Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fredrikstad

Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av boliger og nærsenter i Fredrikstad, fase 2 mfl
3000 m2 med forretning. Samarbeidsprosjekt mellom BetonmastHære Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av flerbolighus i Fredrikstad
Totalt 950 leiligheter. Planlagt 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger på Rolvsøy i Fredrikstad
79 stk leiligheter fordelt på 3 bygg, 18 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg og 4 stk eneboliger. Gnr/bnr 726/14, 100
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl.
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl. Spunting: Råde Graveservice AS. Badekaminer: Part AB.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Ombygg og rehabilitering av skole i Trosvik, trinn 3
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Etablering av 132 kV kabel i Fredikstad kommune
Prosjektet gjelder legging og montasje 132 KV kabler på strekningen Rødsmyra-Tangen inkl. etablering av føringsveier. Leggning og trekkning av ca 7,6 km 132 kV kabler fordelt på 11 delstrekninger. Etablere ca. 4,6 km føringsveier, hvor 1,4 km er støpt rørkanal og ca 3,2 km er jordgrøft.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Riks- og fylkesveger i Østfold
Våler, Sarpsborg, Halden, Råde, Rygge, Moss, Eidsberg, Trøgstad, Fredrikstad, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim. 62 338 tonn asfalt, 150 000 m2 fresing.
Etablering av fortau og OPI kanal og omlegging/sanering av VA-ledning i Fredrikstad
Ca 1050m fortau + kabelkanal. Ca. 1150m kabel kanal i vei. Utvidelse av Trolldalsveien ca 160m. Ca. 450 m VA-grøfter. Ca. 425 m vannledning. Ca. 400 m spillvannsledning. Ca. 300 m pumpespillvannsledning. Ca. 425 m overvannsledning. Ca. 8 stk kumgrupper + kummer for høyspent kablene. En prefabrikert avløpspumpestasjon. Det skal avklares om 42 boliger er separert langs Trolldalen. Det er antatt at 15 av disse må separeres. Ca. 200 m² rehabilitering av asfaltert vei og ca. 600 m2 rehabilitering av grusvei. Ca. 500 m2 med etablering av midlertidig parkering og gangvei med grusdekke. Denne fjernes før ferdigstillelse av anlegget.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm. Flere alternativer vurderes.
Etablering av vannledning og støpt rørkanal i Fredrikstad
Ca. 950 m. ny vannledning. Ca. 940 m. støpt kabelkanal i fortau/gangsti/jordbruksareal/vei. Ca. 11 kumgrupper. Istandsetting av asfaltert gangsti. Ca. 3 nye stikkledninger for vanntilknytning.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Fredrikstad
Dette samkjøres med reguleringsplan for Mineberget for hallidrett.
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie mellom Vestsiden og Gamlebyen i Fredrikstad
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie for personferge over Glomma, mellom Vestsiden og Gamlebyen. Anlegges oppstrøms eksisterende fergeleie. Omfatter ramming av trepeler samt bygging av tredekke. Total lengde ny bryggefront er 35 m. Det skal etableres venteskur samt skur for sykkelparkering. Videre omfatter prosjektet rehabilitering/sikring av eksisterende kaifront med ramming av stålspunt forankret med løsmassestag. Total lengde rehab bryggefront er ca. 75 m.
Fresing for vegmerking 2019 - Statens Vegvesen Region øst, Østfold
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger. Fellesutlysning for Østfold, Akershus og Oslo.
Nybygg av stupetårn til Foten badeplass i Fredrikstad kommune
Oppdraget omfatter et stupetårn på 3, 5, og 10 meter. Stupetårnet skal bygges i kompositt (vekt ca 2500 kg) og fundamenteres på et betongfundament med fjellbolter inn i fjellet.
Utvendig rehabilitering og nye rømningsveier på kirke i Fredrikstad
Fellesutlysning for Glemmen kirke og Gamle Glemmen kirke samt opsjon på Onsøy kirke.
Utskifting av kryssvekslere i ventilasjonsanlegg for sykehjem i Fredrikstad kommune
Kryssvekslerne skal erstattes av roterende varmegjenvinnere av type Covent RotorX eller tilsvarende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: