Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 3-5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 5 mfl
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 92/161, 231, 228, 167
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 17/303, 13/21
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 4
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
Ansvarlig søker: B-Consult AS, Oslo
Nybygg av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Eidsvoll
8 eneboliger og 11 kjedet eneboliger. Eneboligtomtene selges også til selvbyggere.
Nybygg av eneboliger i Eidsvoll
Tomtene selges også til utbyggere.
Nybygg av gang og sykkelvei i Eidsvoll
Planlagt prosjekt. 1325 m. Antatt start og kostnad.
Ombygg av vannledninger og veier mm i kvartalet Rådhusgata-Vormvegen -Wergelandsgate i Eidsvoll
Det er en forutsetning at eksisterende overbygning for gatene ikke skiftes ut men kun rettes opp der dette blir nødvendig. I tillegg til å planlegge for best mulig trafikkavvikling skal viktige elementer som beplantning, belysning, skilting osv. tas med planleggingen. Det er ikke behov for grunnerverv. Overvann skal håndteres og kobles til eksisterende overvannssystem. En vannkum skal saneres og 4 VA-kummer skal erstattes med nye. De nye vannkummene skal være brannkummer og det skal legges ny vannledning mellom de nye kummene (se vedlagt VA-kart). For byggeplan skal det leveres: -Nødvendige tegninger i henhold til Statens vegvesens håndbok R 700 for gjennomføringen av prosjektet. -Mengdebeskrivelse -Todelt kalkyle, en for Rådhusgata og Vormavegen og en for Wergelandsgate.
Rehabilitering av flere vannledningsnett med tilhørende kummer i Eidsvoll
Rehabilitering av flere vannledningsnett med tilhørende kummer og inklusive armaturer og tilhørende utstyr. Totalt cirka 10 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: