Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fredrikstad

Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger.
Nybygg av lager i Fredrikstad
Lagerbygningen blir 19.000 kvadratmeter stort, tilsvarende 43.000 palleplasser.
Nybygg av felles renseanlegg i Nedre Glomma, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Nybygg av leiligheter på Verksbyen i Fredrikstad
Totalt ca 1200 boliger i 8-9 års tid.
Nybygg av leiligheter og forretning i Fredrikstad
Samarbeidsprosjekt. Næring i første 1.etg. Leilighetene i 3 skip på toppen. Parkeringshus i 2 etasjer.
Rehabilitering av VVA-anlegg ved Åsebråten i Fredrikstad
Generalentreprisekostnad 17,5 Mnok. Berørte veier er Helges vei, Moreneveien, Stjerneveien, Traraveien, Ishallveien, Utfarten, Åsebråtveien og Smedens vei.
Nybygg av eneboliger i Fredrikstad
Oppføring av 8 nye kommunale utleieleiligheter, fordelt på 4 tomannsboliger.
Oppgradering og forlengelse av sykkelvei i Fredrikstad
800 meter gang-og sykkelvei og arealet utgør ca 8,5 dekar.
Omlegging og sanering av VA traseer i Bydalen Øst i Fredrikstad
Omlegging og sanering av VA traseer i Kapellfjellet Bydalen Øst. Prosjektet omfatter nye ledninger for vann, spillvann, overvann og nye kummer. I prosjektet inngår også fjellboring for (vannledning, Spillvannsledning og overvannsledning) og gjenoppbygging av eksisterende vei.
Utbedring av Rv 111 Gretnesdalen (dreneringssvikt) i Fredrikstad
Det er to kulverter under rv.111 i Gretnesdalen i Fredrikstad kommune som skal rehabiliteres. Begge kulvertene er i dag stål, med dim fra 1600-2200 mm. Lengde på begge rørene er 100 meter, de ligger i samme trasee. Begge rørene skal rehabiliteres uten at vegen berøres. Arbeidet omfatter også opparbeidelse av anleggsveg inn til riggplass på begge sider.
Omlegging og sanering av vann- og avløpsledninger i Fredrikstad
Omlegging og sanering av VA traseer langs Bjerkelundsveien, Bokfinkveien og Furuveien. Prosjektet omfatter nye ledninger for vann, avløp, overvann og nye kummer. I prosjektet inngår også fjellboring for vannledning og gjenoppbygging av eksisterende vei.
Nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer for barneskole i Fredrikstad
Nye vinduer på syd fasade, nye armaturer og himlinger og nytt teknisk rom og ventilasjon.
Nytt leskur inntil festningsmuren i Gamlebyen i Fredrikstad kommune
Prosjektet omfatter rivning av eksisterende skur og oppføring av 3 nye leskur med tilhørende sittebenker og sykkelparkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: