og 12. 3515 Hønefoss. Boligene skal tilbakeføres etter antikvariske prinsipper. Dvs. reparasjonen, restaureringen baserer seg på bruk av materialer og teknikker tilpasset bygningenes og anleggets egenart. Riving, demontering/remontering.
Nybygg av VA-ledning på vestsiden i Monserud
Fra pumpestasjon ved Framdal, videre til Bakåsen og derfra til Hønenkryssen. Dette omfatter: Grøfter ca. 4840 m. Boring for vann og avløpsledninger : ca. 200 m. Vannledninger med dimensjon fra Ø90-200mm PE100 SDR1: ca 5340 m. Herav ca. 4600 m med Ø180mm. Spillvann pumpeledninger med dimensjon fra Ø90-200mm PE100 SDR11: ca 4350 m. Herav 3715m med Ø200mm. Spillvann selvfall Ø160/200mm: ca 1650 m. Vannkummer: 12 stk. Spillvannskummer: 24 stk.
Ombygg av vei mm for trygg skolevei til den nye skolen i Hønefoss
Det skal etableres en droppsone (kiss-n-ride) for både buss og bil ved krysset mellom Harald Hardrådes gate og Eikliveien. Det skal etableres et venstresvingefelt på Osloveien ved Rådhuset. Det skal etableres fortau og gang/sykkelmuligheter langs Dronning Åstas gate, Eikliveien og Harald Hardrådes gate. Det skal etableres nye gatelys i forbindelse med droppsonen og ved fotgjengerfelt i Eikliveien, Harald Hardrådes gate og Benterudgata.
Ombygg av leiligheter i Hønefoss
Ombygging av 8 hybler samt fellesrom, boder og vaktrom til 4 leiligheter samt 3 hybler.
Oppgradering av sentrumspassasje i Hønefoss
Oppgradering av sentrumspassajen med ny trappe og tilhørende fundamenter, rekkverk og tilliggende respos m.m.
Nytt slukke- og varslingsanlegg på kirke i Tyristrand
Det skal etableres en komplett løsning for sikring mot brann. Dette innebærer utvendig slukkeløsning ved bruk av sprinkleranlegg og innvendig slukkeløsning ved bruk av inert gass som slukkemiddel.
Grunnundersøkelser, Støalandet i Hønefoss
Grunnundersøkelser og geoteknisk utredning av faresone «867 Støaveien» (Støalandet er riktig navn) i Hønefoss.
Ombygg av kontorbygg i Hønefoss
Anskaffelsen omfatter ombygging av to kontorer (E103c og E104) som skal bli til tre kontorer, og ett kontor (E108) som skal bli til 2 kontorer. Dette innebærer hovedsaklig at 1 stk systemvegg skal flyttes, det skal monteres 2 stk nye systemvegger, montere 2 stk nye dører, og ombygging/omrokkeringer av glassvegger og dørfelter. Arbeid om nødvendig med gulvbelegg og maling skal også leveres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: