Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Halden

Nybygg av boligområde i Halden
Byggeklare tomter. Totalt kan det bygges ca 150 boenheter.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta.
Renovering av høydebasseng Ammundalen 1 og 2
Arbeidene som skal utføres er ny takoppbygning med tettesjikt, utskifting av adkomstluker til basseng, oppbygning av sokler ved adkomstluker, renovering/rehabilitering av betongfasade og renovering av innvendig basseng overflater.
Oppgradering av VA-anlegg i boligområde i Halden
Separere avløpsnett for og få en spillvannsledning og en overvannsledning. Gjelder deler av Blåklokkeveien, Rådyrfaret, Glenneveien samt mellom Blåklokkeveien og Lerkestien. Den totale lengden på hovedanlegget er ca. 1020 lengdemeter foruten at det i prosjektet inngår 39 stikkledninger. Disse skal føres inn ca. 1,0 m. innenfor eiendomsgrense.
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Østfold
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Ombygg av helsehus i Halden
Ombygging av 2 etasje for legevakten, kommunelegekontoret og helsekontoret.
Etablering av infrastruktur for næringsområde
Opparbeidelse av 650 meter med ny vei og fortau. Leveranse og legging av ca 750 meter overføringsledninger for vann, pumpespillvann samt fjernvarme. Sanering av eksist. VA-ledninger i ca 130 meter med boliggate.
Utfasing av oljefyringsanlegg i offentlige/kommunale bygninger i Halden
Det må foretas en kartlegging av alle anleggene, og vurdering av ulike løsningsalternativer med kalkyler for investeringsbehov og driftskostnader.
Separering av fellessystem og legging av ny vann-, spillvann- og overvannsledning på Porsnes i Halden
Berørte gater er Blekergata, Pilestredet, Porsnesbakken, Garvegata og Torgny Segerstedt gate.
Driftskontrakt 01E03, bevegelige bruer i Østfold 2018 - 2021
Bruer på riks-, fylkesveier og kommunal gang- og sykkelvei.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Nybygg av fortau langs Hovsveien i Halden
Fra Vekterveien langs Hovsveien.
Etablering av VA-ledning i Halden
I forbindelse med nye VA-ledninger ved Sletteveien skal følgende arbeider utføres: - ca. 420 m VA-grøfter ca. 385 m vannledning ca. 405 m spillvannsledning ca. 390 m overvannsledning - ca. 7 stk kumgrupper - ca. 1760 m2 veiasfalt
Sanering av VA-ledning i Halden
Sanering av 450 m grøft med AF- og vannledning, med tilhørende stikkledninger.
Etablering av ringledning i Halden
Ca. 170 lengdemeter.
Solenergiproduksjon for fylkeskommunens egne bygg i Østfold
Østfold fylkeskommunen har gjort vedtak om å satse på solenergiproduksjon på egne bygg.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Østfold
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Konsulentoppdrag; utfasing av fossil fyring, energieffektivisering i bygg og fossilfrie transportalternativer i Østfold
Utfasing av fossil fyring, energieffektivisering i bygg og fossilfrie transportalternativer overfor følgende målgrupper i Østfold: • Boligeiere • Sameier og borettslag • Små og mellomstore eiendomsforvaltere • Små og mellomstore bedrifter.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Oppmerking av riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst, Østfold
Oppdragene omfatter tverrgående og langsgående vegoppmerking med sprayplast og termoplast. Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i søndre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter: Kontrakt 1.1: Tverrgående vegoppmerking Østfold, Akershus, Oslo Kontrakt 1.3: Langsgående vegoppmerking med sprayplast Østfold, Akershus Kontrakt 1.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Østfold, Romerike Kontrakt 2.4: Langsgående vegoppmerking med ekstrudert termoplast Follo, Asker og Bærum, Oslo. (Kontrakten 2.4 Ekstrudert vegmerking Follo - Asker og Bærum - Oslo omfatter også formerking).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: