Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hol

Nybygg av forettningsbygg mm i Geilo
Området er regulert for plasskrevende handel.
Nybygg av leiligheter/utleieboliger og forretning i Geilo
Bygget skal inneholde leiligheter, utleieleiligheter og fritidsleiligheter.
Nybygg av fritidsboliger på Dagalifjell
Reguleringsplanen omfatter 28 eksisterende tomter for fritidsbebyggelse og 29 nye tomter for fritidsbebyggelse.
Rehabilitering av VA-ledning og veg samt etablering av G/S-vei i Geilo
Ny hovedledning for vann (Ø225). Tørrmurer på ca. 300 m2. Forstøtningsmur i betong, ca. 200 m2. Betongfundament for planlagt gangbru over jernbane.
Rehabilitering VA-nettet, Geil del 1 i Hol kommune
Byggetid 12 måneder. Renovering av spillvannsledning med oppgraving av eksisterende ledning og legging av ny DN400 PE-ledning, samt legging av DN160 PE-vannledning parallelt med denne. Traséens lengde er ca. 574 meter. Entreprisen omfatter komplett anlegg med kummer og tilknytning for stikkledninger. Entreprisen omfatter også kryssing av Rv. 40, Skurdalsvegen med boring og inntrekking av varerør.
Renovering av renseanlegg i Geilo
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt start. Total kostnad inkl trinn 1 og 2 er 20 mill. kr
Trafikksikkerhetstiltak langs fv 50 i Hol kommune
Asfalt 300 m2, Rekkverk 80 m, Kantstein 200 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: