Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lillesand

Nybygg av boliger i Lillesand
Planområde ca 9 daa.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 1
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av 1-7 skole i Lillesand
Prosjektet er utsatt til 2020.
Oppgradering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Utbedring av Fv 420 Vallesverdtunnelene i Lillesand, lys mm.
726m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Lillesand
Ca. 75 daa. Infrastruktur for ca. 22 tomter.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Utbyggning av VA-ledninger i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Sanering av kommnalt vann- og avløpsanlegg ca. 450 meter trasé.
Omlegging av VA anlegg og grunnarbeider for ny pumpestasjon i Lillesand
Tiltaket gjelder omlegging VA anlegg i ny trase mot veg og grunnarbeider for ny pumpestasjon som flyttes bort fra eiendom til Tingsakersenteret. Pumpestasjon(Svåbekk) skal flyttes til vegvesenet sin eiendom ved fylkesvei. I tillegg omfatter dette tiltaket kabelgrøft og strøm til stasjon. Veger og plasser som oppgraves skal restaureres og reasfalteres.
Kollektivtiltak på Fv 420 i Borkedalen, Lillesand
På strekningen skal det bygges to nye busslommer med fortau på ca. 100 meter. I tillegg skal mye av asfalten på kollektivterminalen rives og erstattes med gress. Det skal også etableres 25 nye parkeringsplasser på det gamle terminalområdet. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. Nytt intensivbelysningsanlegg skal etableres. I tilknytning til arbeidet blir det flytting og tilpasning av master, grøfter og rør, både på parkeringsplassen og ved busslommer.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Oppgradering av trykkøkningstasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Oppgradering av avløpspumpestasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: