Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
Totalt 480 leiligheter på Skogmo Park.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til 800 rom.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker, trinn 2
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av bilhall mm ved Gardermoen på Bergmoen i Ullensaker
Cirka 850 mål. Ferdigstilt 2020/2021.
Nybygg av skole på Algarheim
Ny barneskole for 525 elever + tospråklig senter med flerbrukshall på tomt ved eksisterende skole på Algarheim i et OPS-prosjekt.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker, trinn 1
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
Totalt 480 leiligheter på Skogmo Park.
Utredning planer på nybygg av innovasjonssenter og/eller forretning i Gardermoen
Det ønskes å inngå avtale om levering av en utredning/kunnskapsinnhenting. Vi ser gjerne at arbeidet inkluderer en teoretisk vurdering, markedsundersøkelser, hypotesetesting samt karlegging av potensielle samarbeidspartnerne. Oppdraget inngår i et forprosjekt. Dette skal danne et faglig grunnlag for videre arbeid med etablering av et innovasjonssenter i Gardermoen Campus.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nyb av flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Ca 30-40 leiligheter. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av sykehjemsplasser på Gjestadområdet på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan for 2017-2020.
Tilbygg av barneskole og nybygg av infrastruktur på Kløfta
Det er igangsatt en felles mulighetsstudie for utvidelser av Bakke og Vesong skole. Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad.
Etablering av pumpestasjon i Ullensaker kommune, PST1
PST1 skal etableres ved Bråtesvingen/Algarheimsvegen.
Rammeavtale for reparasjon og vedlikehold av asfalt ved Oslo lufthavn
Opsjon 2+2+2 år. 20.000-25.000 tonn asfalt pr år.
Opparbeidelse av infrastruktur for leiligheter og barnehage i Ullensaker
Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Forsterking Akershus
Ullensaker, Vestby, Ski, Oppegård, Nes, Nannestad, Sørum, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Aurskog-Høland. 31 960 tonn asfalt, 288 000 m2 fresing.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Nybygg av infrastruktur på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Trafikksikringstiltak i Ullensaker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Påbygg av sykehjem i Kløfta
Prosjektet ligger litt på vent. Uklart angående byggestart og kostnad. 27 nye sykhjemsplasser.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad. Ca 900 meter.
Ny overbygging nord for Hauerseterkrysset
Opsjon 1: Strekningen nord for Hauerseterkrysset. Opsjon 2: Utskifting av alt rekkverk på strekningen Opsjon 3: Friteksttavle i sørgående løp Opsjon 4: Fjerning bomstasjon inkl bomhus og rekkverk
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart anggående start og omfang.
Etablering av carporter i Ullensaker kommune
Felles utlysning for Hellenvegen 20, Dølivegen 3 og Nordbyvegen 32.
Oppgradering av overvannsystem i Ullensaker
Aktuelle tiltak kan være oppdemming (utjevning/fordrøyning) og etablering av flomdempende permanente vannspeil.
Oppgradering av rensepark i Ullensaker
Renseparken har begrenset kapasitet og fungerer tidvis ikke iht forutsetningene.
Oppgradering av tak på barneskole på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Tilbygg på eksisterende skole i Ullensaker
Det skal bygges et tilbygg til eksisterende Mogreina skole, med klasserom, grupperom, korridor, vindfang og loft.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune, Ledningsentreprise 2
Etablering av ca 3600 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledning for spillvann og 1 x 710 mm PE 100 SDR 11 vannledning fra jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim til Algarheimsvegen/Skogmo. Arbeidene omfatter blant annet: • Langsføring av fylkesveger. • Kryssing av fylkesveg med styrt boring. • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler. • Etablering av plasstøpt styringskum og vannkum.
Levering og oppsett av haller til Ullensaker kommune
Ullensaker kommune har behov for utvidet lager og verkstedkapasitet og kommune ønsker i den anledning å kjøpe to plasthaller som skal dekke dette behovet.
Oppgradering av inngangspartier på skole i Ullensaker
Oppgradering av inngangspartier og utskifting av dører.
Oppgradering/universell utforming av lekeplass på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Oppgradering/universell utforming av lekeplass på Nordby
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av dreneringsgrøft ved fotballbane på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: