Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Drammen

Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse. Kjelleretasjen vil ha parkeringsplasser til ca 200 biler.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-3
Totalt ca 225 stk leiligheter på Sundland Hageby.
Nybygg av kontor, næring og parkeringsplass i Strømsø
30.000 kvm næring/bolig. BREEAM - «Very Good».
Nybygg av flerbrukshall og utvidelse/rehabilitering av barneskole i Drammen
Fjell 2020. 1-7 skole. Universell utforming: Universell Utforming AS, A-plan: Aker Byggteknikk, Sportsutstyr: Killingmmo & Tønsberg og Titansport, Brakkevask: Byggrent, Stikker: OMS Oppmåling AS.
Ombygg av leiligheter i Drammen
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter.
Ombygg av ungdomsskole i Drammen
Bygg A ferdigstilles november 2018. Bygg B ferdigstilles april 2019.
Nybygg av eneboliger i rekke i bydel Austad/Fjell, Drammen
Handles opp sammen med Austadveien Borettslag.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Buskerud
Mengde ca. 50 000 tonn asfalt. Fresing ca. 232 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Buskerud
Mengde ca. 68 000 tonn asfalt. Fresing ca. 92 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 25 191. Antall M2 fres 38.
Ombygg av kontor og butikk m.m i Drammen
Renoveres etter BREEAM In-Use-standard.
Separering og oppgradering av VA-anlegg og reetablering/etablering av vei og veilysmaster i Drammen
Ledningsanlegget i Hotvetveien, Finn Blackstads vei, Haukeliveien, Sokkaveien og Hans Hansens vei skal separeres. Veiene reetableres og det anlegges nye sluk. Dagens luftstrekk i prosjektområdet skal legges i bakken og det skal etableres nye veilysmaster.Hovedledningsgrøfter: ca. 870 lm Utblokking: ca 60 lm Stikkledningsgrøft: Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 150 lm Over privat eiendom (opsjon): ca. 200 lm
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Rehabilitering av vannledninger på 5 ledningsstrekk i Drammen
NoDig. Arbeidene gjelder Hagtornveien, Olaf Bergers vei, Hotvetveien, Rådhusgata og Sparavollen / Underlia.
Oppgradering av pumpestasjoner i Drammen, fase 3
Omfatter tiltak for 5 pumpestasjoner. Sidestilt entreprise for Elektro / Automasjon.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Støyskjerming på Fv 283, fra Christopher Hornsruds vei langs med Rosenkrantzgata i Drammen
Utbedring/vedlikehold av eksisterende støyskjermer fra Christopher Hornsruds vei langs med Rosenkrantzgata. Det skal bygges ca 134 m med ny støyskjerm i trematerialer med fundamenter i prefabrikkerte betongelementer. Oppsummering av vesentlige mengder i kontrakten: 134m gammel støyskjerm skal rives. 57 stk fundament søylepunkter. 57 stk stålstolper HEB 120. 134m bunnelement av betong 2450x200x90 mm. 134m av elementer av treverk med Dobbelfals panel 22x145mm, ensidig.
Riving og nybygg av bru på Konnerud, Drammen
Dalenveien bru over Verkenselva på Konnerud i Drammen skal av hensyn til restlevetid rives og erstattes av ny bru. Ny bru bygges i plasstøpt betong som kulvert med spennvidde ca. 6 m. Høyden i kulverten er 1,3-1,7 m. Eksisterende bru er av tilsvarende type og størrelse. Hovedmengder er som følger: Betong: 88 m3 Armering: 17 tonn Forskaling: 188 m2 Bru og vegrekkverk: 28 m + 58 m Graving: 600 m3 Fylling: 500 m3 Asfalt: 600 m2
Trafikksikkerhetstiltak i Drammen
Etappe 1 omfatter følgende tiltak: Tiltak 9: Hans Hansens vei x Olaf Bergers vei - oppstramming kryss. Tiltak 10: Innsnevring av krysset Hotvetveien x Henrik Ibsens gate. Tiltak 11: Fortau i Hauges gate ved Børresen skole. Tiltak 12: Fortau Sanatorieveien, nedre del. Tiltak 14: Intensivbelysning av gangfelt. Vårveien: ved Rosenkrantzgata, Dr. Narveruds gate og Betzy Kieldsbergs vei. Tiltak 15: Intensivbelysning i Rosenkrantzgt. ved legevakta.
Etablering av DAB-anlegg til korte tunneler i Region sør
Det skal installeres DAP-REP i 27 tunneler som ligger i fylkene Vest-Agder, Aust- Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Som opsjon skal det tilbys utstyr og tjenester for kontinuerlig overvåkning av DAB-REP.
Etablering av midlertidig modulbygg for barneskole i Drammen
Midlertidig modulbygg i samband med utbygging og rehabilitering av skolen.
Eetablering av gangvei langs Fv 28, Øvre Eikervei i Drammen
Fra Martha Sundlandsgate frem til bussholdeplassen utenfor Liebakken.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Buskerud
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Kontroll og drift av elektriske installasjoner i vannkummer, varmekabelanlegg og fontener mm i Drammen
Drift og kontroll med varmekabelanlegg knyttet til frostsikring av vann- og avløpsledninger, kontroll med den elektriske installasjonen i trykkøkningsstasjoner, reduksjonskummer, målekummer, drenspumper og frostsikringsanlegg.
Vedlikeholdsarbeider ved bru i Drammen
Det skal etableres nytt dekke av type Safegrip eller tilsvarende produkt. Fa Brua skal vaskes. Det skal etableres drensplugger i endene av stålrørene (bærende konstruksjon).
Konsulentoppdrag; forslag til innovative løsninger innen transport/samferdsel i Buskerud
Møtet vil finne sted 26. februar klokken 12:00-15:00 i BFK sine lokaler i Hauges gate 89, 3019 Drammen. Formålet med møtet er å gi muligheten for virksomheter som kan levere nye Innovative løsninger jmf. Smartere Transport Norge å få sine produktideer vurdert jmf.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Strømperenovering av avløpsledninger i Drammen
NoDig. Totalt ca 1,8 km avløp-, overvann- og pumpeledninger samt ca 22 stk avløpskummer. 15 delprosjekter. Austadgata, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Buskerudveien, Elsters gate / Prof. Daaes gate, Kirkebakken, Lammers gate - Tomineborgveien, Møllebekkveien, Peder Buchs gate, Rundtomsvingen, Skippergata, Strømsø Torg, Styrmoes vei 70, Tordenskioldsgate 22, Trollstien 7, Ørka - Verven.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: