Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Røyken

Ny 4-felts veg på Rv 23 Dagslett-Linnes
Hovedvegsystemet i Lier. 5,5 km, hvorav 2,2km i tunnel (1,9km fjelltunnel og 300m betongtunnel). Samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Glitrevannverket Iks. Oppstartsentreprise ligger inne som eget prosjekt.
Nybygg av småhusbebyggelse i Midtbygda på Røyken
Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse jfr. gjeldene kommuneplan. Arealet er avsatt til bolig. Tegnet prosjekt på 6.153 kvm
Nybygg av fortau i Røyken
Ca 900 meter fortau, ca 450m overvannsleding, 200m bergskjæring, tiltak på eks. kjørebane og sideveier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: