Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nedre Eiker

Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca. 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Ferdigstilt i løpet av sommer 2019.
Belysning på E134 Langebru-Skjøl i Øvre Eiker
Langebru – Skjøl med lengde ca. 2000 meter.
Flomsikringstiltak ved barnehage i Møllenhof
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Flomvei fra inntaket og forbi Møllenhof barnehage.
Flomsikringtiltak ved bekk i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Ny kulvert og sikring av bekk nedløps.
Rehabilitering av bad i sykehjem i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Oppgradering av 25 bad. Badene er gamle, slitte og for trange.
Sanering av vann- og avløpsledninger i Nedre Eiker kommune
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Separering av overvann- og avløpsledninger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. All separering vil avlaste Mjøndalen renseanlegg, og bidrar til bedre rensekvalitet, samt mindre fare for tilbakeslag i avløpsnettet.
Sanering av kloakk og overvannsledninger i Mjøndalen
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Flomsikringtiltak ved bekk i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Sanering av vann- og avløpsledning i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av vei i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av vognskur og lagerplass for barnehager i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Gjelder flere barnehager i kommunen, uklart hvilke.
Reasfaltering av vei i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nytt scenetak for på torget i Mjøndalen
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Fartsdempende tiltak, krav til frisikt, bedre kryssingsforhold for fotgjengere m.m.
Rehabilitering av fasade på Folkets hus i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av kjøkken i korttidssykehjem i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. 2 kjøkken.
Ombygg av tilfluktsrom til makerspace i bibliotek i Nedre Eiker
Fra økonomiplan 2018-2021. Tilfluktsrommet skal gjøres om til makerspace. I tillegg trengs det oppgradering med nytt inventar til voksen- og småbarnsavdelingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: