Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ski

Nybygg av beredskapssenter for politiet på Taraldsrud i Ski
Passivhus. Skanska vil gjennomføre prosjektet som et arbeidsfellesskap 50/50 mellom Skanska Anlegg og Skanska Bygg.
Utvikling av Langhus sentrumsområde
Ønsker å legge til rette for ca. 146 boenheter, derav 128 blokkleiligheter og 18 rekkehusenheter.
Nybygg av ene-og tomannsboliger/rekkehus på Furumo, trinn 2
Byggherren er et stiftet selskap mellom Follohus AS, Anders Opsahl Holding AS og BEE AS.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Gang og sykkelveg/kryssutbedring på Fv 152 Langhusvegen, Ski
1200m gs-veg. GSV/kryssutbedring, murer og VA-anlegg.
Nybygg av flermannsboliger på Hebekk i Ski
Ulike alternativer vurderes. 2-,4-, eller 6-mannsbolig.
Nybygg av va-ledninger og pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Midlertidig utvidelse av barneskole i Ski
Midlertidig utvidelse med 3 klasser.
Ombygg av pumpestasjoner i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Nybygg av fortau i Ski kommune
Fortau samlet lengde ca. 525 m, vannledning ca. 380 m.
Utvidelse av kirkegård i Ski
Ca 1150 gravplasser.
Områdeplan for utvikling av Langhus senrumsområde
Arbeid med områderegulering pågår. Uviss byggestart.
Områdeplan for utvikling av Ski sentrum
Arbeid med områderegulering pågår. Uviss byggestart.
Områdeplan for utvikling av Ski vest
Arbeid med områderegulering pågår. Uviss byggestart.
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder i Ski
Foremålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i fortettings- og transformasjonsprosesser i sentrumsnære, bebygde områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bø bruke for å gjennomføre slike prosesser på en god måte. Prosjektet skal gi konkrete innspill til case- områder i kommunene Ås, Ski og Frogn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: