Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Grimstad

Nybygg av leiligheter på Fevik i Grimstad
2-4 etasjer. 80-110 stk leiligheter fordelt på 3 bygninger.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av kjede-/rekkeboliger og eneboliger i Grimstad
En mindre reguleringsendring ligger ute til høring. 109 kjede-/rekkeboliger og 22 eneboliger. Ytterligere informasjon er uoffisiell.
Nybygg av boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av boligområde i Grimstad kommune
64-80 boenheter. Sweco Norge AS - Utarbeidelse av reguleringsplan. (Tatt over efter Multiconsult AS).
Nybygg av leiligheter og forretning i Grimstad
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
Næring i 1. etasje. Ca. 20 leiligheter i 2. og 3. etasje.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Ca. 18-24 måneders byggetid.
Nybygg av flerbolighus og boliger i rekke/kjede, Grimstad, B1
Detaljregulering for boligene er vedtatt. 35 blokkleiligheter og 11 boenheter i rekke/kjede.
Nybygg av bypark i Grimstad sentrum, Aust-agder
Inklusive parkour-anlegg og petangque-bane.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent. Infrastruktur for ca 115 boenheter.
Oppgradering av E18 Grimstadporten i Grimstad
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 552m.
Utvidelse av gymnastikksal på Levermyr i Grimstad
Tidlig prosjekt. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tomannsboliger i Grimstad
Det planlegges 4 tomannsboliger.
Opparbeidelse av infrastruktur mm for campingplass i Grimstad
50-60 nye vognplasser, innendørs og utendørs basseng, tursti rundt hele odden og brygger er tegnet inn i planen.
Nybygg småhus i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg for nye marmorsiloer i Grimstad
Byggearbeidene gjelder tilbygg til eksisterende vannbehandlingsanlegg, inkl. elanlegg og nye marmorsiloer. Utvidelsen skal skje over eksisterende vannledninger ut av bygget, og det skal derfor bygges en kulvert rundt disse i en underetasje/kjellerplan.
Nybygg av ungdomsboliger i Grimstad, trinn 2
Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.
Ombygg av turistkontor i Grimstad
Utbedring av Sorenskrivergården.
Nybygg av båtsenter i Grimstad
Byggetips! Regulering pågår.
Nybygg av omsorgsboliger i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Installasjon av sprinkleranlegg i omsorgsbolig i Grimstad
Installering av komplett sprinkleranlegg.
Nybygg av vei i Grimstad
Byggetips. Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Universell utforming av barneskole i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygg av omsorgsboliger i Grimstad
Fram investeringsbudsjett 2018-2021.
Innvendig vedlikehold av sykehjem i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Sentrumsutvikling i Grimstad
Grimstad kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av følgende: Reguleringsplanen for Grimstad sentrum («Sentrumsplanen») er fra 1991. I 2008 vedtok kommunestyret Kommunedelplan for Grimstad byområde («Byplanen»). Kommunedelplan for Grimstad byområde skal revideres, og som en start gjennomføres et parallelloppdrag hvor to konsulentfirmaer engasjeres til å utarbeide hver sine framtidsbilder for byen. Disse framtidsbildene vil danne grunnlag for diskusjon om en strategi for hvordan byen skal utvikles, og vil være et politisk og allment diskusjonsgrunnlag for arbeidet med kommunedelplanen. Det vil bli inngått parallell avtale med to leverandører. Totalrammen for hvert av disse parallelle oppdragene er maksimalt kr 300 000,- eks mva pr oppdrag.
Tilbygg av pu-bolig i Landviktun, Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utv. vedlikehold av idrettshall i Grimstad
Byggetips. Etterisolering av fasader og vinduer. Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: