Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillesand

Nybygg av boligområde i Sangereidåsen
Det finnes mulighet for utvidelse av området for å legge til rette opp til cirka 500 boliger.
Utvidelse av ungdomsskole och nybygg av turnhall i Lillesand
Utvidelse fra 4 til en 6 paralleller ungdomsskole med kapasitet til 540 elever.
Nybygg av eneboliger i Lillesand
Ca. 75 daa. Gnr/bnr: 18/21, 25.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av hytter i Lillesand
11 stk hyttetomter.
Nybygg av dagsenter i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan, Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Etablering av vann- og avløpsanlegg i Lillesand sentrum
Etablere nytt vann og avløpsanlegg i fylkesveg 235 inkl. ny bekkekulvert i Sandsbekken, fortau og avkjørsel til fylkesveg 402. Grøfter: ca. 800 m. Vannledning: ø200 og ø250 SJK, ø225 PE, ø250 PE. Spillvannsledning: ø160-ø400 PVC, ø315 og ø355 PE (trykkledning). Overvannsledning: ø160-ø315 PVC, ø500 DV, ø1200 og ø1400 BET.
Asfaltarbeider i Region sør 2019-1
Lillesand, Evje Og Hornnes, Birkenes. 15 155 tonn asfalt, 36 000 m2 fresing.
Utbedring av Fv 420 Vallesverdtunnelene i Lillesand, lys mm.
726m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Utvidelse av vegserviceanlegg i Lillesand
Flere truckpumper, flere oppstillingsplasser for truck, vaskeanlegg/verkstad for truck, bobilparkering mm
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Lillesand
Ca. 75 daa. Infrastruktur for ca. 22 tomter. Gnr/bnr: 18/21, 25.
Riving av skole på Dovre i Lillesand
Riving av Fagertun skole.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Lillesand
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: