Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Asker

Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av boliger og forretning i Heggedal
Oppføring av 4 stk bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av blokkbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 50 daa. Boligpotensiale, 250 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av flerbolighus og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl
Nybygg av garasjekjeller og leiligheter i Asker
Terrasseleiligheter mot øst.
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 8000 m2. 20-40 leil.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
Fra kommuneplan 2014-2026. 20 daa. Boligpotensiale, 60 stk enheter. Antatt start.
Nybygg av fjordboliger på Landøya i Asker
Takterrasse. Gnr/bnr 39/10 mfl
Nybygg av frittliggende flermannsboliger i Asker
23 stk boenheter i frittliggende flermannsboliger. Opptil 3 etasjer. 2100 m2 BRA-S. 12-14 byggemåneder. Gnr/bnr 38/48 mfl
Nybygg av flerbolighus i Asker
Ca 6600 m2 tomtareal. Antatt start og kostnad.
Rehabilitering av barnehage på Heggedal
Tidligt prosjekt. Antatt start.
Nybygg av eneboliger og tomannsbolig på Vollen i Asker
8 stk eneboligtomter og en tomt for tomannsbolig. Gnr/bnr 73/13, 58
Nybygg av eneboliger og kontor i Asker
Planområdet er 4.150 daa
Ombygg av renseanlegg i fjell på Bjerkås i Asker
Total mengde betong som skal fjernes anslås til drøyt 4 000 tonn.
Utvidelse av skole i Asker
Ferdigstillelse skolestart 2021.
Rehabilitering av dam i Asker
Rehabilitering av damanlegg. Påstøp av betongplate på oppstrøms side, utvidelse av flomløp, utskifting av bunntappeluke, riving og reetablering av ledevegger, samt bygging av ny gang- og sykkelbro over dammen.
Nybygg av sykkelbokser i Asker
Opsjon: kjøp av ytterligere to sykkelparkeringsbokser innen 31.12.2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: