Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Aust-Agder fylke

Arendal (47)
Birkenes (7)
Bygland (5)
Bykle (14)
Froland (5)
Gjerstad (11)
Grimstad (31)
Iveland (1)
Lillesand (28)
Risør (13)
Valle (16)
Vegårshei (11)
Åmli (4)
Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Nybygg av boliger, kontorer, næring mm i Arendal
Områdeplan Sjømannsskolen-Fløyheia.
Nybygg av videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand
Samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder fylkeskommune med Ny videregående skole, Tvedestrand og Tvedestrand kommune med Mjåvann idrettshall.
Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av vindkraftverk i Birkenes
Storehei ca 35 stk vindturbiner. Oddeheia ca 10 stk. Bjelkeberget ca 20 stk. Totalt ca 200 MW. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av forretning/bolig og fritidsbebyggelse i Risør
Godkjent regulering. 100-110 leiligheter.
Riving og nybygg av barne-og ungdomsskole på Roligheden, Tromøy
Den nye skolen skal bygges for 630 elever og 80 ansatte.
Nybygg av kjede-/rekkeboliger og eneboliger i Grimstad
En mindre reguleringsendring ligger ute til høring. 109 kjede-/rekkeboliger og 22 eneboliger. Ytterligere informasjon er uoffisiell.
Nybygg av kjøpesenter i Strømsbu
Ca. 200 parkeringsplasser i p-kjeller.
Nybygg av leiligheter og forretning i Grimstad
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av forretningsbygg og leiligheter i Arendal
En bygning på tomten kalt Grandgården må rives.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F26
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F26 og F27.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Evje kommune
71 råtomter der 40 stk har mulighet for tilkobling ved eksisterende trafostasjon.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
2 etasjer med boliger. Ca. 20 leiligheter.
Nybygg av svømmehall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Utvidelse av ungdomsskole i Lillesand
Utvidelse fra 4 til en 6 paralleller ungdomsskole med kapasitet til 540 elever.
Nybygg av boliger i Lillesand
Planområde ca 9 daa.
Nybygg av hytter i Evje og Hornnes, F27
Godkjent detaljregulering. Mest sannsynlig samme entreprenører på F27 og F26.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 2
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 3
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 4
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 5
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 6
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av ikke permanent bolig
Privat grunneier.
Nybygg av boligområde i Gjerstad
Ferdig regulert for inntil 28 boenheter. Disse er fordelt på 7 leilighetsbygg, med inntil 20 boenheter, og inntil 8 eneboliger.
Nybygg av flerbolighus og boliger i rekke/kjede, Grimstad, B1
Detaljregulering for boligene er vedtatt. 35 blokkleiligheter og 11 boenheter i rekke/kjede.
Ny- og ombygg av omsorgsboliger, helsesenter og sansehage i Bykle kommune
Byggetrinn 1: Nybygg til dagens helse- og omsorgssenter bestående av en underetasje med i hovedsak parkering, tekniske rom og vaskeri, ca 500 m². 2. etasje blir demensavdeling med utgang til sansehage 500 m², sansehage ca 2 daa. Ombygging av eksisterende fløy mot syd. Underetasjen skal få noe endret romdeling og nytt inngangsparti. Hovedbruken er og vil i fremtiden være helsesenter, ca 600 m². 2. etasje skal bygges om til somatisk avdeling og det skal her gjennomføres store ombyggingsarbeider, ca 600 m². Byggetrinn 2: Ombygginger og oppgraderinger i deler av midtfløyen inkl oppgradering av kjøkken. Ombygging av nordre fløy fra aldersheim til kontorer og leiligheter i hovedetasjen, og leiligheter i underetasjen, ca 1.200 m². Tomta er ferdig utsprengt og planert 0,5 meter under ferdig gulv i nybygg, og det er anlagt ny og gruset vei fra ovenforliggende, kommunal vei. Kontrakten skal utføres som en entreprise i 2 byggetrinn, som et anbud.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 1
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av tre-og tomannsboliger i Arendal
3 tremannsboliger og 1 tomannsbolig.
Ny Fv 42 Hovland-Lislevann i Birkenes og Evje & Hornnes
6,9 km. Sprengning: 55 000 m3. Forsterkningslag: 15 000 m3. Bærelag, nedre og øvre: 7900 m3. Bindelag: 51 000 m2.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av barnehage i Grimstad
Plass for ca. 80 barn. 800-900 m2.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Bykle
Utvidelse av blokk D med inntil 8 leiligheter og ombygg av det som i dag er svømmehall og fellesareal til 8 leiligheter.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Aust-Agder
Mengde ca. 37 000 tonn asfalt. Fresing ca. 121 000 kvm.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-2
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Nybygg av bypark i Grimstad sentrum, Aust-agder
Inklusive parkour-anlegg og petangque-bane.
Nybygg av leilighetsbygg i Gjerstad, felt B-1
Infrastruktur skal utføres av kommunen. Agder Wood prosjekt.
Utvidelse av fengsel i Evje
10 høysikkerhetsseller for kvinner. Det foreligger en skisse fra Kriminalomsorgen/Statsbygg som danner grunnlaget for utbyggingen.
Påbygg av leiligheter på garsajeanlegg i Tvedestrand
Eksisterende bygg er på 3 etasjer.
Nybygg av dagsenter i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan, Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Nybygg av ungdomsskole i Vegårshei
Riving- og grunnarbeider utføres på separat prosjekt.
Nybygg av fritisbustader og småbåtanlegg på Runebergodden
Planområdet er ca 42 daa. Godkjent detaljregulering.
Fv 42, ny rundkjøring, gang- og sykkelvei og innfartsparkering mm i Froland
Samarbeidsprosjekt. Froland kommune skal utføre VA-arbeider i forbindelse med anleggsarbeider.
Nybygg av hytter i Evje kommune
10 byggeklare hyttetomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Skjeviga
Reguleringsplan er godkjent. Infrastruktur for ca 115 boenheter.
Oppgradering av E18 Grimstadporten i Grimstad
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 552m.
Utvidelse av gymnastikksal på Levermyr i Grimstad
Tidlig prosjekt. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: