Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Halden

Nybygg av demensboligsenter i Halden
2,5 etasje. 96 boenheter og dagsenter for 25 personer. Det står er institusjons bygg fra 1950 tallet på området.Skiltleverandør er Konsulent tjenesten Ringtun gruppen eiendom AS
Nybygg av boligområde i Halden
Byggeklare tomter. Totalt kan det bygges ca 150 boenheter.
Nybygg av forretnings-og kontorbygg i Tistedal sentrum
Regulering godkjent. Ca 10 mål. Gnr/bnr 149/3, 4, 180 mfl
Oppgradering av VA-anlegg i boligområde i Halden
Separere avløpsnett for og få en spillvannsledning og en overvannsledning. Gjelder deler av Blåklokkeveien, Rådyrfaret, Glenneveien samt mellom Blåklokkeveien og Lerkestien. Den totale lengden på hovedanlegget er ca. 1020 lengdemeter foruten at det i prosjektet inngår 39 stikkledninger. Disse skal føres inn ca. 1,0 m. innenfor eiendomsgrense.
Vedlikehold av vei og etablering av nye skilter og stikkrenner mm på fv. 124 i Østfold
Etablere nye grøfter, fjerne farlige sidehindringer (trær og fjellknauser) og sprengning må påregnes. Skifte stikkrenner, forsterke veikant og noe masseutskifting av veikropp. Nye skilter pluss trekkerør for fremføring av fiber.
Nybygg av kai på Mølen i Halden
Ca. 75 m, kaiareal ca. 750 m2.
Sanering av renseanlegg og nybygg av pumpestasjon i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon.
Etablering av sjøledning i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon. Leveranse og legging av PE-ledning.
Sanering av vann- og avløpsledninger i området Næridsrød i Halden kommune
Traseene er i hovedsak utenfor veiareal, men prosjektet omfatter også deler av Asakveien og deler av Blokkveien. Den totale lengden på hovedanlegget er ca. 1350 lengdemeter med VA-grøfter. Styrt boring av rør i kryssinger under BRA-veien og Blokkveien. Det er også med i prosjektet etablering av ny spillvanns pumpestasjon, samt 23 stikkledninger.
Driftskontrakt 01E03, bevegelige bruer i Østfold 2018 - 2021
Bruer på riks-, fylkesveier og kommunal gang- og sykkelvei.
Ombygg av museum i Tistedal
Arbeidene består i å ivareta overvann bedre enn i dag for å hindre nedfukting av vegger, bytting av vinduer-dører, reparasjon av teglfasade utvendig og innvendig, fjerning av gamle installasjoner, isolering av loft, oppgradere elektro, varme og fuktkontroll.
Drift/vedlikehold av veg-/gatebelysning i Østfold 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til veg- og gatebelysningsanlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/sveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Østfold fylke.
Etablering av ringledning i Halden
Ca. 170 lengdemeter.
Forlengelse av eksisterende bryggepromenade i Halden
Den eksisterende bryggepromenaden skal forlenges med 2 nye etapper. Parsell B og Parsell C. På henholdsvis ca 25 lm og ca 220lm i en bredde på 3,0m og 4,5m.
Etablering av ny sjøledninger i Lille Erte og i Femsjøen i Halden
Prosjektet innbefatter 2 stk. sjøledningsanlegg. Ett i Lille Erte og ett i Femsjøen. Sjøledningsanlegget i Lille Erte gjelder en videreføring gjennom Lille Erte av en allerede anlagt råvannsledning som er lagt et stykke ut i vannet fra den ene siden (total lengde ca. 1050 m nyanlegg). Sjøledningen i Femsjøen gjelder etablering av en ny parsell med lengde ca. 640 m hvor av ca. 120 m er på land.
Solenergiproduksjon for fylkeskommunens egne bygg i Østfold
Østfold fylkeskommunen har gjort vedtak om å satse på solenergiproduksjon på egne bygg.
Konsulentoppdrag; utfasing av fossil fyring, energieffektivisering i bygg og fossilfrie transportalternativer i Østfold
Utfasing av fossil fyring, energieffektivisering i bygg og fossilfrie transportalternativer overfor følgende målgrupper i Østfold: • Boligeiere • Sameier og borettslag • Små og mellomstore eiendomsforvaltere • Små og mellomstore bedrifter.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: