Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Buskerud fylke

Drammen (69)
Flesberg (7)
Flå (12)
Gol (10)
Hemsedal (6)
Hol (16)
Hole (10)
Hurum (16)
Kongsberg (29)
Lier (29)
Modum (16)
Nes (3)
Ringerike (38)
Rollag (8)
Røyken (23)
Sigdal (18)
Ål (9)
E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Ny 4-felts veg på Rv 23 Dagslett-Linnes
Hovedvegsystemet i Lier. 5,5 km, hvorav 2,2km i tunnel (1,9km fjelltunnel og 300m betongtunnel). Samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Glitrevannverket Iks. Oppstartsentreprise ligger inne som eget prosjekt.
Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Hokksund-Åmot
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 1.
Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter ca 130 stk.
Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planlagt ferdigstillelse i 2020.
Ombygg-og nybygg av boliger ved Lier sykehus
To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Drammen trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging, 30-40 enheter i trinn 1. Totalt 300 enheter.
Nybygg av industri og lager i Drammen
Planområdet er på ca. 31.000 m2
Nybygg av boliger på Harakollen, Øvre Eiker, trinn 3
Terrasseblokker 100-130 enheter. 20-25 eneboliger.
Nybygg av forretning og flerbolighus i Hønefoss
Blokkene vil variere i høyde fra 3-9 etasjer.
Nybygg av hytter på Vegglifjell i Rollag
BYA 150-200 m2 per hytte. Garasje ca 50 m2 BYA.
Nybygg av kjøpesenter i Gulskogen, Drammen
Senter med arealkrevende handel samt kontorer, handel og helse.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Flomsikringstiltak langs Mjøndalsbekken og ved Miletjern. Antatt start.
Nybygg av skole i Kongsberg
166 studentboliger.
Nybygg av småhusbebyggelse i Midtbygda på Røyken, Buskerud
Arealet søkes utviklet for småhusbebyggelse jfr. gjeldene kommuneplan. Arealet er avsatt til bolig. Tegnet prosjekt på 6.153 kvm
Nybygg av forettningsbygg mm i Geilo
Området er regulert for plasskrevende handel.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 1
Ca. 100 enheter. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2.
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av flerbolighus i Kongsberg
4 etasjer med boliger.
Nybygg av boliger i Drammen
Ca 890 mål. Sammarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg og utvidelse av renseanlegg på Monserud, trinn 1
Nybygg av renseanlegg samt påbygg av eksisterende renseanlegg med ny hall for biologisk rensning. Mikrogassturbin (entreprise M5): Adigo AS.
Nybygg av leiligheter i Hønefoss
2-4 etasjer på tre av blokkene. Den fjerde blokken 2-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7)
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 2
Antall leiligheter i trinn 2 er ikke fastsatt. Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Utbedring av Fv 31 Nordbyveien i Drammen
Opsjonsarbeider: Svelvikvegen.
Nybygg av boligområde i Vestfossen
Antall boenheter er ikke bestemt, avhengig beslutning angående Vestfossen bakkekabel. 84,3 dekar. Området må reguleres. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av rekkehus i Lier
Ansvarlig søker: Nordic- Office of Architecture AS.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Hønefoss
Totalt 34 boliger. 13 eneboliger og 21 leiligheter.
Nybygg av bygg for plasskrevende handel i Gol
Tomten ligger ute for salg sammen med nabotomten Furuheim. Samlet areal er ca. 14 mål.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 1
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg næringsbygg i Follestad, felt B
B1.2, 11,4 dekar. B2, 7,9 dekar. B1.3, 7,9 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: