Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nedre Eiker

Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 3
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. 2 pumpestasjoner.
Nybygg av boliger på Hovjordet, trinn 1
Opp til ca 30 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Nytt VA-anlegg på Åsen i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2019-2022.
Støyreduserende tiltak på boliger ved Fv. 53
Drammensveien 25 – Drammensveien 71A i Mjøndalen, Nedre Eiker kommune.
Sanering av vann- og avløpsanlegg i Nedre Eiker kommune
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Separering av overvann- og avløpsledninger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. All separering vil avlaste Mjøndalen renseanlegg, og bidrar til bedre rensekvalitet, samt mindre fare for tilbakeslag i avløpsnettet.
Nybygg av vognskur og lagerplass for barnehager i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Gjelder flere barnehager i kommunen, uklart hvilke.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Fartsdempende tiltak, krav til frisikt, bedre kryssingsforhold for fotgjengere m.m.
Drenering av uteområde/skolegård i Nedre Eiker kommune
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygg av tilfluktsrom til makerspace i bibliotek i Nedre Eiker
Fra økonomiplan 2018-2021. Tilfluktsrommet skal gjøres om til makerspace. I tillegg trengs det oppgradering med nytt inventar til voksen- og småbarnsavdelingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: