Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fredrikstad

Nybygg av boliger i Fredrikstad
300-350 boenheter.
Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174
Riving av ungdomshjem og nybygg av leiligheter mm i Fredrikstad
12 mål som ligger mellom Pettersand og Gluppeveien. 3 stk leilighetsbygg i 3-5 etasjer med parkeringskjeller. 3 stk leiligheter i rekkehus/kjedehus med carport.
Nybygg av felles renseanlegg i Frevar, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2022.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2024.
Til- og ombygg av skole samt nybygg av idrettshall i Kråkerøy
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Nybygg av leiligheter og forretning i Fredrikstad
Samarbeidsprosjekt. Næring i første 1.etg. Leilighetene i 3 skip på toppen. Parkeringshus i 2 etasjer. Gnr/bnr 300/790, 1490
Nybygg av blokkleiligheter i Gamle Fredrikstad, trinn 1
Lyngen Borettslag. Trinnvis utbygging, totalt ca 3-4 trinn.
Nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Tilbygg, påbygg og ombygging av skole i Trosvik, trinn 2
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Etablering av fortau og OPI kanal og omlegging/sanering av VA-ledning i Fredrikstad
Ca 1050m fortau + kabelkanal. Ca. 1150m kabel kanal i vei. Utvidelse av Trolldalsveien ca 160m. Ca. 450 m VA-grøfter. Ca. 425 m vannledning. Ca. 400 m spillvannsledning. Ca. 300 m pumpespillvannsledning. Ca. 425 m overvannsledning. Ca. 8 stk kumgrupper + kummer for høyspent kablene. En prefabrikert avløpspumpestasjon. Det skal avklares om 42 boliger er separert langs Trolldalen. Det er antatt at 15 av disse må separeres. Ca. 200 m² rehabilitering av asfaltert vei og ca. 600 m2 rehabilitering av grusvei. Ca. 500 m2 med etablering av midlertidig parkering og gangvei med grusdekke. Denne fjernes før ferdigstillelse av anlegget.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm. Flere alternativer vurderes.
Oppgradering og forlengelse av sykkelvei i Fredrikstad
800 meter gang-og sykkelvei og arealet utgør ca 8,5 dekar.
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Ett til to hensettingsanlegg.
Nybygg/utbedring av bru på Fv 108 i Fredrikstad, Kjøkøysund bru
Fra investeringsplan for 2017, mindre prosjekter.
Omlegging og sanering av VA traseer i Bydalen Øst i Fredrikstad
Omlegging og sanering av VA traseer i Kapellfjellet Bydalen Øst. Prosjektet omfatter nye ledninger for vann, spillvann, overvann og nye kummer. I prosjektet inngår også fjellboring for (vannledning, Spillvannsledning og overvannsledning) og gjenoppbygging av eksisterende vei.
Rehabilitering av svømmebasseng i Fredrikstad
Utskifting av bassengduk, omgjøring av rørsystem og oppgradering av teknisk rom og lokalet til svømmehallen.
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie mellom Vestsiden og Gamlebyen i Fredrikstad
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie for personferge over Glomma, mellom Vestsiden og Gamlebyen. Anlegges oppstrøms eksisterende fergeleie. Omfatter ramming av trepeler samt bygging av tredekke. Total lengde ny bryggefront er 35 m. Det skal etableres venteskur samt skur for sykkelparkering. Videre omfatter prosjektet rehabilitering/sikring av eksisterende kaifront med ramming av stålspunt forankret med løsmassestag. Total lengde rehab bryggefront er ca. 75 m.
Utvendig rehabilitering og nye rømningsveier på kirke i Fredrikstad
Fellesutlysning for Glemmen kirke og Gamle Glemmen kirke samt opsjon på Onsøy kirke.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Østfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Utskifting av kryssvekslere i ventilasjonsanlegg for sykehjem i Fredrikstad kommune
Kryssvekslerne skal erstattes av roterende varmegjenvinnere av type Covent RotorX eller tilsvarende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: