Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Grimstad

Nybygg av boliger og småbåtshavn på Stølehalvøya i Grimstad, trinn 2 mfl
Eneboliger (kjedet/rekke), tomannsboliger og firemannsboliger. 81 plasser ved ny småbåtshavn.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg.
Nybygg av boliger-og næring i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1782, 1269 og 1273. Ca 9000-18500 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter og idrettsanlegg i Grimstad
Området er på om lag 200 dekar og foreslås utbygd med inntil om 105 boenheter. Det settes krav til detaljregulering for de enkelte områder innenfor planen. Området er tenkt utbygd etappevis over tid og etter behov. Planområdet ligger syd for eksisterende bebyggelse på Jortveit og i tilknytting til skole og barnehage.
Nybygg av tannklinikk og fagskole i Grimstad
Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad. 550 stk studenter og 50 ansatte. Gnr/bnr: 204/1, 4/10, 22, 27 mfl.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Grimstad
Ca 29 stk eneboliger, 3 stk firemannsboliger, 2 stk seksmannsboliger og tre blokk med totalt 27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 38/4, 38/9, 38/13, 38/14, 38/22, 38/38 og 38/120.
Nybygg av kloakkrenseanlegg i Grimstad
Mulig etablering i fjell.
Nybygg av forretning og kontor i Grimstad
8.000-10.000 m2. Gnr/bnr: 1/261, 321, 340, 4/22.
Nybygg av boliger i Grimstad
94 boenheter. Gnr/bnr: 7/66, 88.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr: 88/439, 440 (del av 82, 85, 105). 54 boenheter totalt. 28 frittliggende eneboliger, 15 eneboliger i kjede/rekke (alternativt 3 stk. firemannsboliger) og ett leilighetsbygg i 2 etasjer med 8 boenheter (alternativt 2 stk. firemanns-boliger).
Nybygg av boliger i Grimstad
22 stk leiligheter, 10 stk eneboliger og 22 stk "tårnhus".
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Leiligheter for eldre, unge og barnefamilier. Det legges også opp til 5-6 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Utvidelse av kirkegård i Grimstad
650-800 nye kistegraver. 300-400 nye urnegraver.
Utbygging av bredbåndsnett i Grimstad kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Ombygg av legesenter i Grimstad
Grimstad kommune ønsker tilbud på leie av egnede lokaler for midlertidig drift av legesenter. Avtaleperioden er 3 år, med opsjon på forlengelse 1+1+1 år. Leieobjektet skal være nært Grimstad sentrum.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Grimstad
Planområdet ligger på Frivoll i Grimstad kommune, fra krysset mellom Opplandsveien og Fjæreveien og ca. 500 meter nordover langs Fjæreveien.
Universell utforming av barneskole i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygg av omsorgsboliger i Grimstad
Fram investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av sprinkelanlegg ved ungdomsskole i Grimstad
Sprinkling fra sprinkelsentral til sprinkelanlegg.
Innvendig vedlikehold av rådhus i Grimstad
Renovering av besøkstoaletter. Ombygg av garderobe og toalettkjernen i 1.etage samt alle toalettkjernene i bygget.
Brannsikkerhetstiltak ved ungdomsskole i Grimstad
Nød- og ledelys må skiftes ut.
Brannsikkerhetstiltak ved barnskole i Grimstad
Etablering av ny seksjoneringsvegg/branncellevegg.
Brannsikkerhetstiltak ved ungdomsskole i Grimstad
Branncelleinndeling mellom svømmehall og gymsal.
Oppgradering av sprinkelanlegg ved omsorgsbolig i Grimstad
Sprinkling fra sprinkelsentral til sprinkelanlegg.
Brannsikkerhetstiltak ved Gamlebygget på Dømmesmoen i Grimstad
Utskifting av lysarmatur og oppgradering av sprinkleranlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: