Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ski

Nybygg av boliger og ombygg til kunst/kulturanlegg mm i Ski
Eiendommen består av 5 vernede bygninger og 2 fredede magasinhaller. Solon Eiendom har i samarbeid med Code Illustrated Future AS til hensikt å utvikle eiendommen til bolig, mulighet for etablering en ny åtte avdelings barnehage. For de to fredede magasinhallene er det viktig med aktivt bruk for aktivt vern, her tenkes at bygningene skal etter godkjent prosjekt oppgraderes og benyttes til almennyttig tilbud/kunst og kultur.
Nybygg av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av kontor/butikk/leiligheter i Slemmestad
Området som skal utvikles, er på 3000 dekar.
Nybygg av ene-og tomannsboliger/rekkehus på Furumo, trinn 2
Byggherren er et stiftet selskap mellom Follohus AS, Anders Opsahl Holding AS og BEE AS.
Nybygg av flerbolighus og næringslokaler i Ski
Riving av gamle ØB-huset. Bygging av to boligblokk med tilsammen 55-60 stk leiligheter i seks etasjer. Innflytting våren 2018. Fasade ut mot Idrettsveien får små næringslokaler.
Utvidelse av skole på Finstad
Utvidelse til 4 parallell skole.
Gang og sykkelveg/kryssutbedring på Fv 152 Langhusvegen, Ski
1200m gs-veg. GSV/kryssutbedring, murer og VA-anlegg.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av barnehage i Ski
5 avdelninger.
Nybygg av flermannsboliger på Hebekk i Ski
Ulike alternativer vurderes. 2-,4-, eller 6-mannsbolig.
Midlertidig utvidelse av barneskole i Ski
Midlertidig utvidelse med 3 klasser.
Nybygg av fortau i Ski kommune
Fortau samlet lengde ca. 525 m, vannledning ca. 380 m.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uklart angående byggestart.
Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder i Ski
Foremålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i fortettings- og transformasjonsprosesser i sentrumsnære, bebygde områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bø bruke for å gjennomføre slike prosesser på en god måte. Prosjektet skal gi konkrete innspill til case- områder i kommunene Ås, Ski og Frogn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: