Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bærum

Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km i tunnel, 4,2 km veg i dagen.
Nybygg av omsorgsboliger/bokollektiv for personer med demens på Dønski
Ca 40 stk parkeringsplasser. Det er tilsammen 158 plasser beregnet for demente, hvorav 136 organsisert i bokollektiv og 22 i sykehjem.
Nybygg av flerbolighus og næring på Østerås i Bærum
Ca 10300 m2 boliger, ca 3500 m2 forretning/kontor/industri.
Nybygg av leiligheter i Sandvika
Spunting: Entreprenørsservice AS. Kontaktperson: John Petter Holtmoen.
Til-og påbygg av sykehus i Bærum
Et nytt tilbygg mot vest og nordvest, og en ny toppetasje på eksisterende hovedbygg. Generalentreprisekostnad 192 mnok.
Nybygg av kontor og næring på Lysaker
Bygget blir integrert med Fornebubanen.
Nybygg av leiligheter på Avløs i Bærum
Totalt 150 stk boliger på Nesveien 11 og Neslia 1.
Nybygg av Kiwibutikk og næring alternativt boliger på Øvre Stabekk i Bærum
I samarbeide med grunneier Erik Myhre. Forretning-og lager i under-og første etasje. Enten næring eller boliger i øvrige etasjene.
Nybygg av boliger i Fet
130-140 boenheter.
Nybygg av kontor i Lysaker
PP11 planlegges miljøsertifisert til Breeam-nivået «Excellent». Totalt 6300 kvm, Nemko AS leier 4800 kvm, etg 1-3.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 163 Kirkeveien, Bærum
730m. Byggekostnad og anleggstid kan reduseres hvis Kirkeveien kan stenges for gjennomgangstrafikk under anleggsutførelsen. Planlagt byggestart er avhengig av bevilgninger hos fylkeskommunen. Det er ikke bevilget penger per dags dato.
Nybygg av båthotell og kontor på Oksenøya
Ca. 3400m2 gjenstår av totalt 7200 på området.
Etablering av dagligvareforretning på Høvik i Bærum
Ombygg alternativt riving- og nybygg av dagligvareforretning.
Modernisering-og rehabilitering av kontor i Sandvika
Oslo Areal AS er eier av bygget.
Installasjon av SRO-anlegg, E16 Sandvika Skaret i Bærum kommune
utførelse av SRO-anlegg for ombygging til gjennomgående tovegs trafikkregulering av Brenne- og Skuitunnelen. Dette inkluderer portalområdene og E16 i dagen på strekningen fra Vøyenenga i sør til Bjørum i nord, i alt ca. 4,5 km. Strekningen har to kjørefelt i hver retning. Samlet tunnellengde to løp er ca. 2,5 km fordelt på 1,1 km for Brennetunnelen og 1,4 km for Skuitunnelen.
Rehabilitering av eksisterende vannledning med belegg av polyuretan i Bærum
Gjelder: Almelien, Bankveien, Dyrefaret, Havna, Hosleveien, Velliveien, Vollsveien, Wilhelm Wilhelmsens vei og Øvrevollveien.
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Akershus
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Nybygg av flerbolighus i Fornebu
Inflytt er planlagt Q2 2020.
Rehabilitering og utvidelse av tennisanlegg i Bærum
Omlegging av to eksisterende grusbaner til kunstgrus, samt grunnarbeider for best mulig drenering. Nedtak av eksisterende gjerde, sette opp nytt gjerde. Ringmur rundt banene, for oppsett av overtrykkshall. Nett, nettstolper osv. Oppsett av komplett "nøkkelferdig" overtrykkshall over to baner, inkludert alt ifm dette. Resurfacing av tre hardcourt baner.
Innvendig oppgradering av bo- og behandlingssenter i Hosle
Prosjektet gjelder oppgradering av fellesarealer på Lønnås BBS. Lønnås er et bo- og behandlingssenter på ca 7 600m2 i full drift. Eksisterende bygg med areal på ca 7 600m2 er fordelt på 3 etasjer. Overflater i fellesarealer skal oppgraderes i alle etasjer. Overflater i fellesarealer i alle etasjer skal oppgraderes, herunder himlinger, vegger og gulv etc. Belysning skal skiftes i arealer som berøres. Alle arbeider skal utføres under full drift av dagens bo- og behandlingssenter.
Ombygg til kontorbygg på Hamang
Bærum kommune, innbyr til konkurranse for anskaffelse av interiørarkitekt-tjenester for Eivind Lychesvei 10. Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet for bistand til innredning av kontorlokaler i Eyvind Lychesvei 10, i Sandvika. I forbindelse med planlagt rehabilitering av Kommunegården i perioden 2019-2021, skal dagens tjenester og ca. 700 ansatte flyttes til et midlertidig bygg i rehabiliteringsperioden. Bærum Kommune har signert leieavtale på Eivind Lychesvei 10 på Hamang i Sandvika og overtar bygget 01.01.2019. Arbeidslokalene skal utformes etter et prinsipp om en aktivitetsbasert arbeidsform.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Nybygg av lagerbygg i Lommedalen
Formålet med konkurransen er å inngå en totalentreprise kontrakt for prosjektering, leveranse og bygging av ett isolert lagerbygg i stål med fundament. Oppdragsgiver skal ha opsjon på oppføring av ett tilsvarende bygg nr. 2. Bygget skal benyttes til lagring av strø-materialer / sand. Oppdraget inkluderer nødvendige grunnarbeider før oppføring av bygg, inkludert bort transportering og deponering av uegnede materialer og til-transportering av egnede masser, støpning av betonggulv, vegger og skillevegger.
Etablering av nye skyteskiver for skytebanen ved idrettsanlegg i Fossum
Fossum IF sin skiskyttergruppe har vedtatt å få på plass nye skyteskiver som også innbefatter standplassen, nummering og skivenummerering. Skytebanen er først og fremst et trenings og rekrutteringsanlegg for de yngste utøverne. Fossum ønsker med dette tilbudsgrunnlaget for et godt tilbud fra leverandører på nye skyteskiver. Det er ønskelig at arbeidet utføres sommeren 2018, med oppstart i juli måned. Skytebanen skal ha 30 nye skiver med et minimum vedlikeholdskostnad og designet for høy grad av slitasje.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Akershus
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Ny ishockeyvant for ishall i Bærum
28,5m x 60m. Plexi eller akrylglass. Opsjon på rekkverk for tribune.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst, Akershus
Oppdragene omfatter tverrgående og langsgående vegoppmerking med sprayplast og termoplast. Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter: Kontrakt 1.1: Tverrgående vegoppmerking Østfold, Akershus, Oslo Kontrakt 1.3: Langsgående vegoppmerking med sprayplast Østfold, Akershus Kontrakt 1.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Østfold, Romerike Kontrakt 2.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Follo, Asker og Bærum, Oslo. (Kontrakten 2.4 Ekstrudert vegmerking Follo - Asker og Bærum - Oslo omfatter også formerking).
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.
Rehabilitering av kunstgressbane, IL Jutul i Bærum
Eksisterende kunstgressdekke skal fjernes og leveres til gjenvinning, det ønskes pris på legging av nytt kunstgressdekke. Primært kunstgressdekke med gummigranulat, alternativt kunstgressdekke uten bruk av gummigranulat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: