Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for 140 biler.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good».
Nybygg av flerbrukshall og utvidelse/rehabilitering av barneskole i Drammen
Fjell 2020. 1-7 skole. Universell utforming: Universell Utforming AS, A-plan: Aker Byggteknikk, Sportsutstyr: Killingmmo & Tønsberg og Titansport, Brakkevask: Byggrent, Stikker: OMS Oppmåling AS.
Ombygg av leiligheter i Drammen
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Nytt hensettingsanlegg på Vestfoldbanen
Flere ulike alternativ vurderes for å finne den mest hensiktsmessige lokalisering for hensettingsanlegget.
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av fotballhall på Åssiden, Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Separering og oppgradering av VA-anlegg og reetablering/etablering av vei og veilysmaster i Drammen
Ledningsanlegget i Hotvetveien, Finn Blackstads vei, Haukeliveien, Sokkaveien og Hans Hansens vei skal separeres. Veiene reetableres og det anlegges nye sluk. Dagens luftstrekk i prosjektområdet skal legges i bakken og det skal etableres nye veilysmaster.Hovedledningsgrøfter: ca. 870 lm Utblokking: ca 60 lm Stikkledningsgrøft: Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 150 lm Over privat eiendom (opsjon): ca. 200 lm
Ombygg av kontor og butikk m.m i Drammen
Renoveres etter BREEAM In-Use-standard. Nedre Storgata 15-17 ska vara ferdigstilt i desember 2018 og Nedre Torggate 18 planlegges ferdigstilt vår/sommer 2019.
Nybygg av boligområde i Drammen
8-10 selvbyggertomter.
Nye VA-ledninger og nybygg av gang/sykkelvei i Drammen
Ca. 110 meter nye VA-ledninger og ca 110 m ny vei.
Rehabilitering av vannledninger på 5 ledningsstrekk i Drammen
NoDig. Arbeidene gjelder Hagtornveien, Olaf Bergers vei, Hotvetveien, Rådhusgata og Sparavollen / Underlia.
Oppgradering av pumpestasjoner i Drammen, fase 3
Omfatter tiltak for 5 pumpestasjoner. Sidestilt entreprise for Elektro / Automasjon.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Etablering av separatsystem og ny vannledning m.m. i Drammen
Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning, inkludert kummer og utskifting av stikkledninger. Videre gjenoppbygging av vei, og overflatedetaljer. Opsjon for etablering av grøft for kabelanlegg, samt veilys.
Utvidelse av gravplasser ved Tangen kirke i Drammen
Prosjekt i tidlig fase. Uklart angående fremdrift og omfang. Antatt start og kostnad.
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen
Etappe 1 omfatter følgende tiltak: Tiltak 9: Hans Hansens vei x Olaf Bergers vei - oppstramming kryss. Tiltak 10: Innsnevring av krysset Hotvetveien x Henrik Ibsens gate. Tiltak 11: Fortau i Hauges gate ved Børresen skole. Tiltak 12: Fortau Sanatorieveien, nedre del. Tiltak 14: Intensivbelysning av gangfelt. Vårveien: ved Rosenkrantzgata, Dr. Narveruds gate og Betzy Kieldsbergs vei. Tiltak 15: Intensivbelysning i Rosenkrantzgt. ved legevakta.
Etablering av midlertidig modulbygg for barneskole i Drammen
Midlertidig modulbygg i samband med utbygging og rehabilitering av skolen.
Etablering av infiltrasjonsgrøft i Drammen
Det skal etableres en ca 175 m lang infiltrasjonsgrøft. Hovedsaklig leire i grunn. 6 nye sandfangkummer, 2 bisluk. Eks overbygning skal traues ut etter behov og ersattes med ny i henhold til gjeldende retningslinjer i Drammen kommune.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Buskerud
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Vedlikeholdsarbeider ved bru i Drammen
Det skal etableres nytt dekke av type Safegrip eller tilsvarende produkt. Fa Brua skal vaskes. Det skal etableres drensplugger i endene av stålrørene (bærende konstruksjon).
Konsulentoppdrag; forslag til innovative løsninger innen transport/samferdsel i Buskerud
Møtet vil finne sted 26. februar klokken 12:00-15:00 i BFK sine lokaler i Hauges gate 89, 3019 Drammen. Formålet med møtet er å gi muligheten for virksomheter som kan levere nye Innovative løsninger jmf. Smartere Transport Norge å få sine produktideer vurdert jmf.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: