Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringerike

Nybygg av handelsbygg i Hønefoss
Mulighet til videre utvidelse av næringsparken.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 2
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av boliger på Færdentoppen i Haugsbygd
Åpner for utvikling av både eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger. Ca 10-15 stk boenheter.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen
Planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.
Ombygging av bolighus og uthus i Hønefoss
Ringerike Boligstiftelse skal bygge nye boliger i Lagesengt. 10 og 12. 3515 Hønefoss. Boligene skal tilbakeføres etter antikvariske prinsipper. Dvs. reparasjonen, restaureringen baserer seg på bruk av materialer og teknikker tilpasset bygningenes og anleggets egenart. Riving, demontering/remontering.
TS-tiltak langs Fv 280 Sysle, Vikersund
Prosjektet gjelder: • Bygging av ca 250 m gs-veg langs Fv 280 Krøderveien • Bygging av 2 busslommer. • Tilrettelegge 2 stk kryssingspunkter for fotgjengere • Belysning av gangveg/kryssingspunkter og busslommer i hht. lysberegning utført av entreprenør. • Drenering.
Rehabilitering av tak på Riddergården i Hønefoss
Rehabilitering av tak på tre bygninger i Hønengaten 1 i Hønefoss. Våningshus, stabbur og låve. Riddergården er en gruppe bygninger oppført i tidsrommet 1760 – 1830, som har høy vernestatus.
Ombygg av vei mm for trygg skolevei til den nye skolen i Hønefoss
Det skal etableres en droppsone (kiss-n-ride) for både buss og bil ved krysset mellom Harald Hardrådes gate og Eikliveien. Det skal etableres et venstresvingefelt på Osloveien ved Rådhuset. Det skal etableres fortau og gang/sykkelmuligheter langs Dronning Åstas gate, Eikliveien og Harald Hardrådes gate. Det skal etableres nye gatelys i forbindelse med droppsonen og ved fotgjengerfelt i Eikliveien, Harald Hardrådes gate og Benterudgata.
Ombygg av leiligheter i Hønefoss
Ombygging av 8 hybler samt fellesrom, boder og vaktrom til 4 leiligheter samt 3 hybler.
Oppgradering av sentrumspassasje i Hønefoss
Oppgradering av sentrumspassajen med ny trappe og tilhørende fundamenter, rekkverk og tilliggende respos m.m.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Buskerud
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Grunnundersøkelser, Støalandet i Hønefoss
Grunnundersøkelser og geoteknisk utredning av faresone «867 Støaveien» (Støalandet er riktig navn) i Hønefoss.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: