Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bærum

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Ballerud
Ca 400-500 boliger. 65 mål.
Nybygg av psykiatrisykehus i Bærum, trinn 1
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Sandvika
Ca 80 barnehageplasser. Bjørnegårdsvingen 11-13.
Nybygg av kontor i Sandvika
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av svømmehall på Rud
Passivhus. Breeam: Very Good.
Nybygg av leiligheter, omsorgsboliger, forretning og kontor i Bekkestua
Ca 70 leiligheter samt 2.600 m2 næringsareal på gateplan. 4-5 etasjer. Ca 2,5 års byggetid. 12 omsrogsboliger skal bygges for kommunen.
Nybygg av flerbolighus og rivig av forretningsbygg på Stabekk
En liten del av arealet skal settes av til handel eller annen publikumsrettet virksomhet
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Akershus
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Utvidelse og ombygging av barneskole i Sandvika, Bærum
Utvidelse til 3 parallell skole. 600 elever.
Nybygg av flerbolighus i Stabekk
Ca 30 stk leiligheter fordelt i 4-5 stk bygg i 3-5 etasjer.
Utdyping av innseiling til oslo, gåsøyrenna
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av leiligheter i Bærum
BREEAM Very Good.
Etablering av dagligvareforretning på Høvik i Bærum
Ombygg alternativt riving- og nybygg av dagligvareforretning.
Nybygg av mannskapskaserner i Kolsås, C00817
228 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom, samt rom for inspirerende befal og ukehavende soldat.
Rehabilitering av Bekkestua bussterminal, universell utforming
Fra handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020.
Nybygg av flerbolighus på Bekkestua
Gnr/bnr 19/227, 254 og 1001
Nybygg av fem eneboliger og en tomannsbolig på Slependen i Bærum
Videre skal det opparbeides og anlegges en adkomstvei på 180 m. samt bytte av offentlig VA-hovedanlegg ca. 250 meter.
Nybygg av flerbolighus i Høvik verk
1700-1800 kvm BRA. 2-3 etasjer.
Ombygg av ungdomskole i Bærum
Vannbåren varme i grunnen slik at elever kan ferdes mellom byggene på isfritt underlag på vinterstid. Det skal også utføres grunnundersøkelser ifm. overvannshåndtering.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Inflytt er planlagt Q2 2020.
Rehabilitering og utvidelse av tennisanlegg i Bærum
Omlegging av to eksisterende grusbaner til kunstgrus, samt grunnarbeider for best mulig drenering. Nedtak av eksisterende gjerde, sette opp nytt gjerde. Ringmur rundt banene, for oppsett av overtrykkshall. Nett, nettstolper osv. Oppsett av komplett "nøkkelferdig" overtrykkshall over to baner, inkludert alt ifm dette. Resurfacing av tre hardcourt baner.
Nytt rigg- og anleggsområde på E16 Avtjerna i Bærum, E16 Sandvika-Skaret
28 daa. Framføring av midlertidig adkomstveg fra dagens E16 til det nye anlegget for å bygge nytt motorvegkryss og ny tunnel under Sollihøgda. Midlertidig omlegging av Ringeriksvegen. Dette er nødvendig for å kunne anlegge VA, El og gang-/sykkelveg langs dagens E16 samt bru over dagens E16 og Rustanbekken.
Rehabilitering av deponi/sigevannsanlegg i Bærum
Det er 3 hovedmål i prosjektet; 1. Samle opp sigevann og hindre dette til ytre miljø, 2. Avskjære rent vann og lede dette til Isielva. 3. Samle opp deponigass slik at dette ikke går til ytre miljø.
Etablering av sykkelhotell ved T-banestasjon i Bærum
Fellesutlysning for Kolsås- og Østerås T-banestasjon. Sykkelhotellene på Kolsås og Østerås skal ha plass til 152 og 87 sykler av varierende størrelse. På Kolsås skal kantstein, lysmaster, hjelpesluk og sykkelstativer flyttes eller fjernes. På Østerås skal en gang-og sykkelveien flyttes før sykkelhotellet kan bygges.
Nyetablering og skifting av skilter i Akershus 2019
Kontrakten gjelder både nyetablering og skiftning av eksisterende skilter og fundamenter langs riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Akershus. Skiltpunktene er spredd over hele Akershus.
Etablering av skolepaviljong mm ved skole i Bærum
I forbindelse med nybygg av Oksenøya skole.
Fjerning og legging av nytt kunstgress på Jarmyra, Hosle
Eksisterende kunstgress skal fjernes og det skal legges nytt kunstgress for breddefotball. Kustgressareal 64x106 m= 6784 m2. Etter fjerning av eksisterende gress må det påregnes noe finplanering før legging av nytt gress.
Fresing for vegmerking 2019 - Statens Vegvesen Region øst, Akershus
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger. Fellesutlysning for Østfold, Akershus og Oslo.
Rehabilitering av kunstisbane m.m på Hundsund i Bærum
Prosjektet gjelder rehabilitering av banedekket inkl. kunstisbanerør og kunstgressdekket på Hundsund kunstisbane på Snarøya i Bærum.
Etablering av sykesignal på aldershjem i Stabekk
Tre sykehjemsavdelinger over tre etasjer. Hver avdeling er delt inn i 3 enheter. Sykehjemmet har 75 plasser hvorav 17 er tildelt personer med demens. Alle rommene er enkeltrom på ca. 20 kvm inklusive wc/bad, bortsett fra et rom som er større og beregnet for par.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Utskifting av tak ved kurs/konferenselokaler i Vøyenenga
Utskifting av tak på Hurumgården, Libanon, Vinkelgården og Stabburet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: