Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Arendal

Ny 4-felts veg Arendal-Grimstad, E18 Langangen-Grimstad
13,1 km. 6,2 km veg i dagen, 1,3 km bruer, 5,6 km tunnel.
Utvidelse av næringsområde i Arendal
Reguleringsplanen er vedtatt. 7 dekar.
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Arendal
180 daa. Ca. 100 enheter. Mesteparten eneboliger og eventuelt noen rekkehus.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av kontor i Arendal
Det lyses ut egen kunngjøring for produksjon og montasje av heis, tårn og bro. Dette er alle resterende arbeider for å få heisen komplett med betongsjakt, sjakt i stål og glass, montering av heis fra entreprise 1 samt montering av bro.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Under regulering. Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Riving og nybygg av leiligheter og parkeringsplasser/parkeringshus i Arendal
Parkeringshallen er planlagt over 9 etasjer med total gulvflate på nesten 20.000 kvm og plass til nesten 700 biler.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av flerbolighus i Arendal
20-25 leiligheter. Gnr/bnr: 969 og 970
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 32 697. Antall m2 fres 189 000.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Ny vegforbindelse og gang og sykkelveg på Fv 409 i Arendal
Bygging av ca. 500 m med ny fylkesveg med parallell gang/sykkel-veg, bygging av ca. 300 m med ny kommunal veg. Ombygging og tilpassing av eksisterende veger. Bygging av betongkulvert med mål (BxLxH) ca. 10x29x7,4 m. Omlegging kommunal VA og diverse rivearbeider herunder riving av 2 bygg på næringsområdet.
Asfaltarbeider i Region sør 2018-3 i Aust-Agder
Mengde ca. 40 000 tonn asfalt.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Aust-Agder
Mengde ca. 37 000 tonn asfalt. Fresing ca. 121 000 kvm.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 1
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 104 boliger.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 409 Holtet-Skudereis i Arendal
900m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal, trinn 2
Tidligere prosjektnavn: Torsåsen. Infrastruktur for 61 boliger.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Boligområde som skal tilrettelegges for ca. 100 boenheter.
Sanering av vann- og avløpsledninger og opparbeidelse av nytt fortau på Eydehavn i Arendal, etappe 2
Sanering av kommunale VA-ledninger i Gunnarsboveien Fv132 (boligområde) og kommunale tilstøtende veger, lengde ca 550 m. Opparbeidelse av nytt fortau i Gunnarsboveien Fv132 ifm sanering av VA-ledninger, lengde ca 400m. Ny grøft og OV-ledning delvis i og langs Kystveien Fv410, lengde ca 350m.
Div. sikkerhetstiltak/elektro i Blødekjærtunnelen i Arendal
922m. Nød- og brannslukningsutstyr, ledelys, DAB etc.
Tildekking av sjøbunn i Arendal
Felles utlysning med Kittelsbukt tildekking.
Vinterdrift; snørydding og brøyting i Arendal kommune
Rode 4 omfatter gamle Øyestad øst. Rode 7 omfatter Myra skole, samt bedehuset og Sør Amfi med Sam Eyde.
Omlegging og sanering av kommunal hovedledning i Arendal
Omfanget hovedtrase er ca 780 m, som omfatter traséer på private eiendommer i terreng og asfalt vei til Klodeborg og Landvik pukkverk (KLP).
Sanering av tomt i Arendal kommune
Arendal Havn har planer om å rydde opp i forurensede masser på tomta der det tidligere var en Elektrodefabrikk på tidligere industriområde på Eydehavn. Det er kartlagt betydelig forurensning i grunnen fra tidligere virksomhet på området og det må derfor gjennomføres tiltak for å ta hånd om dette. De forurensede massene forefinnes til dels i hauger på området og til dels som forurensning i grunnen på hele tomta. Arbeidet omfatter også omlegging av vannfornying til Saint Gobain og ny adkomstveg til siloer som i dag har adkomst over området. Alle massene skal graves opp og sorteres. Avhengig av forurensningen kan noen masser lagres på tomten, men andre masser må sorteres ut og transporteres til godkjent mottak.
Bruvedlikehold/overflatebehandling i Aust-Agder
Arbeidet skal foregå på 9 fastsatte bruer, 5 i Aust-Agder og 4 i Vest-Agder.
Utvidelse av bo- og omsorgssenter ved Kilsund i Arendal
Fra budsjett 2018, handlingsprogram 2018-2021.
Nybygg av toalettfasiliteter i Arendal
Fra økonomiplan 2018-2021.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Arendal
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Aust-Agder
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: