Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Arendal

Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026, Telemark
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle. Kontrakten er en del av et pilotprosjekt for videreutvikling av driftskontrakter i Region sør. 841,665 km veg totalt.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Riving og nybygg av barne-og ungdomsskole på Roligheden, Tromøy
Den nye skolen skal bygges for 630 elever og 80 ansatte.
Nybygg av kjøpesenter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av forretningsbygg og leiligheter i Arendal
En bygning på tomten kalt Grandgården må rives.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse, Vågsnes på Tromøy
Godkjent regulering. 25 boenheter. Ca 60 båtplasser. 4 eksisterende næringsbygg skal rives.
Nybygg av tre-og tomannsboliger i Arendal
3 tremannsboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av hytter i Arendal
12-16 hyttetomter.
Asfaltarbeider Reigon sør 2017-2 i Aust-Agder
Arendal, Froland, Tvedestrand, Lillesand, Åmli, Grimstad, Risør, Vegårshei og Gjerstad kommuner. 32705 tonn asfalt. 74000 m2 fresing.
Ny infrastruktur til boligområde i Arendal
Infrastruktur for ca 165 boliger.
Nybygg av 4-mannsboliger i Arendal
En 4- eller 6-mannsbolig og 3 stk. 4-mannsboliger.
Ny-, på-og ombygging av leiligheter i Arendal
Ombygging-og påbygg av eksisterende bygg til leiligheter. Vurderes å omregulere transformatorstasjon til boligformål. Tilsammen kan det bli aktuelt å etablerer inntil 10 stk leiligheter.
Tilbygg og ombygg av resurssenter i Arendal
Tilbygg: 250 m2 1. etasje, 210 m2 2. etasje.
Sanering av VA-ledninger i Arendal, etappe 2
Elgveien til Mårveien, Ekornveien, Rådyrveien og Hampveien. Arbeidene omfatter sanering og nytt VA-anlegg i fylkesvei F202 Elgveien og kommunale veier Beverveien og Oterveien, totalt ca. 1100 meter hovedledningsgrøft pluss stikkledningsgrøfter. I tillegg inkluderer arbeidene vegarbeider og kabelgrøfter.
Sanering av vann- og avløpsanlegg i Arendal
Sanering av ca. 800 meter VA-trase.
Ny gang- og sykkelvei i Arendal
Etablering av ca 750 meter med gang og sykkel vei i terreng inkl. belysning
Nybygg av VA-ledning i Arendal, del 4
Forprosjekt pågår. Siste del av strekningen Bjorbekk til Strømmen, tilsammens 4 delstrekninger. Denne strekningen er på 1150 meter. Byggestart avhenger kommunal godkjenning.
Bruvedlikehold/overflatebehandling i Aust-Agder 2017-218
Felles utlysning for Aust-Agder og Vest-Agder. Arbeidet omfatter overflatebehandling av 9 bruer, 7 bruer i Aust-Agder og 2 i Vest-Agder.
Forlengelse av plattform, Bråstad i Arendal
Forlengelse av plattform innen 2015, pålegg fra Statens jernbanetilsyn.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
Kollektivtiltak langs Fv420 i Arendal
Det skal bygges fire nye busslommer, tilstøtende fortau med repos på ca. 100 meter og nytt overgangsfelt langs Fv. 420 Nedenes i Arendal kommune. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. I kontrakten inngår også omlegging av overvann og tilpasning av VA. På strekningen skal eksisterende veilysanlegg, som kommer i konflikt med ny geometri, flyttes. Et intensivbelysningsanlegg skal etableres ved ny fotgjengerovergang. Det vil blir noe omlegging av eksisterende kabler og trekkerør i bakken. Nye trekkekummer og fordelingsskap blir etablert i forbindelse med nytt SIS (elektriske informasjonsskilt) på bussholdeplassen. Arbeidet utføres av Agder Energi og Telenor i samarbeid med entreprenøren.
Tildekking av sjøbunn i Arendal
Felles utlysning for Pollen, Kittelsbukt og Barbubukt. Tildekking av totalt 34000 m2. Før tildekking skal sjøbunnen ryddes for skrot/avfall.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Kollektivtiltak langs Fv420 i Arendal
På strekningen skal det bygges to nye busslommer med fortau på ca. 100 meter. I tillegg skal mye av asfalten på kollektivterminalen rives og erstattes med gress. Det skal også etableres 25 nye parkeringsplasser på det gamle terminalområdet. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. Nytt intensivbelysningsanlegg skal etableres. I tilknytning til arbeidet blir det flytting og tilpasning av master, grøfter og rør, både på parkeringsplassen og ved busslommer.
Planering, sprenging og utfylling i Arendal
Grunnarbeidet består av sprenging av ca 20 000 m3 fast fjell og avretting på område A3. Sprengstein fra A3 skal transporteres internt i anlegget for utfylling på myrområde B3. Myrmasser som i dag ligger på område B3 skal fjernes og deponeres på annet sted før utlegging av steinmasser.
Rammeavtale for fasttelefonitjenester i Aust-Agder
Totalt 20 mill. kr over hele Norge. Opsjon 2 år.
Rammeavtale for kontormøbler i Aust-Agder
Landsdekkende oppgave, totalt ca 12 mill. kr fordelt på 3 år. Opsjon 1 år.
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: