Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fredrikstad

Ny-og ombygging av leiligheter og næring på Kråkerøy i Fredrikstad
Ca 45 stk leiligheter og 9000-10000 m2 med næringsarealer. Gnr/bnr 423/2, 155, 159, 168 mfl
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Gnr/bnr 300/366, 370, 719, 1450 m fl
Nybygg av leiligheter ved Vesterelva på Gressvik i Fredrikstad
HUS A-I. Byggekran: Craneway AS, Ståle Døhl. Spunting: Råde Graveservice AS. Badekaminer: Part AB.
Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174
Nybygg av felles renseanlegg i Frevar, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Ombygg og rehabilitering av skole i Trosvik, trinn 3
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Tilbygg, påbygg og ombygging av skole i Trosvik, trinn 2
Totalkostnad for Trosvik skole 124 MNOK.
Etablering av fortau og OPI kanal og omlegging/sanering av VA-ledning i Fredrikstad
Ca 1050m fortau + kabelkanal. Ca. 1150m kabel kanal i vei. Utvidelse av Trolldalsveien ca 160m. Ca. 450 m VA-grøfter. Ca. 425 m vannledning. Ca. 400 m spillvannsledning. Ca. 300 m pumpespillvannsledning. Ca. 425 m overvannsledning. Ca. 8 stk kumgrupper + kummer for høyspent kablene. En prefabrikert avløpspumpestasjon. Det skal avklares om 42 boliger er separert langs Trolldalen. Det er antatt at 15 av disse må separeres. Ca. 200 m² rehabilitering av asfaltert vei og ca. 600 m2 rehabilitering av grusvei. Ca. 500 m2 med etablering av midlertidig parkering og gangvei med grusdekke. Denne fjernes før ferdigstillelse av anlegget.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm. Flere alternativer vurderes.
Etablering av vannledning og støpt rørkanal i Fredrikstad
Ca. 950 m. ny vannledning. Ca. 940 m. støpt kabelkanal i fortau/gangsti/jordbruksareal/vei. Ca. 11 kumgrupper. Istandsetting av asfaltert gangsti. Ca. 3 nye stikkledninger for vanntilknytning.
Rehabilitering av barnehage i Fredrikstad
Prosjektet gjelder omgjøring av stellearealer, toalett- og garderobeforhold og kontorplasser.
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Ett til to hensettingsanlegg.
Oppgradering og forlengelse av sykkelvei i Fredrikstad
800 meter gang-og sykkelvei og arealet utgør ca 8,5 dekar.
Rehabilitering av svømmebasseng i Fredrikstad
Utskifting av bassengduk, omgjøring av rørsystem og oppgradering av teknisk rom og lokalet til svømmehallen.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Fredrikstad
Dette samkjøres med reguleringsplan for Mineberget for hallidrett.
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie mellom Vestsiden og Gamlebyen i Fredrikstad
Etablering av brygge for nytt flytende fergeleie for personferge over Glomma, mellom Vestsiden og Gamlebyen. Anlegges oppstrøms eksisterende fergeleie. Omfatter ramming av trepeler samt bygging av tredekke. Total lengde ny bryggefront er 35 m. Det skal etableres venteskur samt skur for sykkelparkering. Videre omfatter prosjektet rehabilitering/sikring av eksisterende kaifront med ramming av stålspunt forankret med løsmassestag. Total lengde rehab bryggefront er ca. 75 m.
Fresing for vegmerking 2019 - Statens Vegvesen Region øst, Østfold
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger. Fellesutlysning for Østfold, Akershus og Oslo.
Utvendig rehabilitering og nye rømningsveier på kirke i Fredrikstad
Fellesutlysning for Glemmen kirke og Gamle Glemmen kirke samt opsjon på Onsøy kirke.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Østfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Utskifting av kryssvekslere i ventilasjonsanlegg for sykehjem i Fredrikstad kommune
Kryssvekslerne skal erstattes av roterende varmegjenvinnere av type Covent RotorX eller tilsvarende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: