Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Halden

Nybygg av bølgepappfabrikk i Halden
RIBfysikk; Sweco Norge AS
Nybygg av demensboligsenter i Halden
2,5 etasje. 96 boenheter og dagsenter for 25 personer. Det står er institusjons bygg fra 1950 tallet på området.
Nybygg av boligområde i Halden
Byggeklare tomter. Totalt kan det bygges ca 150 boenheter.
Nybygg av forretnings-og kontorbygg i Tistedal sentrum
Regulering godkjent. Ca 10 mål. Gnr/bnr 149/3, 4, 180 mfl
Renovering av høydebasseng Ammundalen 1 og 2
Arbeidene som skal utføres er ny takoppbygning med tettesjikt, utskifting av adkomstluker til basseng, oppbygning av sokler ved adkomstluker, renovering/rehabilitering av betongfasade og renovering av innvendig basseng overflater.
Oppgradering av VA-anlegg i boligområde i Halden
Separere avløpsnett for og få en spillvannsledning og en overvannsledning. Gjelder deler av Blåklokkeveien, Rådyrfaret, Glenneveien samt mellom Blåklokkeveien og Lerkestien. Den totale lengden på hovedanlegget er ca. 1020 lengdemeter foruten at det i prosjektet inngår 39 stikkledninger. Disse skal føres inn ca. 1,0 m. innenfor eiendomsgrense.
Nybygg av kommunale eneboliger i Fredrikstad
Oppføring av 8 nye kommunale utleieleiligheter, fordelt på 4 tomannsboliger.
Vedlikehold av vei og etablering av nye skilter og stikkrenner mm på fv. 124 i Østfold
Etablere nye grøfter, fjerne farlige sidehindringer (trær og fjellknauser) og sprengning må påregnes. Skifte stikkrenner, forsterke veikant og noe masseutskifting av veikropp. Nye skilter pluss trekkerør for fremføring av fiber.
Nybygg av kai på Mølen i Halden
Ca. 75 m, kaiareal ca. 750 m2.
Ombygg av helsehus i Halden
Ombygging av 2 etasje for legevakten, kommunelegekontoret og helsekontoret.
Etablering av infrastruktur for næringsområde
Opparbeidelse av 650 meter med ny vei og fortau. Leveranse og legging av ca 750 meter overføringsledninger for vann, pumpespillvann samt fjernvarme. Sanering av eksist. VA-ledninger i ca 130 meter med boliggate.
Separering av fellessystem og legging av ny vann-, spillvann- og overvannsledning på Porsnes i Halden
Berørte gater er Blekergata, Pilestredet, Porsnesbakken, Garvegata og Torgny Segerstedt gate.
Sanering av renseanlegg og nybygg av pumpestasjon samt etablering av sjøledning i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon. Leveranse og legging av PE-ledning.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Driftskontrakt 01E03, bevegelige bruer i Østfold 2018 - 2021
Bruer på riks-, fylkesveier og kommunal gang- og sykkelvei.
Nybygg av fortau langs Hovsveien i Halden
Fra Vekterveien langs Hovsveien.
Ombygg av museum i Tistedal
Arbeidene består i å ivareta overvann bedre enn i dag for å hindre nedfukting av vegger, bytting av vinduer-dører, reparasjon av teglfasade utvendig og innvendig, fjerning av gamle installasjoner, isolering av loft, oppgradere elektro, varme og fuktkontroll.
Drift/vedlikehold av veg-/gatebelysning i Østfold 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til veg- og gatebelysningsanlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/sveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Østfold fylke.
Sanering av VA-ledning i Halden
Sanering av 450 m grøft med AF- og vannledning, med tilhørende stikkledninger.
Etablering av ringledning i Halden
Ca. 170 lengdemeter.
Forlengelse av eksisterende bryggepromenade i Halden
Den eksisterende bryggepromenaden skal forlenges med 2 nye etapper. Parsell B og Parsell C. På henholdsvis ca 25 lm og ca 220lm i en bredde på 3,0m og 4,5m.
Solenergiproduksjon for fylkeskommunens egne bygg i Østfold
Østfold fylkeskommunen har gjort vedtak om å satse på solenergiproduksjon på egne bygg.
Etablering av ny sjøledninger i Lille Erte og i Femsjøen i Halden
Prosjektet innbefatter 2 stk. sjøledningsanlegg. Ett i Lille Erte og ett i Femsjøen. Sjøledningsanlegget i Lille Erte gjelder en videreføring gjennom Lille Erte av en allerede anlagt råvannsledning som er lagt et stykke ut i vannet fra den ene siden (total lengde ca. 1050 m nyanlegg). Sjøledningen i Femsjøen gjelder etablering av en ny parsell med lengde ca. 640 m hvor av ca. 120 m er på land.
Konsulentoppdrag; utfasing av fossil fyring, energieffektivisering i bygg og fossilfrie transportalternativer i Østfold
Utfasing av fossil fyring, energieffektivisering i bygg og fossilfrie transportalternativer overfor følgende målgrupper i Østfold: • Boligeiere • Sameier og borettslag • Små og mellomstore eiendomsforvaltere • Små og mellomstore bedrifter.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: