Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ullensaker

Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør
Reguleres for opp till 1000 boliger og ca. 15 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av flerbolighus/konsentrert småhusbebyggelse på Kløfta
Felt B7. Planen legge til rette for boliger med forholdsvis høy tetthet, i en blanding av blokker og konsentrert småhusbebyggelse eller tilsvarende målestokk.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Utvidelse-og rehabilitering av hotell på Gardermoen i Ullensaker
Hotellet vokser fra 326 til 455 rom, og vil til sammen bygges ut med 7.000 nye m2. En økt kapasitet på 129 nye rom, ny stor konferansesal på 700 kvadratmeter, flere mindre kurs- og konferansesaler, en stor utstillingsarena, ny lobby, nytt fellesareal, kjøkken og restaurant.
Nybygg av lokalmedisinsk senter/helsehus i Jessheim
OPS-prosjekt. Plass for ambulansestasjon, røntgen og observatorium mm. Samarbeidsprosjekt mellom kommmunene i Øvre Romerike. Leietakere: Vitus Apotek. Solskjerming: Vental AS Støvbinding: Bygg & Mal AS Lås og beslag: Dorma AS Avfallssjakter: VM Sveis og Montering AS
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 1
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 2
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av blokkleiligheter i Jessheim, trinn 1
Godkjent detaljregulering. 6-8 etasjer.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
Ca 80 enheter i første trinn. 830 leiligheter og 110 boenheter i rekke.
Tilbygg av barneskole og nybygg av infrastruktur på Kløfta
Det er igangsatt en felles mulighetsstudie for utvidelser av Bakke og Vesong skole. Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Ombygging av hotell/overnatting og forretning/industri i Ullensaker
Ombygging fra militærleir og asylmottak til hotell/overnattning og forretning/industri. 70 daa.
Trafikksikringstiltak i Ullensaker kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart vedrørende byggestart. 3,3 km.
Nybygg av rekkehus med carport på Borgen i Ullensaker, trinn 3
Bygggherren har faste samarbeidspartnere. Mer informasjon foreligger dessverre ikke. Det planlegges totalt 88 stk boenheter fordelt på 11 stk bygg på Borgen B4. 2 etasjer pluss loft. Bygges ut i tre byggetrinn. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av veiserviceanlegg på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 12 seksjoner.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Relokalisering av grensekontroll og sikkerhetskontrollstasjon ved flyplass i Gardermoen
Avinor AS på Oslo lufthavn planlegger utvidelse av Cargo-området på Gardermoen der bl.a. dagens Grensekontrollstasjon for Mattilsynet (GKS) og Sikkerhetskontroll Cargo (SKS) ligger. I den anledning må det bygges ny GKS og SKS på nu tomt lengre sør. Arealet som skal bygges for ny GKS utgjør ca. 1500 kvm BTA og areal for ny SKS ca. 350 kvm BTA. I tillegg må noe av dagens infrastruktur legges om.
Nybygg av minirenseanlegg og sanering av VA-ledning
Forslag fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Utvidelse av renseanlegg i Mogreina
Renseanlegg for sigevann fra deponiet i Haugen.
Utvidelse av kirkegård i Jessheim, videre utbygging
I et 50-årsperspektiv er behovet beregnet til 50 mål.
Oppgradering av rensepark i Ullensaker
Renseparken har begrenset kapasitet og fungerer tidvis ikke iht forutsetningene.
Oppgradering av tak på barneskole på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av overføringsledning på Nordkisa
Fra økonomiplan 2017-2020.
Utvidelse av innfartsparkering ved Hauerseter stasjon i Ullensaker
Ca 50 plasser. Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune
Ca 5500 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledninger for spillvann fra Gardermoen renseanlegg til og med kryssing av jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim. Arbeidene omfatter blant annet: • Rørgjennomføring i eksisterende sump på Gardermoen renseanlegg • Langsføring av fylkesveger • Kryssing av fylkesveger og E6 med styrt boring • Kryssing av jernbane med styrt boring • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler
Sanering av VA- anlegg i Ullensaker kommune
Utskifting av 4 km vann-, spill- og ovenvannsledninger.
Installasjon av ny adgangskontroll på avlastningsbolig på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Oppgradering/universell utforming av lekeplass på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av utendørs treningspark på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan for 2017-2020.
Oppgradering av utomhusanlegg på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Oppgradering av tennisbane på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Oppgradering av basketballbane på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Oppgradering av gulvflater i ungdomsskole på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: