Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Drammen

Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr
Ombygg av leiligheter i Drammen
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Drammen
Bygningsfysikk: Rambøll AS - Skøyen, Oslo 73 leiligheter og 13 rekkehus. Leilighetene er fordelt på tre blokker.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
24 rekkehus. 16 leiligheter. Totalt 300 enheter.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Ombygg av industribygg til leiligheter i Drammen, trinn 1
7 etasjer med næring i første etasje. Totalt 90 leiligheter.
Nybygg av fotballhall på Åssiden, Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Nybygg av eneboliger i rekke i bydel Austad/Fjell, Drammen
Handles opp sammen med Austadveien Borettslag.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Buskerud
Mengde ca. 50 000 tonn asfalt. Fresing ca. 232 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Buskerud
Mengde ca. 68 000 tonn asfalt. Fresing ca. 92 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 25 191. Antall M2 fres 38.
Separering og oppgradering av VA-anlegg og reetablering/etablering av vei og veilysmaster i Drammen
Ledningsanlegget i Hotvetveien, Finn Blackstads vei, Haukeliveien, Sokkaveien og Hans Hansens vei skal separeres. Veiene reetableres og det anlegges nye sluk. Dagens luftstrekk i prosjektområdet skal legges i bakken og det skal etableres nye veilysmaster.Hovedledningsgrøfter: ca. 870 lm Utblokking: ca 60 lm Stikkledningsgrøft: Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 150 lm Over privat eiendom (opsjon): ca. 200 lm
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Malerarbeider på Drammensbroene, SFV Vestfoldbanen
Malings-, tapetserings- og dekoreringstjenester.
Bruvedlikehold på riks- og fylkesveier i Buskerud 2018-2019
Vi har følgende hovedmengder : - Ny kantdrager 60 m - Vegrekkverk 200 m - Brurekkverk 120 m - Fuger 2 stk - Vegetasjonsrydding 1 stk - Betongrehabilitering 9900 liter - Erosjonssikring 2 stk - Impregnering av betong 50 m2 - Asfalt 220 m2 - Støp i rør 25 m Dette er ca mengder.
Riving og nybygg av bru på Konnerud, Drammen
Dalenveien bru over Verkenselva på Konnerud i Drammen skal av hensyn til restlevetid rives og erstattes av ny bru. Ny bru bygges i plasstøpt betong som kulvert med spennvidde ca. 6 m. Høyden i kulverten er 1,3-1,7 m. Eksisterende bru er av tilsvarende type og størrelse. Hovedmengder er som følger: Betong: 88 m3 Armering: 17 tonn Forskaling: 188 m2 Bru og vegrekkverk: 28 m + 58 m Graving: 600 m3 Fylling: 500 m3 Asfalt: 600 m2
Etablering av hovedvannledning i Drammen
Etablering av DN250 PE hovedvannledning i Austadveien, ca. 960 meter. Ledningen skal etableres delvis med fjellboring, ca. 730 lm, delvis med boring i kombinasjonsmasser ca. 175 lm og delvis i gravegrøft, 55 lm. Det skal settes ned 2 stk. prefabrikerte vannkummer, 1 stk. plasstøpt trykkreduksjonskum samt 2 stk. avløpskummer.
Tilbygg av kirke på Bragernes, Drammen
Tilbygg av driftsbygg for musikk- og korøvelser mm.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Buskerud
Kontrakten omfatter utlegging av langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast på riks- og fylkesveger i Buskerud og Vestfold fylke. Det skal årlig merkes i overkant av 1.400 km med linjer med ekstrudert termoplast (~775 tonn termoplast) fordelt med ca. 85 % til vedlikehold av eksisterende vegoppmerking og 15 % til nylegging.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Buskerud
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Eetablering av gangvei langs Fv 28, Øvre Eikervei i Drammen
Fra Martha Sundlandsgate frem til bussholdeplassen utenfor Liebakken.
Etablering av midlertidig modulbygg for barneskole i Drammen
Midlertidig modulbygg i samband med utbygging og rehabilitering av skolen.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Buskerud
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Kontroll og drift av elektriske installasjoner i vannkummer, varmekabelanlegg og fontener mm i Drammen
Drift og kontroll med varmekabelanlegg knyttet til frostsikring av vann- og avløpsledninger, kontroll med den elektriske installasjonen i trykkøkningsstasjoner, reduksjonskummer, målekummer, drenspumper og frostsikringsanlegg.
Nytt teknisk brukerutstyr for fengsel i Drammen
Prosjektering, levering, montering, uttesting, idriftsettelse samt service og vedlikehold på nytt teknisk brukerutstyr (TBU).
Strømperenovering av avløpsledninger i Drammen
NoDig. Totalt ca 1,8 km avløp-, overvann- og pumpeledninger samt ca 22 stk avløpskummer. 15 delprosjekter. Austadgata, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Buskerudveien, Elsters gate / Prof. Daaes gate, Kirkebakken, Lammers gate - Tomineborgveien, Møllebekkveien, Peder Buchs gate, Rundtomsvingen, Skippergata, Strømsø Torg, Styrmoes vei 70, Tordenskioldsgate 22, Trollstien 7, Ørka - Verven.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Buskerud
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: