Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringerike

Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 1 Eggemoen-Åsbygda (Randselva bru)
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 12,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 2
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygd
Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca 10-15 stk boenheter.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen
Planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.
Vedlikehold av bru på Fv. 35 i Hønefoss
Fresing av asfalt og membran. Det skal monteres nytt midtrekkverk mellom gangbane og kjørefelt begge sider, dette skal forlenges ut på ny mur, syd siden av brua. Nye fuger av type Tensagrip. Det skal legges safegrip på fortauet.
Sanering av avløpsledning i Hallingby
Vidreføring av Nymoen-Hen avløpssanering.
TS-tiltak langs Fv 280 Sysle, Vikersund
Prosjektet gjelder: • Bygging av ca 250 m gs-veg langs Fv 280 Krøderveien • Bygging av 2 busslommer. • Tilrettelegge 2 stk kryssingspunkter for fotgjengere • Belysning av gangveg/kryssingspunkter og busslommer i hht. lysberegning utført av entreprenør. • Drenering.
Nybygg av VA-ledning på vestsiden i Monserud
Fra pumpestasjon ved Framdal, videre til Bakåsen og derfra til Hønenkryssen. Dette omfatter: Grøfter ca. 4840 m. Boring for vann og avløpsledninger : ca. 200 m. Vannledninger med dimensjon fra Ø90-200mm PE100 SDR1: ca 5340 m. Herav ca. 4600 m med Ø180mm. Spillvann pumpeledninger med dimensjon fra Ø90-200mm PE100 SDR11: ca 4350 m. Herav 3715m med Ø200mm. Spillvann selvfall Ø160/200mm: ca 1650 m. Vannkummer: 12 stk. Spillvannskummer: 24 stk.
Ombygging av bolighus og uthus i Hønefoss
Ringerike Boligstiftelse skal bygge nye boliger i Lagesengt. 10 og 12. 3515 Hønefoss. Boligene skal tilbakeføres etter antikvariske prinsipper. Dvs. reparasjonen, restaureringen baserer seg på bruk av materialer og teknikker tilpasset bygningenes og anleggets egenart. Riving, demontering/remontering.
Rehabilitering av tak på Riddergården i Hønefoss
Rehabilitering av tak på tre bygninger i Hønengaten 1 i Hønefoss. Våningshus, stabbur og låve. Riddergården er en gruppe bygninger oppført i tidsrommet 1760 – 1830, som har høy vernestatus.
Ombygg av leiligheter i Hønefoss
Ombygging av 8 hybler samt fellesrom, boder og vaktrom til 4 leiligheter samt 3 hybler.
Ombygg av vei mm for trygg skolevei til den nye skolen i Hønefoss
Det skal etableres en droppsone (kiss-n-ride) for både buss og bil ved krysset mellom Harald Hardrådes gate og Eikliveien. Det skal etableres et venstresvingefelt på Osloveien ved Rådhuset. Det skal etableres fortau og gang/sykkelmuligheter langs Dronning Åstas gate, Eikliveien og Harald Hardrådes gate. Det skal etableres nye gatelys i forbindelse med droppsonen og ved fotgjengerfelt i Eikliveien, Harald Hardrådes gate og Benterudgata.
Oppgradering av sentrumspassasje i Hønefoss
Oppgradering av sentrumspassajen med ny trappe og tilhørende fundamenter, rekkverk og tilliggende respos m.m.
Grunnundersøkelser, Støalandet i Hønefoss
Grunnundersøkelser og geoteknisk utredning av faresone «867 Støaveien» (Støalandet er riktig navn) i Hønefoss.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Buskerud
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: