Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ski

Nybygg av beredskapssenter for politiet på Taraldsrud i Ski
Passivhus. Skanska vil gjennomføre prosjektet som et arbeidsfellesskap 50/50 mellom Skanska Anlegg og Skanska Bygg. Bistand til eierstyring og prosjektrevisjon: Holte Consulting, Oslo.
Nybygg av boliger og ombygg til kunst/kulturanlegg mm i Ski
Eiendommen består av 5 vernede bygninger og 2 fredede magasinhaller. Solon Eiendom har i samarbeid med Code Illustrated Future AS til hensikt å utvikle eiendommen til bolig, mulighet for etablering en ny åtte avdelings barnehage. For de to fredede magasinhallene er det viktig med aktivt bruk for aktivt vern, her tenkes at bygningene skal etter godkjent prosjekt oppgraderes og benyttes til almennyttig tilbud/kunst og kultur.
Nybygg av boliger ved Drømtorp i Ski
20,5 daa. 110-120 stk boenheter.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Nybygg av blokkbebyggelse og småhus ved Langhus Gård i Ski trinn 1
Vest for Langhus stasjon.Totalt utgjør dette ca 82 daa. Her planlegges det et nytt og moderne boligområde hovdesaklig med småhus og noe blokkbebyggelse nærmest stasjonen, ca 300 enheter.
Gang og sykkelveg/kryssutbedring på Fv 152 Langhusvegen, Ski
1200m gs-veg. GSV/kryssutbedring, murer og VA-anlegg.
Nybygg av bru over jernbane med veitilknytninger i Ski
530m (alt B) - 1385 (alt A). de 2 alternativene skal opp til politisk høring.
Nybygg av pumpestasjoner og boring i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Nybygg av barnehage i Ski
5 avdelninger.
Nybygg av flermannsboliger på Hebekk i Ski
Ulike alternativer vurderes. 2-,4-, eller 6-mannsbolig.
Midlertidig utvidelse av barneskole i Ski
Midlertidig utvidelse med 3 klasser.
Nybygg av fortau i Ski kommune
Fortau samlet lengde ca. 525 m, vannledning ca. 380 m.
Rehabilitering/sanering av va-ledning ved Parkveien
Total lengde på strekket som skal rehabiliteres er ca. 400 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: