Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensaker

Utvidelse av Non Schengen-området (UNSØ) ved Gardermoen
Utvidelse for å bedre fasilitetene for utenlandsreisende til non-Schengen land.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av golfhotell på Kløfta i Ullensaker
Planer finns for 400-600 hotellrom.
Nybygg av kontor, forretningsbygg og lager på Gystadmyra
Avhenger detaljregulering. Byggestart avhenger av leietakere. 8 etasjer. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av skole på Algarheim
Ny barneskole for 525 elever + tospråklig senter med flerbrukshall på tomt ved eksisterende skole på Algarheim i et OPS-prosjekt.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 3
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 7
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park. Totalentreprenør har opsjon på trinn 8.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Nybygg av sykehjemsplasser på Gjestadområdet på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan for 2017-2020.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 8
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad. Ca 8,5 km.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad.
Opparbeidelse av infrastruktur for leiligheter og barnehage i Ullensaker
Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av flerbolighus og næring i Jessheim
Ønsker å bygge to nye bygg med næring og boliger. Totalt 1370 m2 med boliger og 420 m2 med næring. Ca 20 stk leiligehter.
Trafikksikringstiltak i Ullensaker kommune
Planarbeid igangsatt. Uklart vedrørende byggestart. 3,3 km.
Nybygg av hamburgerrestaurant på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Nybygg av infrastruktur på Kløfta
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart angående start og kostnad. Ca 900 meter.
Etablering av pumpestasjon i Ullensaker kommune, PST1
PST1 skal etableres ved Bråtesvingen/Algarheimsvegen.
Nybygg av gang og sykkelvei i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uklart anggående start og omfang.
Sanering av vannledninger i Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020
Nye vannledninger på Vilberg, Ullensaker
Legging av nye samt utblokking av eksisterende VA-ledninger. Prosjektet omfatter store plasstøpte kummer, provisorisk vannforsyning på hovedvannledning, styrt boring under fylkesveg og utblokking av eksisterende ledning. I prosjektet inngår også trekkerør og trekkekummer.
Etablering av carporter i Ullensaker kommune
Felles utlysning for Hellenvegen 20, Dølivegen 3 og Nordbyvegen 32.
Oppgradering av overvannsystem i Ullensaker
Aktuelle tiltak kan være oppdemming (utjevning/fordrøyning) og etablering av flomdempende permanente vannspeil.
Oppgradering av tak på barneskole på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Oppgradering av tak på rådhus på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Etablering av pumpeledning for spillvann i Ullensaker kommune, Ledningsentreprise 2
Etablering av ca 3600 m 2 x 560 mm PE 100 SDR 13,6 pumpeledning for spillvann og 1 x 710 mm PE 100 SDR 11 vannledning fra jernbanen ved Nordbymoen på Jessheim til Algarheimsvegen/Skogmo. Arbeidene omfatter blant annet: • Langsføring av fylkesveger. • Kryssing av fylkesveg med styrt boring. • Langsføring og kryssing av eksisterende ledninger og kabler. • Etablering av plasstøpt styringskum og vannkum.
Levering og oppsett av haller til Ullensaker kommune
Ullensaker kommune har behov for utvidet lager og verkstedkapasitet og kommune ønsker i den anledning å kjøpe to plasthaller som skal dekke dette behovet.
Oppgradering av inngangspartier på skole i Ullensaker
Oppgradering av inngangspartier og utskifting av dører.
Oppgradering/universell utforming av lekeplass på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Oppgradering/universell utforming av lekeplass på Nordby
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Nybygg av dreneringsgrøft ved fotballbane på Jessheim
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: