Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lillesand

Nybygg av hytter i Lillesand
Ca. 11 stk hyttetomter.
Etablering av nytt deponi med bunntetting og ledningsanlegg for sigevannet i Lillesand
› Spregning av ca. 4500m³ › Graving av ca. 2500m³ › Fylling av masser for traubunnn – ca. 16300m³ › Utlegging av bunntetting for deponiet – ca. 13300m².
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Sanering av kommnalt vann- og avløpsanlegg ca. 450 meter trasé.
Kollektivtiltak på Fv 420 i Borkedalen, Lillesand
På strekningen skal det bygges to nye busslommer med fortau på ca. 100 meter. I tillegg skal mye av asfalten på kollektivterminalen rives og erstattes med gress. Det skal også etableres 25 nye parkeringsplasser på det gamle terminalområdet. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. Nytt intensivbelysningsanlegg skal etableres. I tilknytning til arbeidet blir det flytting og tilpasning av master, grøfter og rør, både på parkeringsplassen og ved busslommer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: