Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Halden

Nybygg av sentrumsskole på Os i Halden
Os oppvekstsenter. Os barneskole og Rødsberg ungdomskole skal slås sammen. Den nye skolen bygges i forbindelse med Os barneskole. 660 stk elever.
Nybygg av demensboligsenter i Halden
2,5 etasje. 96 boenheter og dagsenter for 25 personer. Det står er institusjons bygg fra 1950 tallet på området.
Nybygg av svømmehall i Halden
I forbindelse med utvikling av ny sentrumsplan ble det skissert en visjon om en større fornyelse av Halden sentrum rundt Os. Denne visjonen inneholdt bla. en ny svømmehall.
Nybygg av boliger og næring i Halden
Prosjektet er utsatt på ubestemd tid. Antatt byggestart. Ej kostnadsberegnet.
Renovering av høydebasseng Ammundalen 1 og 2
Arbeidene som skal utføres er ny takoppbygning med tettesjikt, utskifting av adkomstluker til basseng, oppbygning av sokler ved adkomstluker, renovering/rehabilitering av betongfasade og renovering av innvendig basseng overflater.
Separering av avløpsledning i Halden
Separere avløpsnett for og få en spillvannsledning og en overvannsledning.
Nybygg/ombygg av VA anlegg i Halden
Den totale lengden på hovedanleggeter ca. 635 lengdemeter foruten det inngår det også 32 stikkledninger i prosjektet. Stikkledningene skal føres inn ca. 1,0m. innen for eiendomsgrense.
Omlegging av vann-og avløpsledninger i Rødsbakken
Peder Ankers gate, Refneveien, Roald Amundsens gate Rødsbakken, Legangers gate, Ringveien og Solveien ca. 1600 lengdemeter.
Etablering av infrastruktur for næringsområde
Opparbeidelse av 650 meter med ny vei og fortau. Leveranse og legging av ca 750 meter overføringsledninger for vann, pumpespillvann samt fjernvarme. Sanering av eksist. VA-ledninger i ca 130 meter med boliggate.
Utfasing av oljefyringsanlegg i offentlige/kommunale bygninger i Halden
Det må foretas en kartlegging av alle anleggene, og vurdering av ulike løsningsalternativer med kalkyler for investeringsbehov og driftskostnader.
Nybygg av fortau langs Hovsveien i Halden
Fra Vekterveien langs Hovsveien.
Etablering av modulbrakker til midlertidig brannstasjon i Halden
Tilkobling av vann/kloakk/el og annen nødvendig infrastruktur til brakkeriggen.
Etablering av VA-ledning i Halden
I forbindelse med nye VA-ledninger ved Sletteveien skal følgende arbeider utføres: - ca. 420 m VA-grøfter ca. 385 m vannledning ca. 405 m spillvannsledning ca. 390 m overvannsledning - ca. 7 stk kumgrupper - ca. 1760 m2 veiasfalt
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Østfold
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022, Østfold
Oppdragsviger har opsjon på å forelenge avtalen med 1+1 år.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Østfold
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst, Østfold
Oppdragene omfatter tverrgående og langsgående vegoppmerking med sprayplast og termoplast. Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter: Kontrakt 1.1: Tverrgående vegoppmerking Østfold, Akershus, Oslo Kontrakt 1.3: Langsgående vegoppmerking med sprayplast Østfold, Akershus Kontrakt 1.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Østfold, Romerike Kontrakt 2.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Follo, Asker og Bærum, Oslo. (Kontrakten 2.4 Ekstrudert vegmerking Follo - Asker og Bærum - Oslo omfatter også formerking).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: