Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Halden

Nybygg av demensboligsenter i Halden
96 boenheter og dagsenter for 25 personer. Det står er institusjons bygg fra 1950 tallet på området.
Nybygg av boligområde i Halden
Byggeklare tomter. Totalt kan det bygges ca 150 boenheter.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta.
Nybygg/ombygg av VA anlegg i Halden
Den totale lengden på hovedanleggeter ca. 635 lengdemeter foruten det inngår det også 32 stikkledninger i prosjektet. Stikkledningene skal føres inn ca. 1,0m. innen for eiendomsgrense.
Omlegging av vann-og avløpsledninger i Rødsbakken
Peder Ankers gate, Refneveien, Roald Amundsens gate Rødsbakken, Legangers gate, Ringveien og Solveien ca. 1600 lengdemeter.
Nybygg av gang og sykkelvei i Halden
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er ikke fastsatt. 800m
Ny støttemur på Fv 921 i Halden
Fra investeringsplan for 2017, mindre prosjekter.
Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022, Østfold
Oppdragsviger har opsjon på å forelenge avtalen med 1+1 år.
Etablering av modulbrakker til midlertidig brannstasjon i Halden
Tilkobling av vann/kloakk/el og annen nødvendig infrastruktur til brakkeriggen.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Oppgradering av kaidekke ved Gjestehavna i Halen
Dekket må fjernes og pælene (grunnforhold) repareres/sjekkes.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst, Østfold
Oppdragene omfatter tverrgående og langsgående vegoppmerking med sprayplast og termoplast. Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter: Kontrakt 1.1: Tverrgående vegoppmerking Østfold, Akershus, Oslo Kontrakt 1.3: Langsgående vegoppmerking med sprayplast Østfold, Akershus Kontrakt 1.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Østfold, Romerike Kontrakt 2.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Follo, Asker og Bærum, Oslo. (Kontrakten 2.4 Ekstrudert vegmerking Follo - Asker og Bærum - Oslo omfatter også formerking).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: