Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Halden

Etablering av nye VA-ledninger i Halden
Anleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Os allè, Gimleveien, Løkkeveien, Lektor Adlers Gate, Atomveien, Irisveien, Rognalleen, Konvallveien, Syrenveien og Astersveien.
Vedlikehold av vei og etablering av nye skilter og stikkrenner mm på fv. 124 i Østfold
Etablere nye grøfter, fjerne farlige sidehindringer (trær og fjellknauser) og sprengning må påregnes. Skifte stikkrenner, forsterke veikant og noe masseutskifting av veikropp. Nye skilter pluss trekkerør for fremføring av fiber.
Ombygg av helsehus i Halden
Ombygging av 2 etasje for legevakten, kommunelegekontoret og helsekontoret. Tillbygg av inngangspart og mottak for ambulanser. Nybygg av parkeringshus, 2 etasjer.
Utfasing av oljefyringsanlegg i offentlige/kommunale bygninger i Halden
Det må foretas en kartlegging av alle anleggene, og vurdering av ulike løsningsalternativer med kalkyler for investeringsbehov og driftskostnader.
Sanering av vann- og avløpsledninger i området Næridsrød i Halden kommune
Traseene er i hovedsak utenfor veiareal, men prosjektet omfatter også deler av Asakveien og deler av Blokkveien. Den totale lengden på hovedanlegget er ca. 1350 lengdemeter med VA-grøfter. Styrt boring av rør i kryssinger under BRA-veien og Blokkveien. Det er også med i prosjektet etablering av ny spillvanns pumpestasjon, samt 23 stikkledninger.
Etablering av sjøledning i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon. Leveranse og legging av PE-ledning.
Driftskontrakt 01E03, bevegelige bruer i Østfold 2018 - 2021
Bruer på riks-, fylkesveier og kommunal gang- og sykkelvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: