Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sarpsborg

Nybygg av boliger i Sarpsborg
Eneboliger, flermannsboliger og lavblokk. Gnr/bnr 1050/3, 252, 1049/13
Nybygg av sentrumsbebyggelse i Sarpsborg
Næringsarealer i 1 etasje. 90-100 leiligheter
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse i Yvenåsen, Sarpsborg
Ca 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Nybygg av flerbolighus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Riving av 3 stk eneboliger. Pellygata 3, 5 og 7.
Nybygg av boligområde i Bjørnstad, trinn 4
Totalt 180 enheter uppdelt på 6 trinn. Modulbygg.
Ny rundkjøring mm mellom Rv 111 (Iseveien) og Rådhusveien i Sarpsborg
Deler av dette vil sannsynligvis inngå i en felles kontrakt med nytt VA-anlegg (NIPA-prosjektet) som utføres i regi av Sarpsborg kommune.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Varteig i Sarpsborg
Fra Småbergveien til Lundeveien. Det vil videre opparbeides en tilsvarende vei langs Lundeveien fram til skolen. Totalt fem meters bredde.
Utvidelse av Rv 111 Hafslund-Dondern i Sarpsborg
950m kollektivfelt, 1450 m gs-veg.
Etablering av kunstgress i Sarpsborg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Opprustning av skogsbilveg på Skottvedt/Grødtvedt i Sarpsborg
2000 meter inklusive snuplass. Vegklasse 3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: