Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Halden

Nybygg av bølgepappfabrikk i Halden
RIBfysikk; Sweco Norge AS
Nybygg av sentrumsskole på Os i Halden
Os oppvekstsenter. Os barneskole og Rødsberg ungdomskole skal slås sammen. Den nye skolen bygges i forbindelse med Os barneskole. 660 stk elever.
Nybygg av svømmehall i Halden
I forbindelse med utvikling av ny sentrumsplan ble det skissert en visjon om en større fornyelse av Halden sentrum rundt Os. Denne visjonen inneholdt bla. en ny svømmehall.
Etablering av nye VA-ledninger i Halden
Anleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Os allè, Gimleveien, Løkkeveien, Lektor Adlers Gate, Atomveien, Irisveien, Rognalleen, Konvallveien, Syrenveien og Astersveien.
Vedlikehold av vei og etablering av nye skilter og stikkrenner mm på fv. 124 i Østfold
Etablere nye grøfter, fjerne farlige sidehindringer (trær og fjellknauser) og sprengning må påregnes. Skifte stikkrenner, forsterke veikant og noe masseutskifting av veikropp. Nye skilter pluss trekkerør for fremføring av fiber.
Nybygg av kai på Mølen i Halden
Ca. 75 m, kaiareal ca. 750 m2.
Sanering av vann- og avløpsledninger i området Næridsrød i Halden kommune
Traseene er i hovedsak utenfor veiareal, men prosjektet omfatter også deler av Asakveien og deler av Blokkveien. Den totale lengden på hovedanlegget er ca. 1350 lengdemeter med VA-grøfter. Styrt boring av rør i kryssinger under BRA-veien og Blokkveien. Det er også med i prosjektet etablering av ny spillvanns pumpestasjon, samt 23 stikkledninger.
Etablering av sjøledning i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon. Leveranse og legging av PE-ledning.
Driftskontrakt 01E03, bevegelige bruer i Østfold 2018 - 2021
Bruer på riks-, fylkesveier og kommunal gang- og sykkelvei.
Ombygg av museum i Tistedal
Arbeidene består i å ivareta overvann bedre enn i dag for å hindre nedfukting av vegger, bytting av vinduer-dører, reparasjon av teglfasade utvendig og innvendig, fjerning av gamle installasjoner, isolering av loft, oppgradere elektro, varme og fuktkontroll.
Drift/vedlikehold av veg-/gatebelysning i Østfold 2018-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til veg- og gatebelysningsanlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/sveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Østfold fylke.
Forlengelse av eksisterende bryggepromenade i Halden
Den eksisterende bryggepromenaden skal forlenges med 2 nye etapper. Parsell B og Parsell C. På henholdsvis ca 25 lm og ca 220lm i en bredde på 3,0m og 4,5m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: