Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ål

Til- og ombygging av kulturhuset i Ål
Utvidelse og ombygging av Ål kulturhus for å romme landsdelescene for dans, voksenopplæring og frivillighetssentral i tillegg til dagens funksjoner.
Nytt avløpsledningsanlegg i Leleveld
Første byggetrinn med trase fra Gunnarhaugen RA til Snoksrud (SP1-SP41) inklusive samleledninger skal være ferdig til 1. oktober 2018. Nødvendig tilpussing og tilsåing må gjennomføres i mai, der traseer er etablert gjennom gårdstun o.l vinteren 2017/18. Andre byggetrinn med trase fra SP26 til SP42 inklusive samleledninger skal ferdigstilles innen 1. juli 2019, men her skal områder over dyrka mark være ferdig planert for harving og såing til 20. mai 2019.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på kulturhus i Ål
Byggetips. Ikke prioritert prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Start er antatt av redaksjonen.
Trafikksikkerhetstiltak langs fv 246 i Ål kommune
Asfalt 150 m2, Kantstein 90 m, Betongmur 80 m2, 2 lysmaster.
Installasjon av heis i Ål, Buskerud
Fellesutlysning for Ål vgs, Eiker vgs, Lerberg skole og kompetansesenter. Inklusive opsjon på løfteplattform.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: