Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya
Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS.
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 72 leiligheter og 14 rekkehus.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
24 rekkehus. 16 leiligheter. Totalt 300 enheter.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Buskerud
Mengde ca. 50 000 tonn asfalt. Fresing ca. 232 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Buskerud
Mengde ca. 68 000 tonn asfalt. Fresing ca. 92 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 25 191. Antall M2 fres 38.
Separering og oppgradering av VA-anlegg og reetablering/etablering av vei og veilysmaster i Drammen
Ledningsanlegget i Hotvetveien, Finn Blackstads vei, Haukeliveien, Sokkaveien og Hans Hansens vei skal separeres. Veiene reetableres og det anlegges nye sluk. Dagens luftstrekk i prosjektområdet skal legges i bakken og det skal etableres nye veilysmaster.Hovedledningsgrøfter: ca. 870 lm Utblokking: ca 60 lm Stikkledningsgrøft: Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 150 lm Over privat eiendom (opsjon): ca. 200 lm
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Malerarbeider på Drammensbroene, SFV Vestfoldbanen
Malings-, tapetserings- og dekoreringstjenester.
Etablering av hovedvannledning i Drammen
Etablering av DN250 PE hovedvannledning i Austadveien, ca. 960 meter. Ledningen skal etableres delvis med fjellboring, ca. 730 lm, delvis med boring i kombinasjonsmasser ca. 175 lm og delvis i gravegrøft, 55 lm. Det skal settes ned 2 stk. prefabrikerte vannkummer, 1 stk. plasstøpt trykkreduksjonskum samt 2 stk. avløpskummer.
Tilbygg av kirke på Bragernes, Drammen
Tilbygg av driftsbygg for musikk- og korøvelser mm.
Eetablering av gangvei langs Fv 28, Øvre Eikervei i Drammen
Fra Martha Sundlandsgate frem til bussholdeplassen utenfor Liebakken.
Rehabilitering av eksisterende separatsystem og trykkreduksjonskum i Drammen
Gravearbeider, rehabilitering med strømpe og rehabilitering med kracking/inntrekking av PE-rør.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Buskerud
Kontrakten omfatter utlegging av langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast på riks- og fylkesveger i Buskerud og Vestfold fylke. Det skal årlig merkes i overkant av 1.400 km med linjer med ekstrudert termoplast (~775 tonn termoplast) fordelt med ca. 85 % til vedlikehold av eksisterende vegoppmerking og 15 % til nylegging.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Buskerud
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Etablering av midlertidig modulbygg for barneskole i Drammen
Midlertidig modulbygg i samband med utbygging og rehabilitering av skolen.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Buskerud
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Nytt teknisk brukerutstyr for fengsel i Drammen
Prosjektering, levering, montering, uttesting, idriftsettelse samt service og vedlikehold på nytt teknisk brukerutstyr (TBU).
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: