Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Arendal

Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026, Telemark
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Nome, Drangedal, Tokke, Vinje, Odda og Bykle kommuner. Totalt 842,387 km veg.
Riving-og nybygg av hotell og leiligheter i Arendal
81 stk hotellrom og 41 stk selveierleiligheter.
Riving og nybygg av barne-og ungdomsskole på Roligheden, Tromøy
Den nye skolen skal bygges for 630 elever og 80 ansatte.
Nybygg av kjøpesenter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av forretningsbygg og leiligheter i Arendal
En bygning på tomten kalt Grandgården må rives.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Under regulering. Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og rekkehus i Arendal, trinn 1
Ca. 300 boliger totalt på området. Byggherrebedrift er stiftet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Nybygg av ny hovedvannledning i Rykene
4,5 km ny hovedvannledning. Prosjektet vil gå over flere år.
Nybygg av 8-mannsboliger og en enbolig i Arendal
3 stk 8-mannsboliger og en enebolig. Oppmåling: Landmåler sør AS.
Nybygg av tre-og tomannsboliger i Arendal
3 tremannsboliger og 1 tomannsbolig.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 34 475. Antall m2 fres 30.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Aust-Agder
Mengde ca. 37 000 tonn asfalt. Fresing ca. 121 000 kvm.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Boligområde som skal tilrettelegges for ca. 100 boenheter.
Nybygg av eneboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 eneboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av krematorium i Arendal
Fra Budsjett 2018, handlingsprogram 2018-2021.
Utbedring av Fv 410 Harebakken-Barbu i Arendal
Fra handlingsprogram 2021-2024.
Oppgradering av Sangerhallen i Barbu
Fra forslag til økonomiplan 2018-2021.
Tilbygg og ombygg av resurssenter i Arendal
Tilbygg: 250 m2 1. etasje, 210 m2 2. etasje.
Sanering av VA-ledninger i Arendal, etappe 2
Elgveien til Mårveien, Ekornveien, Rådyrveien og Hampveien. Arbeidene omfatter sanering og nytt VA-anlegg i fylkesvei F202 Elgveien og kommunale veier Beverveien og Oterveien, totalt ca. 1100 meter hovedledningsgrøft pluss stikkledningsgrøfter. I tillegg inkluderer arbeidene vegarbeider og kabelgrøfter.
Nybygg av VA-ledning i Arendal, del 4
Forprosjekt pågår. Siste del av strekningen Bjorbekk til Strømmen, tilsammens 4 delstrekninger. Denne strekningen er på 1150 meter. Byggestart avhenger kommunal godkjenning.
Ny gang- og sykkelvei i Arendal
Etablering av ca 750 meter med gang og sykkel vei i terreng inkl. belysning
Forlengelse av plattform, Bråstad i Arendal
Forlengelse av plattform innen 2015, pålegg fra Statens jernbanetilsyn.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Tildekking av sjøbunn i Arendal
Felles utlysning for Pollen, Kittelsbukt og Barbubukt. Tildekking av totalt 34000 m2. Før tildekking skal sjøbunnen ryddes for skrot/avfall.
Kollektivtiltak på Fv 420 i Nedenes
Det skal bygges fire nye busslommer, tilstøtende fortau med repos på ca. 100 meter og nytt overgangsfelt langs Fv. 420 Nedenes i Arendal kommune. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming.
Kollektivtiltak langs Fv420 i Arendal
Det skal bygges fire nye busslommer, tilstøtende fortau med repos på ca. 100 meter og nytt overgangsfelt langs Fv. 420 Nedenes i Arendal kommune. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. I kontrakten inngår også omlegging av overvann og tilpasning av VA. På strekningen skal eksisterende veilysanlegg, som kommer i konflikt med ny geometri, flyttes. Et intensivbelysningsanlegg skal etableres ved ny fotgjengerovergang. Det vil blir noe omlegging av eksisterende kabler og trekkerør i bakken. Nye trekkekummer og fordelingsskap blir etablert i forbindelse med nytt SIS (elektriske informasjonsskilt) på bussholdeplassen. Arbeidet utføres av Agder Energi og Telenor i samarbeid med entreprenøren.
Kollektivtiltak langs Fv420 i Arendal
På strekningen skal det bygges to nye busslommer med fortau på ca. 100 meter. I tillegg skal mye av asfalten på kollektivterminalen rives og erstattes med gress. Det skal også etableres 25 nye parkeringsplasser på det gamle terminalområdet. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. Nytt intensivbelysningsanlegg skal etableres. I tilknytning til arbeidet blir det flytting og tilpasning av master, grøfter og rør, både på parkeringsplassen og ved busslommer.
Planering, sprenging og utfylling i Arendal
Grunnarbeidet består av sprenging av ca 20 000 m3 fast fjell og avretting på område A3. Sprengstein fra A3 skal transporteres internt i anlegget for utfylling på myrområde B3. Myrmasser som i dag ligger på område B3 skal fjernes og deponeres på annet sted før utlegging av steinmasser.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i Region sør, Aust-Agder
Kontrakten omfatter utlegging av tverrgående vegoppmerking, symboler og tekst, på riks og fylkesveger i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Det forventes at det skal legges årlig ca. 369 tonn med ekstrudert termoplast som tverrgående vegoppmerking.
Spyling/fjerning av vegoppmerking i Region sør, Aust-Agder
Gjelder Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det forventes at disse arbeidene skal utføres på ca. 720 000 m linje pr. år.
Nybygg av toalettfasiliteter i Arendal
Fra økonomiplan 2018-2021.
Utvidelse av bo- og omsorgssenter ved Kilsund i Arendal
Fra budsjett 2018, handlingsprogram 2018-2021.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Innv. vedlikehold av museum i Arendal
Oppgradering av inneklima og lys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: